نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق تعیین میزان اثر خویشاوند‌سالاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در میان کارکنان ‌وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM)‌ می باشد.

روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1399 می‌باشد که در 263 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد خویشاوندسالاری (پارتی بازی) عبدالله(1991)، عملکرد سازمانی هرسی وگلداسمیت(2003) و‌ مدیریت منابع انسانی بامبرگر و مشولم(2000) میباشد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ با 93 صدم مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نیز به کمک نرم افزار Spss و ایموس نسخه 24 انجام شده است.

یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرها همبستگی مثبت و معنادار بالایی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که تمامی مسیرهای پیشنهادی پژوهش دارای اثر معناداری میباشند که در این میان، خویشاوند‌سالاری بر مدیریت منابع انسانی با به ضریب تاثیر 34درصد، خویشاوند‌سالاری بر عملکرد سازمانی، 41 درصد و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، 53 درصد میباشد.

نتیجه گیری:با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود، با جلوگیری از خویشاوندسالاری و پارتی بازی برای جذب کارکنان در یک سازمان، شرایط را برای افزایش تعهد سازمانی، افزایش اعتماد به نفس در کارکنان و اصلاح فرهنگ سازمانی محیا سازند.

کلیدواژه‌ها

 1. Jamal Pourhashem S. The Study of the Irrefrangible Role of Human Resources Management on Human Resources Operation Assessment. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings. 2016;4(1 (s)):pp. 2220-6.
 2. 2. Bahrami S, Zardestani S, Yousefi B. The effect of job satisfaction on the emotional commitment of the staff of the Ministry of Sports and Youth. Journal of Modern Approaches to Sport Management. 2014;2(4):87-96. (Persian).
 3. 3. Li Y, Tan C-H. Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on organizational performance. Journal of Business Research. 2013;66(2):248-59.
 4. 4. Bond S. Organisational culture and work‐life conflict in the UK. International Journal of Sociology and Social Policy. 2004.
 5. 5. Hu A, Yin C. Kinship Ties to Government Staff and Local Political Trust: Evidence from Rural China. Sociological Perspectives. 2021;64(6):1122-44.
 6. 6. Chen L-H. Job satisfaction among information system (IS) personnel. Computers in human behavior. 2008;24(1):105-18.
 7. 7. Firfiray S, Cruz C, Neacsu I, Gomez-Mejia LR. Is nepotism so bad for family firms? A socioemotional wealth approach. Human Resource Management Review. 2018;28(1):83-97.
 8. 8. Ponzo M. On-the-job search in Italian labor markets: an empirical analysis. International Journal of the Economics of Business. 2012;19(2):213-32.
 9. 9. Ghanbarpour Nosrati A, Bay N, Anzehaei ZH. Modeling Effect of Nepotism in Workplace on Turn-over Intention, Job Satisfaction, and Job Performance of General Directorate and Departments of Youth and Sports in City of Tehran. Human resource management in sports 2021;8(2):327-37. (Persian).
 10. 10. Dahlström C, Lapuente V, Teorell J. The merit of meritocratization: Politics, bureaucracy, and the institutional deterrents of corruption. Political Research Quarterly. 2012;65(3):656-68.
 11. 11. Persson A, Rothstein B, Teorell J. Why anticorruption reforms fail—systemic corruption as a collective action problem. Governance. 2013;26(3):449-71.
 12. 12. Habibi H, Hamrahzade M, Jafarian V. Pathology of Organizational Training Management: A Phenomenological Study. Journal of New Approaches in Educational Administration. 2020;11(44):55-76. (Persian).
 13. 13. Ashrafi B. Explaining the factors affecting the organizational commitment of managers and employees of East Alborz Coal Company. Unpublished Thesis Master of Public Administration, Tarbiat Modarres University. 1995. (Persian).
 14. 14. Budhwar PS, Mellahi K. Introduction: Managing human resources in the Middle East: Routledge; 2006.
 15. 15. MAYANGSARI A. Pengaruh Rekrutmen Nepotisme dan Kompensasi Melalui Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Batik Gondho Arum Banyuwangi: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS; 2019.
 16. 16. AL-shawawreh TB. Economic effects of using nepotism and cronyism in the employment process in the public sector institutions. Research in Applied Economics. 2016;8(1):58-67.
 17. 17. Safina D. Favouritism and nepotism in an organization: Causes and effects. Procedia Economics and Finance. 2015;23:630-4.
 18. 18. Hosseini Aa-H, Tabsami A, Dadfar Z. Investigating the effect of human resource management functions on organizational performance. Public Administration Perspaective. 2019;8(29):155-71. (Persian).
 19. 19. Elbaz AM, Haddoud MY, Shehawy YM. Nepotism, employees’ competencies and firm performance in the tourism sector: a dual multivariate and qualitative comparative analysis approach. Tourism Management. 2018;67:3-16.
 20. 20. Bramoullé Y, Goyal S. Favoritism. CIRPEE Working Paper. 2016;3(8):09-41.
 21. 21. Altindag E. Evaluation of nepotism as accelerating effect on employee performance: An empirical study in Turkey. European Journal of Business and Social Sciences. 2014; 3(7): 97-104.
 22. 22. Karakose T. The effects of nepotism, cronyism and political favoritism on the doctors working in public hospitals. Studies on Ethno-Medicine. 2014;8(3):245-50.
 23. 23. Wu C, Tang Q. Reward meritocracy or nepotism: The case of independent financial advisors appointed by Chinese listed companies. China Journal of Accounting Research. 2019;12(3):315-35.
 24. 24. Eydi H. The effects of social capital and job satisfaction on employee performance with organizational commitment mediation role) Case Study, Youth and Sports Ministry). Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2016;2(4):11-24. (Persian).
 25. 25. Cruz C, Firfiray S, Gomez-Mejia LR. Socioemotional wealth and human resource management (HRM) in family-controlled firms. Research in personnel and human resources management: Emerald Group Publishing Limited; 2011.