نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت‌بدنی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

چکیده

هدف:هدف از تحقق حاضر الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا با نقش میانجی توانمندسازی شغلی می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است که در دوفاز کیفی و کمی عملیاتی گردید. جامعه کیفی شامل 23 تن از خبرگان حوزه کارآفرینی با نمونه‌برادری گلوله برفی و جامعه کمی شامل 250 نفر از مدیران، مالکان و منابع انسانی باشگاه‌های ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی فاز کیفی پژوهش و نسخه اصلاح شده پرسشنامه نظام‌های کاری با عملکرد بالای چین‌تسی (2007)، پرسشنامه توانمندسازی شغلی بادر (2017) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی بود. پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (76/0α>). داده‌ها نیز پس از تایید نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص‌های سه‌گانه فورنل و لارکر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی ( PLS) و نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها نتایج تحلیل عاملی نشان داد که اثرات مستقیم نظام ارزیابی عملکرد بالای منابع انسانی بر کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان معنادار می‌باشد. همچنین آزمون رگرسون چندگانه حاکی از معناداری نقش میانجی سازه توانمندسازی شغلی بر فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بود (05/0 ≥ Sig).
نتیجه‌گیری: بنابراین مدیران صفی باشگاه‌ها می‌توانند از طریق استقرار راهبردهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی و لحاظ کردن توانمندسازی‌های شغلی، تعلق و تعهد کارکنان را برانگیخته تا از این طریق علاوه بر توسعه کسب و کارهای قبلی، فرصت‌های جدید کارآفرینی را شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها

