نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران / استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: ورزش یک پدیده اجتماعی وسیع و جهانی است که در زندگی جوانان و بزرگسالان ریشه دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی برتوسعه ورزش همگانی بانوان استان اردبیل با نقش میانجی نشاط اجتماعی می باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر ماهیت و محتوایی از نوع توصیفی – تحلیلی، از حیث گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه پژوهش مشتریان بانوان باشگاه‌های ورزشی استان اردبیل و نیز بانوان فعال در پارک ها و ورزش های صبحگاهی و اماکن رو باز (حدودا بیش از 1000نفر) بودند. تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 450 نفر انتخاب شد. پایایی توسعه ورزش همگانی آفرینش (1386)، 87/؛ نشاط اجتماعی تمیزیفر و عزیزیمهر (1396)، 90/؛ بازاریابی اجتماعی صابری و همکاران (1397) 84/؛ بدست آمد و 442 پرسشنامه بصورت کامل گردآوری شده بود که 430 مورد از آنها کامل بودند و با نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بازاریابی اجتماعی با ضریب 0/56 درصد اثر مثبت و معنی داری (12/63) بر توسعه ورزش همگانی، بازاریابی اجتماعی با ضریب 0/78 درصد اثر مثبت و معنی داری (36/12) بر نشاط اجتماعی، متغیر میانجی نشاط اجتماعی با ضریب 0/35 درصد اثر مثبت و معنی داری (7/61) بر توسعه ورزش همگانی دارد.

نتیجه گیری: توسعة ورزش همگانی بانوان در بین افراد به عنوان جزئی از فرهنگ، نیازمند انجام برنامه ریزی های بلندمدت است و داشتن برنامه ای مدون با رویکرد بازاریابی لازم است تا بتوان به هدف مورد نظر رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Momtazbakhsh M, Fakur Y. nvestigating the Strategies for Promotion and Development of Women's Sports for all in Police University. Journal of Danesh-eEntezami, 2003: 33(2), 53-62. P 55. (Persian).
 2. Frías F. J. L. The sport for all ideal: A tool for enhancing human capabilities and dignity. Physical Culture and Sport Studies and Research, 2014: 18(1), 20-28. P 21.
 3. Sarat M. Authentic Happiness: Using The New Positive Psychologh To Realize Your Potential For Lasting Fulfillment. New York: Free Press. 2010: P 102.
 4. Shabani Moghaddam, K. Public sports in Iran and its comparison with several countries in the world. Obstacles, solutions and development strategies. Thesis of the Doctor. Payam University of North Tehran. 2011: P 98. (Persian).
 5. Jackson C.S, Smith K H. A social marketing Template for Solving the Musicians’ Dilemma Through Nonprofit Healthcare Networks. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. 2014: P 39.
 6. Kalliopi S, Shilbury D, Christine G. Sport Development Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review, 2008: 11: 217-223. P 220.
 7. Renson, R. In clusion or excusions possibilities and limitation for interaction between sport for all and elite sport .paper presented in the9th world sport for all congress-the Netherlands. 2002: P 75.
 8. Tamizifar R., Azizi Mehr K. A Study of the Relationship between Leisure and Social Vitality in Isfahan, Journal of Social Work, Second Year, 2017: No. 6, Winter 1996, pp. 230-209. P 215. (Persian).
 9. Moradi A. Explain the attitude and tendency of the people of Kurdistan to public sports. Sports Management Studies, 2014; 16: 112-97. P 100 (Persian).
 10. Moeini B, Rezapur-Shahkolai F, Heidarimoghadam R, Tapak L, Geravandi A. Developing an Interventional and Educational Program Based on Social Marketing Approach to Increase Regular Physical Activity in Girl Students: A Qualitative Study. 2021: P 69.
 11. Majdi A, Mirmohammadtabar S. E. Investigating the effect of sports participation on social vitality by modulating social health. Strategic studies of sports and youth. 2019: 19 (47): (133-147). P 135. (Persian).
 12. Tatri E, Ehsani M, Pitchers H, Nowruzi S, Hosseini R. The design of the requirements for the implementation of social marketing in recreational countries is given using theory. Sports Management Studies (Research in Sports Science). 2019; 11(53):33-58. P 38. (Persian).
 13. Saberi A S, Bagheri A H, Khabiri M, Yazdani H, Alidoost Qahfarkhi A. Understand the process of shaping social marketing for the development of mass sports. Research in sports and physical education. 2018: 6 (15): 316-2. P 39. (Persian).
 14. Lemine A S A. Comparison of sports marketing and sports psychology approaches to achieve gym members loyalty in qatar (Doctoral dissertation). 2021: P 50.
 15. Won D, Kim H H, Bae J. S. Predicting Continued Participation in Government-Initiated Public Sports Clubs: The Role of Prior Knowledge and Awareness through Health Communications. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021: 18(13), 71-68. P 70.
 16. Belfiore P, Liccardo A. SOCIAL MARKETING AND SPORT MANAGEMENT FOR HEALTH PROMOTION. Sport Science, 2019: 12(1):36-39. P 37.
 17. Kubacki K, Ronto R, Lahtinen V, Pang B, Rundle-Thiele S. Social marketing interventions aiming to increase physical activity among adults: A systematic review. Health Education. 2017: P 96.
 18. Fujihira H, Kubacki K, Ronto R, Pang B, Rundle-Thiele S. Social marketing physical activity interventions among adults 60 years and older: A systematic review. Social Marketing Quarterly, 2015: 21(4), 214-222. P 215.
 19. Yamashita R. Mega-para-sporting event social impacts perceived by Tokyo residents: comparison of residents’ vitality. Sustainability, 2021: 13(16), 93-11. P 15.
 20. Ghorbani M, Momenpour N, Nobakhtramezani Z, Shaygan J. Identifying and prioritizing the factors affecting the development of social marketing in student sports, 6th Iranian National Conference on Sports Science and Physical Education, Tehran, https://civilica.com/doc/10316. 2020: P 63. (Persian).
 21. Douglas E. W. The 5-4-3-2-1 Go! intervention: Social marketing for nutrition. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2007: 39(2): 55–9.P 15.
 22. Mozaffari M. Ghareh M. Iranian public sports and its comparison with several selected countries. Journal of Motor Sciences and Sports, 2005: 6: 151-171. P 153. (Persian).