نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 انشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

شایستگیهای اعضای هیات علمی لازمه تجاری سازی یافته‌های دانشگاهی است. قبل از تجاری سازی یافته‌های دانشگاهی اعضای هیات علمی باید شایستگی‌هایی را داشته باشند یا شایستگیهای وجودی خود را توسعه دهند که بتوانند یافته های خود و دانشجویان را تجاری سازی کنند. هدف از این پژوهش بهره‌گیری از رویکرد گراندد تئوری در جهت طراحی الگوی شایستگیهای محوری اعضای هیات علمی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و در حوزه پارادایم (الگواره) استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه نیم ساختاریافته به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شده که داده‌های حاصل از آن، با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و نظری تجزیه و تحلیل‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی، کارآفرینان دانشگاهی، مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش و اعضای هیات علمی عضو بنیاد ملی نخبکان است. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که درمجموع 19 نفر از متخصصان این امر را در برگرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد که شایستگیهای محوری اعضای هیات علمی شامل 74 مفهوم، 11 مقوله(شایستگی ارتباطی، شایستگی رفتاری، شایستگی فنی، شایستگی شخصیتی، شایستگی ارزشی، شایستگی راهبردی، شایستگی خلاقیت، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی رهبری، شایستگی مدیریت مالی، شایستگی شناخت بازار) و 5 بعد (بعد دانشی- فنی، فردی، ادراکی، مدیریتی و بازاریابی) را شامل می شود.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، الهام. (1398). ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی بر اساس مدل‌ تصمیم‌گیری چند شاخصه. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1)، 17.-1
بجانی، ابوالفضل؛ شهلائی، جواد؛ کشکر، سارا و غفوری، فرزاد. (1397). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی‌های مدیران سازمان‌های ورزشی. منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 275-263.
خراسانی، اباصلت؛ زاهدی، حسین و کمیزی، اکبر. (1393). طراحی و تدوین مدل شایستگی‌های مدیریت بر کسب‌و کار، آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(3)، 1-21.
دستوم، صلاح؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین و رسولی، رحیم. (1392). بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار. مدیریت و توسعه ورزش، 2(6)، 91-109.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس و مدنی، حسام الدین. (1388). تجاری‌سازی فناوری، عوامل مؤثر در توسعه فناوری و اقتصاد، نشریه رشد، 5(20)، 33-40.
رضایت، غلامحسین؛ یمنی ‌دوزی ‌سرخابی، محمد؛ کیامنش، علیرضا و نوه ابراهین، عبدالرحیم. (1390). طراحی الگوی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی ایران، نشریه آموزش عالی ایران، 4(13)، 47-84.
سلطانی، حامد و فرامرزی، کرد. (1390). تجاری سازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاه‌های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی. پارک فناوری پردیس، 9(22)، 14-33.
سنگری، نگین. (1396). تدوین مدل شایستگیهای محوری اعضای هیأت علمی دانشگاه اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(13)، 45-60.
عباسی ‌اسفنجانی، حسین و فروزنده ‌دهکردی، لطف‌اله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از الگوی سه شاخگی. نشریه سیاست علم و فنّاوری، 6(4)، 20-34.
فتاح ‌پورمرندی، مرتضی؛ کاشف، سید محمد؛ سید عامری، میرحسن و شجیع، رضا. (1395). تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها). مطالعات مدیریت ورزشی، 9(42)، 163-184.
کرد، باقر. (1391). بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(15)، 113-134.
کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل و علیزاده گلریزی، ابوالفضل. (1396). تحلیل عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در تجاری‌سازی پژوهش‌های ورزشی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4(3)، 11-20.
محمدی ‌الیاسی، قنبر و فرخ، شیما. (1391). شناسایی ارزش‌های مطلوب مدرسان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه. مدیریت فرهنگ سازمانی، 10(26)، 129-154.
مکی آل آقا، بدیع الزمان. (1386). نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی. اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(4)، 115-127.
نقی‌زاده، حسن؛ کتبی، فرشته و کشتی‌دار، محمد. (1394). اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی. مطلعات مدیریت ورزشی، 7(28)، 55-70.
نوروزی، توران؛ دل‌ انگیزان، سهراب و رضایی؛ بیژن. (1395). طراحی مدل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 9(3)، 553-572.
نوری ­خان یوردی، میثم. (1395). اولویت­بندی و تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیران ورزشی شهر تهران. پایـان‌نامـه کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی.
وحدانی، محسن و قربانی، محمد حسین. (1395). طراحی الگوی شایستگی‌های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 8(39)، 205-228.
