نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی و ارائه آن به صورت یک چارچوب مفهومی بود.

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل اساتید، فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و صاحب‌نظران مرتبط با اشتغال در ورزش بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد، و با روش قضاوتی نمونه‌گیری انتخاب شد (167 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظامند بود. روایی ابزار از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و شاخص‌های برازش مدل (پایایی و روایی سازه) مورد بررسی و تایید قرارگرفت.

یافته‌ها: سطوح مدل به صورت توالی سطح محیطی و اکوسیستمی شامل دو منظر رویکردهای آموزشی و روندهای بازار(نقش پیشایندی و زمینه ای) به سطح ساختاری و سیستمی شامل سه منظر قابلیت‌های علوم ورزشی، ظرفیت‌های ورزش و چالش‌های اشتغال (نقش فرآیندی) و سپس به سوی سطح کارکردی و توسعه‌ای شامل راهبردهای اشتغال و پیامدها (نقش پیامدی)است.

ازمنظر چند سطحی بودن نیز عوامل کلان و خرد و عوامل فردی _سازمانی _ نهادی شناسایی شدند براساس نتایج تحلیل عاملی و مدل‌های اندازه‌گیری، ابعاد متغیرهای مدل به طور معنی‌داری تبیین کننده بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که روابط بین متغیرهای مدل معنی‌دار است. شاخص‌های برازش نیز در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: براساس مدل پژوهش می‌توان گفت که اشتغال فارغ‌التحصیلان فرآیندی سیستماتیک و چندسطحی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ashuri T. Evaluation of Job Opportunities and Entrepreneurship in the Field of Sports Services: University of Mazandaran; 2018.
 2. Ministry of Cooperation LaSW. https://ssicenter.mcls.gov.ir/ 2018 [
 3. Negahdari F, Ghahraman Tabrizi K, Sharifian I, Biabani H. Identification and Ranking of the Dimensions of the Sports Entrepreneurial Ecosystem in Iran. Sport Management Studies. 2019;11(59): 79-104.
 4. Farahani A, Safarnejad M. Entrepreneurship and employment in sports, Publisher: Science and Sports: Tehran 2018.
 5. Ifenthaler D, Adcock AB, Erlandson BE, Gosper M, Greiff S, Pirnay-Dummer P. Challenges for education in a connected world: Digital learning, data rich environments, and computer-based assessment—Introduction to the inaugural special issue of technology, knowledge and learning. Technology, knowledge and learning. 2014;19(1):121-6.
 6. Jones P, Jones A, Williams-Burnett N, Ratten V. Let’s get physical: Stories of entrepreneurial activity from sports coaches/instructors. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. 2017;18(4):219-30.
 7. Sharifi A. Study of employment of sports science students in universities of Guilan province: University of Guilan; 2020.
 8. Mondalizade z, ehsani m, honari h. Developing Sustainable Entrepreneurship Model in Sport Based on the Grounded Theory. Journal of Sport Management. 2016;8(5):709-25.
 9. Razavi MH. Designing the employment system of physical education students Research project of the Institute of Physical Education and Sports Sciences; 2014.
 10. Boroumand MR. Strategic Analysis of Employment Status of Physical Education and Sports Graduates.University of Guilan 2011.
 11. Farahmandmehr A. Entrepreneurship Ecosystem Design in Sports.: Islamic Azad University of South Tehran; 2017.
 12. Boroumand MR, Purkiani M, Taghian Dinani B. Factors Affecting the Establishment and Development of Sports Businesses in Graduates of Physical Education and Sports Sciences. Third National Congress of Sports Science and Health Achievements: University of Guilan; 2019.
 13. Sleap M. University experiences and the employment environment. Unpublished Research Report, Higher Education Academy Network for Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Available from: http://www hlst heacademy ac uk/projects/sleap_summary pdf. 2005.
 14. Kellett P, Russell R. A comparison between mainstream and action sport industries in Australia: A case study of the skateboarding cluster. Sport Management Review. 2009;12(2):66-78.
 15. Zheng J, Mason DS. Brand platform in the professional sport industry: Sustaining growth through innovation: Springer; 2018.
 16. Ratten V. Sport entrepreneurial ecosystems and knowledge spillovers. Knowledge Management Research & Practice. 2021;19(1):43-52.
