نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل آن است.
روش تحقیق: این تحقیق از نوع کیفی است که از روش نظریه داده‌بنیاد و رویکرد گلیزر (1992) استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی است. از روش نمونه‌گیری نظری و به‌شیوه گلوله برفی نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه به‌صورت سؤالات باز استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌های حاصل از 15 مصاحبه به روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد، کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل گردید. درمجموع 426 کد باز از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها و پیشینه تحقیق به‌دست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه 134 کد حلصل شد و در مرحله کدگذاری محوری به 21 کد تبدیل شدند. در مرحله بعد، کدهای محوری در 5 گروه کد انتخابی از قابلیت بازاریابی نیروی انسانی شامل قابلیت‌های بازاریابی مدیران باشگاه، قابلیت‌های بازاریابی بازیکنان و مربیان، قابلیت‌های بازاریابی کارکنان و تدارکات، قابلیت‌های بازاریابی مشاهیر و پیشکسوتان و قابلیت‌های بازاریابی لیدرهای باشگاه جای گرفتند. با توجه به ارتباطات بین این پنج گروه مدل به‌صورت دایره‌ای تدوین شد که قابلیت بازاریابی مدیران در مرکز و سایر قابلیت‌ها در محیط قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال، بهره‌گیری و استفاده از این قابلیت‌های برای بازاریابی و کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد تا به‌گونه‌ای منطقی و اصولی با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی این قابلیت‌ها و توسعه آنها، به بازاریابی و کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه‌ها و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.

کلیدواژه‌ها

احسانی، محمد. (1383). الگوهای جدید بازاریابی در ورزش. خلاصه مقالات اولین سمینار ملی بازاریابی و مدیریت ورزش، شیراز.
آزادان، مهدی؛ عسکریان، فریبا و رمضانی نژاد، رحیم. (1391). بررسی راه‌کارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 123- 136.
الهی، علیرضا. (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
امیری، مجتبی و نوروزی سید حسینی، رسول. (1394). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خادم‌لو، علیرضا؛ طالب‌پور، مهدی؛ کشتی‌دار، محمد و ساعتچیان، وحید. (1398). تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به‌کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور (نظریه زمینه‌ای). نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 7(1)،  205-185.
خبیری، محمد. (1383). مقایسه وضعیت باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال با معیارهای یوفا و باشگاه‌های منتخب از کشورهای کره جنوبی، ژاپن، امارات و ترکیه. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
حسینی، ابوالحسن؛ تبسمی، امیر و دادفر، زهرا. (1396). بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 29، 155–171.
حمیدی زاده، محمد رضا و خیرخواه عسکر آباد، محمد رضا. (1391). بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران. فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 4(8)، 30ـ45.
جلایی، سید عبدالمجید؛ بخشنده، حسین؛ اسمعیلی، محسن و رسولی، مهدی. (1397). نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 48، 17-34.
دانایی‌فرد، حسـن، الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پـژوهش کیفـی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ اول، تهران: صفار اشراقی، 130-132.
دوستی، مرتضی. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه‌های فوتبال منتخب استان مازندران. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 23، 219-236.
رضایی دولت‌آبادی، حسین و خائف الهی، احمد علی. (1385). مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب‌ وکار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(1)، 131ـ161.
رسولی، مهدی. (1393). طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی.
زهره‌وندیان، کریم؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و امیری، مجتبی. (1397). مدل شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیش روی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر. مطالعات مدیریت ورزشی، 48، 131-152.
عصار، محمد تقی. (1395). بررسی رابطه مهارت‌های مدیریتی با افزایش بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه، پلیس آگاهی تهران بزرگ). فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 18(72)، 125-141.
قدیم‌ آبادی، حمیده. (1396). پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری با بررسی شاخص‌های کلیدی عملکرد حوزه منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان بنادر و دریانوردی). نشریه صنعت حمل ‌و نقل دریایی، 3(2)، 41-47.
طریقی، رسول؛ حمیدی، مهرزاد و رجبی، حسین. (1393). طراحی الگوی بازاریابی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی. نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(5)، 15-30.
لطفی یامچی، خدیجه؛ کلاته سیفری، معصومه و حسینی، الهه. (1396). مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی). نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(1)، 35ـ48.
نادری‌نسب، مهدی. (1389). طراحی برنامه استراتژیک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
Baker, B.  J., McDonald, H., & Funk, D. C. (2016). The uniqueness of sport: Testing against marketing’s empirical laws. Sport Management Review, 19(4), 378–390.
 Berument, H., Ceylan, N. B., & Gozpinar, E. (2006). Performance of soccer on the stock market: Evidence from Turkey. The Social Science Journal, 43(4), 695-699.
Cadogan, J. W., Hooley, G. J., Douglas, S. P., Matear, S., & Greenley, G. (2002). Measuring marketing capabilities: A cross-national study. In Joint ANZMAC/EMAC symposium Marketing Networks in a Global Marketplace. Perth, Australia, December (pp. 1-8).
Callejo, M. B., & Forcadell, F. J. (2006). Real Madrid football club: A new model of business organization for sports clubs in Spain. Global Business and Organizational Excellence, 26(1), 51-64.
Ceren, V., & Arigil, P. (2011). Brand equity in team sports. Copenhagen: Copenhagen Business School.
David, W., Chin, H. O., & Victor, K. (2002). Strategic Human Resource Management and Organizational Performance in Singapore. Compensation and Benefits Review, 34(4), 33-42.
Dobson, S., & Goddard, J. (2001). The Economics of Football. First Published, Landon: CAMBRIDGE University Press.
Janer, I. A., & Sureda, N. A. (2014). Marketing Mix during financial crisis: A case study of gyms and sport clubs in Balearic Islands, Degree's Programme in Sciences of Business and Economics, Halmstad University:  1-51
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S., & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications forB2B SME performance. Journal of Industrial Marketing Management, 40(3), 368-375.
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909–920.
Odumeru, J. A., & Hesanmi, O. A. (2013). The Effects of Human Resources Development on Financial Performance of OrganizationsAsian Business Review, 2(1), 19-23.
Pits, B. G., & Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of Sport Marketing. Fitness Information Technology, Morgantown.
Richelieu, A., Pawlowski, T., & Breuer, C. (2011). Football brand management: minor league vs. champions league. Journal of sponsorship, 4(2), 178-189.
Ross S. D. (2007). Segmenting Sport Fans Using Brand Associations: A Cluster Analysis. Sport Marketing Quarterly, 16(1), 15-24.
Silva, T. D., Almeida, T. S., & DaSilva, R. C. (2015). Politics and sports finance in Brazil: An analysis about the national system for sport and leisure. International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 2(7), 68-74.
Tansel, A. T. (2010). The Effect of Human Resource Marketing and Manufacturing Performance on Financial Performance. Journal of Global Strategic Management, 7, 112-128.
Vijande, L. S., Perez, M. J. S., Gutierrez, T. J. A., & Rodriguez, N. G. (2012). Marketing Capabilities Development in Small and Medium Enterprises: Implications for Performance. Journal of CENTRUM Cathedra, 5(1), 24-42.
Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.
Yoon, Y., & Kang, W. (2005). Validation of Marketing Performance Model for Service Industries in Korea. Services Marketing Quarterly, 26(4), 57-76.