Australian Government. (2003). Mapping Australian Science and Innovation: Main Report, p. 37.
Barcelona, B., & Ross, C. M. (2004). An Analysis of the Perceived Competencies of Recreational Sport Administrators. Journal of Park & Recreation Administration, 22(4), 25-42.
Bharwani, S., & Talib, P. (2017). Competencies of hotel general managers: A conceptual framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 393-418.‏
Brinckmann, J. (2007). Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Publisher Gabler, Frankfurt: Deutscher Universitäts-Verlag, 86-114.
Case, R., & Branch, J. D. (2003). A study to examine the job competencies of sport facility managers. International sports journal, 7(2), 25.
Chen, C. Y. (2004). An examination of the competencies needed by sport managers in Taiwan. University of Idaho.
De Oliveira, J. F. (2016). The importance of information technology as a strategic resource for hospital management process and the management skills required for managers. International Journal of Business and Social Research, 6(4), 34-47.‏
Gappa, J. M. (2008). Today's majority: Faculty outside the tenure system. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(4), 50-54.
Guerrero, M., & Urbano, D. (2017). The impact of Triple Helix agents on entrepreneurial innovations' performance: An inside look at enterprises located in an emerging economy. Technological Forecasting and Social Change, 119, 294-309.
Gunawan, J., & Aungsuroch, Y. (2017). Managerial competence of first‐line nurse managers: A concept analysis. International journal of nursing practice, 23(1), e12502.‏
Hsieh, C. H. (2013). Patent value assessment and commercialization strategy. Technological Forecasting and Social Change, 80(2), 307-319.
Hyatt, L., & Williams, P. E. (2011). 21st century competencies for doctoral leadership faculty. Innovative Higher Education, 36(1), 53-66.
Ismail, K., Anuar, M. A., Omar, W. W., Aziz, A. A., Seohod, K., & Akhtar, C. S. (2015). Entrepreneurial intention, entrepreneurial orientation of faculty and students towards commercialization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 349-355.
Kinkel, S., Schemmann, B., & Lichtner, R. (2017). Critical Competencies for the Innovativeness of Value Creation Champions: Identifying Challenges and Work-integrated Solutions. Procedia Manufacturing, 9, 323-330.
Laguador, J. M. (2013). A correlation study of personal entrepreneurial competency and the academic performance in operations management of business administration students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(5), 61-70.
Laukkanen, M. (2003). Exploring Academic Entrepreneurship: Drivers and Tensions of University-based Business. Journal of small Business and Enterprise Development, 10(4), 372-382.
Leninger, M., & McFarland, M. R. (1995). Transcultural nursing: Concepts, theories, research, and practice. Columbus, OH: McGraw-Hill College Custom Series.
Leisyte, L., van der Steen, M., & Enders, J. (2008). Beyond the Isomorphistic View of the Academic Entrepreneur; An empirical exploration of norms and values of knowledge dissemination of university scientists. Georgia Institute of Technology.
Marandi, M. F., Kashef, S. M., Ameri, M. H. S., & Shajie, R. (2016). Competence Based Management: An Approach towards Effectiveness. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4 S2), 189-196.‏
Mueller, P. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university–industry relationships drive economic growth. Research policy, 35(10), 1499-1508.
Nelson, A. J., & Monsen, E. (2014). Teaching technology commercialization: introduction to the special section. The Journal of Technology Transfer, 39(5), 774-779.
Paris, R. H., & Zeigler, E. F. (2003). Management competencies as viewed by selected educational administration in physical education and sport in Ontario. cahper J, 49, 27-30.
Rambe, P., & Makhalemele, N. (2015). Relationship between managerial competencies of owners/managers of emerging technology firms and business performance: A conceptual framework of internet cafés performance in South Africa. The International Business & Economics Research Journal, 14(4), 677-690.
Rampai, N., & Sopeerak, S. (2011). The Development Model of Knowledge Management via Web-Based Learning to Enhance Pre-Service Teacher's Competency. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(3), 249-254.‏
Rauch, F., & Steiner, R. (2013). Competences for education for sustainable development in teacher education. CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1), 9-24.
Reneau, M. (2013). Teaching nurses sight unseen: comparing the cultural competency of online and on-campus BSN faculty. Journal of Transcultural Nursing, 24(1), 78-85.
Sadeghi, A., & Rad, F. (2018). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management and innovation. Management Science Letters, 8(3), 151-160.
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167-175.‏
Volpentesta, A. P., & Felicetti, A. M. (2011, February). Competence mapping through analysing research papers of a scientific community. In Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, 9(11),33-44.
Wangyi, D., & Ke, X. (2006). The structure dimensions of the competency of the college teachers. Exploration of the Higher education, 4, 89-92.