نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی گریز سرمایه‌های انسانی در ورزش با روش دیمتل فازی انجام شد. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان هستند که متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس اصل کفایت‌نظری 25 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته است که برای بررسی روایی و پایایی آن از روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان‌گذار استفاده شد. همچنین ابزار گردآوری داده در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با روش اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تایید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرایط کاری و شغلی مناسب در موقعیت‌های کاری بعد از گریز، انتظار فرصت رشد، پیشرفت و تعالی بیشتر و حقوق و دستمزد بالاتر در موقعیت‌های رقیب، به عنوان عوامل پیشایندی و تضعیف جایگاه ورزش ملی و تقویت کشورهای رقیب، افول ورزش قهرمانی در عرصه جهانی و بین المللی و الگوپذیری منفی نوجوانان و نونهالان ورزشکار از مهمترین پسایندهای گریز سرمایه‌های انسانی در ورزش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Hafner M, Phillips W, Pollard J, Deshpande A. Whitmore, M., Millard, F &Subel, Sh,. Estimating the global economic benefits of physically active populations over 30 years (2020–2050), The British Journal of Sports Medicine. 2020; 54(24), 1482-1487.
 2. Drewes M, Daumann F, Follert Exploring the sports economic impact of COVID-19 on professional soccer, Soccer and Society. 2021; 22(3):125-137.
 3. Skinner J, Smith C. T. Introduction: sport and COVID-19: impacts and challenges for the future, European Sport Management Quarterly. 2021; 21(3), 323-332.
 4. Jalali Q. M. Investigating Causes of Human Capital Flight of Doctors and Engineers from Pakistan, Journal of Managerial Sciences. 2017; 1(1), 86-93.
 5. Buzzacchi L, Caviggioli F, Milone F, Scotti D. Impact and Efficiency Ranking of Football Managers in the Italian Serie A: Sport and Financial Performance. Journal of Sports Economics. 2021; 22, 744-776.
 6. Shuaibu M, Oladayo P. Determinants of human capital development in Africa: a panel data analysis”, OeconomiaCopernicana. 2016; 7(4), 523-549.
 7. Mujeeb U. An empirical investigation of the effects of brain drain on developing countries since 21st Century: A case of Afghanistan. Journal Bus Fin Aff. 2017. 6(2):2167-0234.
 8. Li T, Wang Y. Growth Channels of Human Capital: A Chinese Panel Data
  China Economic Review. 2018; 51: 309-322.
 9. Chen H. M, Lin K. J. The measurement of human capital and effects on the analysis of financial statements. International Journal of Management. 2006; 20(4), 478-470.
 10. Shahbaz M, Shafiullah M, Mahalik M. The dynamics of financial development,
  globalization, economic growth and life expectancy in Sub-Saharan Africa, Australian
  Economic Papers. 2019; 11(1):214-227.
 11. Adeosun O T, Popogbe O O. Human capital flight and output growth nexus: evidencefrom Nigeria, Review of Economics and Political Science. 2021; 6(3):207-222.
 12. Atmaca An Examination of Academically Successful Secondary School Students’ Aspirations with Regard to Potential Human Capital Flight (Brain Drain), International Journal of Contemporary Educational Research. 2020; 3(1):280-299.
 13. Mayer A, Malin S A, Olson-Hazboun S K. Unhollowing rural America? Rural human capital flight and the demographic consequences of the oil and gas boom, Population and Environment. 2018; 39:219–238
 14. Bagheri H, GhavamSefat M, Hasili G. Identifying and prioritizing the factors affecting the migration of elite athletes in Iran. Human Resource Management in Sports. 2019; 6(2):77-105 (persian)
 15. Hosseini Z, Honari H. Identifying the factors affecting the migration of elite athletes in Iran, Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2020; 7(1): 95-115 (persian)
 16. Love A, Kim S. Sport Labor Migration and Collegiate Sport in the United States: A Typology of Migrant Athletes. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics. 2011; 4(1):90-104.
 17. Agergaard S, Boutchelo V. The typology of athletic migrants revisited: Transnational Soccer and Transnational Migration. 2014; first ed, London.
 18. Zeeshan M, Ahmad G. Examining the impacts of human capital flight on economic growth: a case study of pakistan. Review of Knowledge Economy. 2020; 7(1):1-30.
 19. Najimdeen B A, Durrani K, Tauhidi A. Human Capital Flight: Impact and Challenges on Economy, A Case of Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. 2014; 5(1):43-51.
 20. Becker, D. Brain drain in Syria’s ancient capital: No Flynn Effect inDamascus, 2004–2013/14. Personality and Individual Differences. 2018; 125:10–13.
 21. Docquier F, Croix D. Do brain drain and poverty result from coordination failures? In 2010 Meeting Papers. Society for Economic Dynamics. 2010; 440.
 22. Shirkhani M, Bayazidi R. International Flow of Human Capital and Economic Development in Iran and Turkey. Iranian Journal of International Politics. 2019; 8(2):120-197. (persian)
 23. Javadzadeh S. The social reason for the migration of Iranian elites to American universities, Cultural Management. 2015; 5(2):95-111. (persian)
 24. Popogbe O O, Adeosun O T. Empirical analysis of the push factors of human capital flightin Nigeria. Journal of Humanities and Applied Social Sciences Emerald Publishing Limited. 2020; 4(7):1-14.
 25. Kasbaoui T, Nechad A. The human capital flight: the Moroccan case as supporting evidence. International Journal of Advanced Engineering and Management Research. 2017; 2(3):337-353.
 26. Steinberg D. Resource shocks and human capital stocks – Brain drain or brain gain? Journal of Development Economics. 2017; 127:250–268.
 27. Foo G. Quantifying the Malaysian brain drain and an investigation of its key determinants. Malaysian Journal of Economic Studies. 2017; 48:93-116.
 28. Chou H-W, Chang H-H, Lin Y-H, Chou S-B. Drivers and effects of post-implementation learning on ERP usage. Computers in Human Behavior. 2014; 35: 267-277.
 29. Chun D. Exploring connections: aspiration levels, culture and the resource based view. Journal of Strategy and Managemen. 2016; 9(2): 202-215.
 30. Flabbi L, Gatti R A. Primer on Human Capital. Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC. 2018; 32(3):1-35.
 31. Liu C H. Creating competitive advantage: linking perspectives of organization
  learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of
  Hospitality Management. 2017; 66:13-23.