نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و براساس رویکرد تحقیق از نوع آمیخته بود؛ جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش کیفی شامل هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت هدفمند و با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد؛ در این مرحله پرسش‌نامه‌ای 31 گویه ای طراحی و ساخته شد. در مرحله دوم پژوهش (بخش کمی) تعداد 240 نفر به عنوان نمونه به پرسش‌نامه پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین عامل ها و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم جهت تعیین اثرات گویه ها و عامل های شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج بخش کیفی عامل مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی مؤثر برمدیریت امنیت گردشگری ورزشی شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد عوامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت برگزاری رویداد، مدیریت ریسک، مدیریت بحران و همکاری سازمان های برگزار کننده رویداد به ترتیب با بارهای عاملی 89/0، 84/0، 79/0، 81/0 و 82/0 به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده عامل مدیریت و برنامه ریزی بر امنیت گردشگران ورزشی تاثیر گذار است. به طور کلی توجه مدیران و متصدیان برگزاری رویدادهای ورزشی به مسئله مدیریت و برنامه ریزی صحیح رویداد و اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه می تواند تا حدود زیادی باعث ارتقای امنیت گردشگران ورزشی گردد.

کلیدواژه‌ها

اصفهانی، نوشین. (1390). امنیت و جایگاه آن در صنعت گردشگری. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 1(2)، 69-78.
حاجی اسماعیلی، لیلا و کیانپور، مسعود. (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 3(2)، 45- 60.
حیدری، اکبر. (1390). بررسی راهکارهای ارتقای توریسـم ورزشـی بـا رویکـرد رویـدادهای ورزشی در زنجان از دیدگاه کارشناسان و مشـتریان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
رحیمی، قاسم؛ امیرتاش، علی‌محمد و خبیری، محمد. (1381). بررسی مدیریت ایمنی در ورزشگاه‌های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی. پژوهش در علوم ورزشی، 4، 32-52.
شاه منصوری، عزت‌الله و مظفری، سید امیر احمد. (1385). عوامل بروز بحران‌های ورزشی و روش پیشگیری از آن در زمینه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار، جان افزار و رسانه‌ها. پژوهش در علوم رفتاری، 12، 87-106.
شعبانی بهار، غلامرضا و فرید فتحی، اکبر. (1397). نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه بهره­وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 163-185.
صالحی امیری، سید رضا و افشاری نادری، افسر. (1390). مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران. راهبرد، 59، 49-76.
صیدایی، اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا. (1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 8، 52-69.
فرجی، رسول. (1393). طراحی الگوی ارتقاء امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران. رساله دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت‌بدنی.
قیامی راد، امیر؛ محرم‌زاده، مهرداد و حسین پور، باقر. (1387). رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران. فصلنامه المپیک، 16(2)، 51-62.
لطفی، حیدر و خامه‌چی، محسن. (1391). نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل. همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد. (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی. گردشگری شهری، 3(1)، 77-91.
محمدکاظمی، رضا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی و راسخ، نازنین. (1386). بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران (از دیدگاه تماشاگران). پژوهش در علوم ورزشی، 4(17)، 101-114.
معین فرد، محمدرضا. (1389). گردشگری ورزشی. چاپ اول، سبزوار: دانشگاه تربیت‌معلم سبزوار.
منصوری، هانیه. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
میر صفیان، حمیدرضا و راسخ ، نازنین. (1397). تدوین الگوی اثر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 51-67.
نادریان جهرمی، مسعود؛ روحانی، الهام و پور سلطانی زرندی، حسین. (1392). شناسایی شاخص‌ها و استانداردهای ایمنی سالن‌ها و اماکن ورزشی. مدیریت ورزشی، 5(3)، 21-36.
همتی نژاد، مهر علی؛ قلی‌زاده، محمدحسن؛ تیلور، تریسی و فرجی، رسول. (1393). نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها. مدیریت و توسعه ورزش، 3(2)، 1-15.
Astles, K. L., Holloway, M. G., Steffe, A., Green, M., Ganassin, C., & Gibbs, P. J. (2006). An ecological method for qualitative risk assessment and its use in the management of fisheries in New South Wales, Australia. Fisheries Research, 82(1-3), 290-303.
Cieslak II, T. J., Hall, S. A., & Giardino, L. (2010). Spectators’ Perceptions of Perceived Risk and Awareness of Event Safety and Venue Security: A Quasi-Experimental Study. Sport Entertainment and Venues Tomorrow, 11-13.
Dimitriadi, A., & Dimitriadi, S. (2007). A Conceptual model of Risk Management and its importance for Sport & Leisure. Choregia, 3(1), 19-25.
Emery, P. (2010). Past, Present, Future Major Sport Event Management Practice: The Practitioner Perspective. Sport Management Review, 13(2), 158-170.
Faraji, R., Hemmatinezhad, M., & Taylor, T. (2018). Critical factors affecting stadiums security. Journal of applied security research, 13(4), 473-488.
Funk, D. C., & Bruun, T. J. (2007). The role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective. Tourism management, 28(3), 806-819.
Gibson, H. J. (1998). Sport tourism: A critical analysis of research. Sport Management Review, 1(1), 45-76.
Hall, S. (2010). Effective security management of university sport venues. United States
Sports Academy, 13(3), 24-36.
Hall, S. A., Cooper, W. E., Marciani, L., & McGee, J. A. (2012). Security management for sport and special events: an interagency approach to creating safe facilities. Human kinetics.
Kathleen M. O. (2012). Toole and Lord John Arthur Stevens, Anticipating Safety and
Security at Large-Scale Sporting Events. The Police Chief, 79, 20–25.
Kılıçlar, A., Uşaklı, A., & Tayfun, A. (2018). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 232-246.
Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2007). Tourism, security, and safety: from theory to practice. 1st edition, London: Kindle Edition, Kindle Book.
Menaker, B., McGranahan, D., & Sheptak, R. (2019). Game Day Alters Crime Pattern in the Vicinity of Sport Venues in Cleveland. Journal of sport safety and security, 4(1), 1-18.
Westerbeek, H., Smith, A., Turner, P., Emery, P., Green, C., & Van Leeuwen, L. (2005). Managing sport facilities and major events. Allen & Unwin.