آزموده­مقدم، زهرا؛ کلاته سیفری، معصومه؛ فرزام، فرزان و شیرخدایی، میثم. (1395). تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاه­های بدنسازی استان تهران. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(12)، 17-31. 
احمدپور داریانی، محمود. (1396). شناسایی عوامل موفقیت منابع انسانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. مدیریت تحول و بهبود، 10(1)، 1-20.
باباشاهی، جبار؛ غلامشاهی، ابراهیم و افخمی، مهدی. (1392). تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی. توسعه کارآفرینی، 6(3)، 87-104.
بالوندی، علی­حیدر و زردشتیان، شیرین. (1398). اثر شیوه­های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 221-239.
ثانی، مصطفی؛ حاجی انزهایی، زهرا و اشرف گنجویی، فریده. (1397). تأثیر توانمندی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 8(16)، 41-55.
حبیبی، آرش و عدن­ور، مریم. (1396). مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم­افزار Lisrel). چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینانه ایران بر مبنای مدل آینزبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1)، 100-120.
رحیمی، امیر و علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1397). شناسایی میزان تأثیر بازاریابی کارآفرینانه در ایجاد و ارتقاء عملکرد بنگاه­های کوچک و متوسط ورزشی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(23)، 23-31.
رضوی، محمد جواد و طالب­پور، مهدی. (1397). تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعه سازمانی. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(20)، 67-79.
ریزوندی، آیه؛ تجاری، فرشاد و اسمعیلی، محمدرضا. (1396). آزمون مدل ساختاری عملکرد مدیران باشگاه­های ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانه. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(3)، 63-74. 
رمضانی­نژاد، رحیم؛ احمدی، فاطمه و برومند، محمدرضا. (1397). اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 8(16)، 29-33.
زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان. (1396). شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 5(51)، 187-205.
سپهوند، رضا و مغوئی­نژاد، مهدیه. (1396). تأثیر مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی با نقش واسطه­ای رفتار شهروندی. مدیریت بهبود و تحول، 5(7)، 4-17. 
شرفی، وحید؛ ملکی، مرتضی؛ زارعی، عظیم و فیض، داوود. (1396). نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین­المللی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، 9(3)، 125-148.
شریفی­فر، فریده و محمدیان، فریده. (1396). عوامل درون سازمان اثرگذار بر کارآفرینی سازمان­های ورزشی: یک فرا تحلیل. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(14)، 53-64.
عامری، میرحسن؛ محمدی، میترا و صیادی، محمدامین. (1395). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی اداره کل ورزش و جوانان ایلام. پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 8(2)، 95-108.
فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان و فردوسی، محمدحسن. (1393). طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر رابطه ساختار و فرهنگ سازمانی نوآورانه در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(7)، 87-97.
فریاد، لعیا؛ خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس‌الدین. (1395). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنها. مدیریت توسعه و تحول، 25، 17-26.
کلانی، امین؛ اسکندری، عیسی و محمدی، امیر مسعود. (1395). نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت ورزشی، 36، 209-233. 
مرادزاده، عبدالباسط؛ قاسمی، محمد؛ سالارزهی، حبیب؛ یعقوبی، نور محمد و بذرافشان، جواد. (1397). اولویت­بندی پیشران توسعه اکوتوریسم کارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی اجتماع‌محور. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 161-179.
میرزاییان، زینب؛ مهدی­پور، عبدالرحمن و ازمشا، طاهره. (1396). ارائه مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست­یابی به مزیت رقابتی در هیئت­های ورزشی استان خوزستان. مطالعات مدیریت ورزشی، 45، 175-190.
نظری، رسول و علی­پناهیان، نوش­آفرین. (1396). ارائه مدل ساختاری ارتقا توانمندسازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان­های ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 3(1)، 33-45.
نظری، رسول؛ قره، محمدعلی و اسداللهی، شیوا. (1398). ارائه مدل ارتباط بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه­های ورزشی اصفهان. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(4)، 37-44.
هادوی، فریده؛ طالب­پور، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل و نخعی نیازی، اعظم. (1397). بررسی ارتباط بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در راستای شناسایی فرصت­های سازمانی بر مبنای تکنیک دیماتل فازی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14(28)، 25-44.
Ángeles, M. S., & Domingo, R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 32(1), 6-13.
Arena, M., G. Azzone, and I. Bengo. )2015(. Performance measurement for Social enterprises.
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(2), 649–672.
Azimi Delarestaqi, A., Razavi, S. M. H., & Boroumand, M. R. (2017). Identifying the Consequences of Strategic Entrepreneurship in Sports Business. Annals of Applied Sport Science, 5(3), 79-85.
Al-Asoufi, B. B., & Akhorshaideh, A. H. O. (2017). The impact of employee empowerment on the success of organizational change: a study in privatized enterprises in Jordan. Journal of Public Administration and Governance, 7(1), 87-101.
Dabic, M., Ortiz-De-Urbina-Criado, M., & Romero-Martınez, A. M. (2018). Human resource management in entrepreneurial firms: a literature review. International Journal of Manpower, 32(1), 14-33.
Daniel, M., & Mensah, I. (2019). Entrepreneurial leadership and performance of female-owned small and medium-sized enterprises in Ghana. International journal of entrepreneurship and small business, 32(2), 24-39.
Gupta, V. K., & Wales, W. J. (2017). Assessing organisational performance within entrepreneurial orientation research: where have we been and where can we go from here? The Journal of Entrepreneurship, 26(1), 51-76.
Malakshah, A. K. (2017). The effect of education and human resources management on entrepreneurship industry. International Academic Journal of Business Management, 4(2), 19-26.
Mamabolo, A., & Myres, K. (2020). Performance Measurement in Emerging Market Social Enterprises using a Balanced Scorecard. Journal of Social Entrepreneurship, 11(1), 65-87.
Messersmith, J. G., & Wales, W. J. (2013). Entrepreneurial orientation and performance in young firms: The role of human resource management. International Small Business Journal, 31(2), 115-136.
Nwafor, I. A., & Udensi, L. O. (2015). Entrepreneurship education, skills acquisition and practices for sustainable development in Nigeria: issues and challenges. Sustainable Development in Nigeria: Strategic and Innovative Options, LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 65-88.
Ogamba, I. K. (2019). Millennials empowerment: youth entrepreneurship for sustainable development. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. 15(3), 267-278.
Rose, N. M., & Vincent, N. M. (2019). Top management demographics and performance: An empirical investigation of Kenyan State Corporations. International Journal of Business Administration, 10(1), 45-64.
Tasi. C. J. (2007). High performance work system and organization performance. The international journal of human resource management, 17(6), 1512-1530. https://doi.org/10.1080/09585190600878121.
Ulutaş, M. (2018). The effect of empowerment on employees’job satisfaction: a research on konya industrial zone. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 589-600