 17. Nam B, Shin Y, Jung K, Kim J, Nam S. Promoting knowledge economy, human capital, and dual careers of athletes: a critical approach to the Global Sports Talent Development Project in South Korea. International Journal of Sport Policy and Politics. 2019;11(4):607-24.
 18. Özdinç Ö. Social risk-taking in school-to-work transition: A panel study of sport graduates. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2020;27:100261.
 19. Sato S, Kang T-A, Daigo E, Matsuoka H, Harada M. Graduate employability and higher education’s contributions to human resource development in sport business before and after COVID-19. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2021;28:100306.
 20. Vaghefi Nazari RS, Farahani A, Asad MR, Khodadadi MR. Job Expectations of Physical Education Students of Their Job and Job Prospect in Tehran Azad Universities. Journal of Sports Management2015;7(2): 175-89.
 21. Goodarzi M, Jalali Farahani, M., Rajabi, H., & Hamidi, M. Analysis of Effective Behavioral Factors in Promoting Entrepreneurship of Sports Management Students Scientific. Research Quarterly of Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2016;3(3):45-53.
 22. Bani Asadi G. (Evaluation of Entrepreneurship Indices in Physical Education Faculties of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences. : University of Shahid Bahonar University; 2016.
 23. Razavi MH. Designing the employment system of physical education students Research project of the Institute of Physical Education and Sports Sciences; 2017.
 24. Adly K. The Impact of Social Entrepreneurship on Employment Employment of Physical Education Graduates of Payame Noor University: Payame Noor University, Tehran Province 2018.
 25. Ratten V. Entrepreneurship, innovation and smart cities: Routledge; 2017.
 26. Terra B, Oliveira ARd, Almeida M, Batista LA, Santos JANd, Nogueira JA, et al. Sport innovation: An opportunity for technology-based companies stimulated by the Brazil Olympics. Sport entrepreneurship and public policy: Springer; 2020. p. 41-68.
 27. Lu H-F. Enhancing university student employability through practical experiential learning in the sport industry: An industry-academia cooperation case from Taiwan. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2021;28:100301.
 28. Mohsenifar A. A Study of Success Factors in Career Selection of Physical Education and Sports Science Students of Mazandaran University,The First National Conference on New Research Findings in Sports Science, Social Activity, Entrepreneurship and Championship: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2016.
 29. Moradi S. Employment of Postgraduate Students in the field of physical education based on the Rothwell model: University of Razi; 2018.
 30. Yavari F, Heydarinejad S, Habibi A. Study of entrepreneurship characteristics among physical education students and effect of university's courses on its development. International Journal of Sport Studies. 2013;3(1):67-73.
 31. Nová J. Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. Procedia-Social and behavioral sciences. 2015;174:3916-24.
 32. Ratten V, Jones P. Future research directions for sport education: Toward an entrepreneurial learning approach. Education+ Training. 2018.
 33. Zakrevskaya N, Androsova G, Mikhailova EY, Shchennikov A. Labor market demand for graduates of sports universities: status and prospects. Theory and Practice of Physical Culture. 2020(9):61-3.
 34. Brown JL, Hammer SJ, Perera HN, McIlveen P. Relations between graduates’ learning experiences and employment outcomes: A cautionary note for institutional performance indicators. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 2022;22(1):137-56.
 35. Davari A, Rezazadeh A. Structural equation modeling with PLS software. Publisher Jahad Academic Publications Organization; 2015.
 36. Farahani A, Gholampour E, AdelKhani A. The Role of Management and Policy-Making in Physical Education Faculties and Departments in Guiding Students' Career Expectations (Determining the Monk and Politics). Journal of Applied Research of Sport Management. 2013;2(5):121-38.