نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: دانشکده های علوم ورزشی به عنوان بستر آماده سازی سرمایه انسانی و کنشگران دانشگاهی به عنوان مولد دانش و نوآوری، برای انتقال دانش و فناوری موفقیت آمیز نیاز مبرم به کنش های کارآفرینانه دارند. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی بود.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که به شکل پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مشتمل بر 47 سؤال استفاده شد. جامعه آماری شامل دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی در دانشگاه های شهر تهران بود که در سال های 1398-1390 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برای جامعه نامحدود، 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اینرسی دانش (یادگیری و تجربه) با کنش های کارآفرینی دانشگاهی ارتباط غیرمستقیم و معنادار دارد. هم چنین، اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل گزینش و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش، رابطه مستقیم و معناداری با کنش های کارآفرینی دانشگاهی دارند.
نتیجه گیری: کنشگران دانشگاهی منابع اصلی مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دانشگاهی اند، لذا توجه به اینرسی دانش در کنار اقدامات مدیریت منابع انسانی در دانشکده های علوم ورزشی، راهبردهای مفید و ارزشمندی برای تحقق کارآفرینی دانشگاهی و بروز کنش های کارآفرینانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، سید عباس. (1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان­های بخش دولتی ایران. فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، 4(1)، 108-91.
اصانلو، بهاره و خدامی، سهیلا. (1395). تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند. چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 28، 32-45.
امینی، مرجان؛ جمشیدی، رحیم و حیدری‌نژاد، صدیقه. (۱۳۹۳). اولویت‌بندی موانع کارآفرینی از نظر دانشجویان تربیت بدنی با استفاده از روش TOPSIS. نشریۀ پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(6)، ۳۲-۱۵.
بیاتی، بهنام؛ سلیمانی، مجید و احمدی، سیروس. (1398). اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم‌کاری و سایش اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران). مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،       6 (2)، 85-99. 
پژوهش جهرمی، امین. (1396). مدل­سازی عوامل مؤثر بر تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته (مورد مطالعه: دانشکده­های فنی مهندسی دانشگاه­های دولتی شهر تهران). مدیریت صنعتی، 9(2)، 285-265.
رمضانی نژاد، رحیم؛ برومند، محمد رضا و احمدی، فاطمه. (1397). اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 8 (16)، 40-29.
کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل و علیزاده گلریزی، ابوالفضل. (1397). تدوین الگوی تجاری­سازی تحقیقات در مدیریت ورزش. مدیریت و توسعه ورزش، 7 (2)، 18-1.
محرم­زاده، مهرداد؛ فریدی زنگیر، ایوب و ایمان­زاده، مسعود. (1399). طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7 (1)، 50-41.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم. (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم­افزار Smart-PLS. چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب مهربان.
مندعلی­زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم و هنری، حبیب. (1394). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 7 (29)، 116-99.
Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. Journal of Technology Transfer, 39(3), 313–321.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
Boyer, M. & Robert, J. (2006). Organizational inertia and dynamic incentives.
Journal of Economic Behavior & Organization, 59(3), 324-348.
Cavus, M. F., Koc, M. & Aksoy, A. (2014). Entrepreneurial Behaviors: Are the People Restricted by Knowledge Inertia? International Review of Management and Marketing, 4(1), 42-48.
Chuang, C. H., Chen, S. J., & Chuang, C. W. (2013). Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics. Journal of Business Research, 66(5), 678–687.
Collins, C. J., & Clark, K. D. (2003). Strategic Human Resource Practices, Top Management Team Social Networks, and Firm Performance: The Role of Human Resource in Creating Organizational Competitive Advantage. Academic Management Journal, 46(6), 740–751.
Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64-77.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gieure, C., Benavides-Espinosa, M., & Roig-Dobón, S. (2020). The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior. Journal of Business Research, 112, 541-548.
Haag, S. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ IT Adoption – Multidimensional Scale Development and Validation. Strategic Management Journal, 21(11-10), 1147-1161.
Han, J. (2017). Technology Commercialization through Sustainable Knowledge Sharing from University-Industry Collaborations: with a focus on patent propensity. Sustainability, 9(10), 1-16.
Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management, 15(1), 21–41.
Huang, H.-C., Lai, M.-C., Lin, L.-H., & Chen, C.-T. (2013). Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation: An open innovation perspective. Journal of Organizational Change Management, 26(6), 977-1002.
Jiang, J., Wang, S., & Zhao, S. (2012). Does HRM facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. International Journal of Human Resource Management, 23(19), 4025 – 4047.
Kamhawi, E. M. (2012). Knowledge management fishbone: A standard framework of
organizational enablers. Journal of Knowledge Management, 16(5), 808 –828.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital, and innovation. Journal of Business Research, 81, 11–20.
Kilic, K., & Ince, M. L. (2015). Use of Sports Science Knowledge by Turkish Coaches. International journal of exercise science, 8(1), 21-37.
Kuhn, M. & Prettner, K. (2016). Growth and welfare effects of health care in knowledge-based economies, Journal of Health Economics, 46, 100–119.
Liao, S. H., Feib, W. C. & Liub, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning, and organization innovation. Technovation, 28(4), 183–195.
Polites, G. L. & Karahanna, E. (2012). Shackled to the status quo: the inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance. MIS quarterly, 36(1), 21-42.
Pyne, D. (2014). Improving the Practice of Sports Science Research. International Journal of Sports Physiology and Performance, 9(6), 899.
Rashid, W. N., & Ismail, K. (2014). The Role of Entrepreneurial Leaders towards Commercialization of University Research, Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6), 183-196.
Ringuet-Riot, C. J., Hahn, A., & James, D. A. (2013). A structured approach for technology innovation in sport. Sports Technology, 6(3), 137–149.
Rumelt, R. P. (1995). Inertia and transformation, In Resource-based and evolutionary theories of the firm: Towards a synthesis (101-132): Springer.
Sanders, K. A., Wolcott, M. D., McLaughlin, J. E., D’Ostroph, A., Shea, C. M., & Pinelli, N. R. (2017). Organizational readiness for change: Preceptor perceptions regarding early immersion of student pharmacists in health-system practice. Research in Social and Administrative Pharmacy, 13(5), 1028–1035.
Schaillée, H., Spaaij, R., Jeanes, R., & Theeboom, M. (2019). Knowledge translation practices, enablers, and constraints: Bridging the research–Practice divide in sport management. Journal of Sport Management, 33(5), 366-378.
Skrodzka, I. (2016). Knowledge-based economy in the European Union–cross-country analysis, Statistics in Transition New Series, 17(2), 281–294.
Wang, P. & Yang, X. (2013). A Review of Knowledge Inertia: How can we explain the hindrance on individual innovation? International Academic Workshop on Social Science, 312-316.
Withers, S. R., Sewabu, K. and Richardson, S.  (2017). Talanoa: A Contemporary Qualitative Approach for Sport Management, Sport Management Review, 20(1), 55-68.
Xing, Z. (2009). Impact of University’s Optimal Human Resource Management Practices on Organizational Performance. Systems Engineering - Theory & Practice, 29(11), 112–122.