نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، ، مشهد، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، ، مشهد، ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، ، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق بود.

روش شناسی: از رویکرد کیفی و از روش گراندد تئوری در این پژوهش بهره گرفته شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته عمیقی با 16 نفر از جامعه پژوهش که شامل کلیه مدیران ستادی وزارت ورزش، هیات رئیسه فدراسیون‌ کشتی و اساتید مدیریت ورزشی کشور عراق بودند، تا رسیدن به اشباع نظری و تکرار اطلاعات قبلی صورت پذیرفت.

نتایج: یافته های حاصل از کدگذاری محوری نشان داد که در مجموع 58 مضمون در قالب 9 ویژگی‌ توجه کننده به مسائل اجتماعی، توجه کننده به منابع، توجه کننده به زیر ساخت، تبلیغ کننده، همکاری و مشارکت، نوآور و خلاق، آموزش پذیر و علمی، مسئولیت پذیر، پاسخگو، داشتن توانایی فردی؛ از جمله مهم‏ترین ویژگیهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق وجود دارد.

نتیجهگیری: در یک نتیجه گیری کلی باید بیان کرد کارشناسان منابع انسانی باید از تفکر انتقادی برخوردار باشند تا بتوانند با بررسی تمام جوانب یک مسئله، درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کنند. کارکنان بخش منابع انسانی با اسناد و مدارک زیادی سر و کار دارند و باید تغییرات این اسناد را پیوسته دنبال کنند. به همین خاطر این اطلاعات باید به صورت منظم نگهداری شوند تا همیشه در دسترس باشند. منابع انسانی در طول هفته جلسات متعددی با مدیران و کارجویان برگزار می‌کنند؛ بنابراین باید برنامه هفتگی منظم و دقیقی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Chelladurai P., Kerwin S. Human resource management in sport and recreation. Human Kinetics. 2018.
 2. Safari J, Mehdizade M, Azizi A. Designing a Model on the Basis of Essential Criteria for Selecting Competent Employees and Estimating Organization Performance. Journal of Research in Human Resources Management. 2015;7(4): 141-166.(Persian)
 3. Naong M . The impact of skills-development training on lower-level employee’s motivation and job satisfaction–A case-study of five South African companies. 2014.
 4. Hashemi S.H, Ekradi E, Yoosefi M. A Survey of the Effect of Human Resource Manangement on Knowledge Manangement on and Organizational Innovation. Knowledge Studies.2015; 2(8): 1-20. (Persian).
 5. Kelemenis A, Askounis D. A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert systems with applications.2010; 37(7): 4999-5008.
 6. Graham H.T. Human resources management. Macdonald and Evans. 1978.
 7. Noe Kelemenis A, Askounis, D. A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert systems with applications.2010; 37(7):4999-5008
 8. Armstrong M, Taylor S. Armstrong’s handbook of human resource management practice (13 Th Ed.). London: Kogan Page. 2014.
 9. Saadat A. Human resource management, Tehran, Samt publication. . 2007.(Persian).
 10. Kazemi B. Management of Personnel Affairs, Office of Recruitment and Human Resources with Applied Approach to the Public Sector of Iran, Tehran: Publications of the Institute of Management and Planning. 2007. (Persian).
 11. Freeman J.E, Ellis J.A. The representation of delayed intentions: A prospective subject-performed task Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2003; 29(5): 976.‏
 12. Khaefelahi A, Ghasemi Banabari H, Shahmohammadi A. Personnel Selection Criteria in Fuzzy Environment (Rating Method Close to Ideal Solution). ORMR.2014; 4 (1): 30-52. (Persian).
 13. Kelemenis A, Askounis A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert Systems with Applications. 2010.
 14. Dağdeviren M . A hybrid multi-criteria decision-making model for personnel selection in manufacturing systems. Journal of Intelligent manufacturing.2010; 21(4):451-460.‏
 15. Sikora L, Lysa N, Miyushkovych Y, Kvas A. Cognitive intellect psychology and synthesis of tests for the selection of the operative personnel.‏
 16. Lee F, Lee T. The relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan. The International journal of human resource management.2010; 21(9):1351-1372.
 17. Fan W, Pan   Implicit Multi-Dimension Fit Assessment in Personnel Selection Decision-Making Process. In 2010 International Conference on Management and Service Science. 2010; (pp. 1-3). IEEE
 18. Wang J. W, Cheng C. H, Huang C. Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection. Applied Soft Computing. 2009; 9(1):377-386.‏
 19. Tripolitsioti A. Human resource management characteristics of the Olympic sports organizations, Global Journal of Human Resource Management. 2017; 5(6): 61-72.
 20. Chen C.Y. An examination of the competencies needed by sport managers in Taiwan, 2012 North American society for sport management conference. 2012.
 21. Fattahpour Marandi M, Kashef S, Seyed Ameri M, Shajie R. Codification of Sports Administrators Job Competency Model (Case Study: Administrative Director of Youth and Sports Provinces). Sport Management Studies. 2017;9(42):163-184.
 22. Honari H, Raji A, Momenifar F. Making and Validation of a Tool for Determining Core Competencies for Appointment of Administrative Manager of Sports and Youth. Sport Management Studies. 2017;9(43):141-160. (Persian).
 23. Poursaeed M , Ashouri J. Developing a model for selecting employees based on the climate approaches of the Islamic model. 2013;6(3):1-25. (Persian).
 24. Golec A, Kahya   A fuzzy model for competency-based employee evaluation
  and selection. Computers & Industrial Engineering. 2007 ; 52(1): 143-161
 25. Philpot D, Gavrilova A. Post-Leave (Return to Work) Training Needs and Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources. 2021; 23(2):171-184.
 26. Lekavičius T, Management of human resources in a sports organisation from the point of view of employees. Human studies, 2020; 5 (82): 147-159.‏
 27. Glaser B. Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press. (1992).
 28. Danaeifard H, Alwani S.M, and Azar A. Qualitative research methodology in management: Jam approach, Saffar Publications, Second Edition, Tehran. 2013. (Persian).
 29. Smith J. A Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage Publications, Inc.‏
 30. Jafari Rad S, Ghorban Hosseini M, Amini Z, Rostami Bashmani M. Designing a model of professional ethics for managers in the Social Security Organization of Iran. Behavioral Studies in Management. 2020;10(19): 35-48. (Persian).
 31. Hosseinpour S, Sharifi Rahnemo S, Barati N, Ghavidel A, Ebrahimi, M. Predicting the social capital and life skills of female teachers based on the level of cultural intelligence with emphasis on maintaining human resources. Journal of Human Resource Management and Support Development. 2021; (59): 119-140. (Persian).
 32. Shams Gh, Tari F, Rezaeizadeh Identify infrastructural and managerial barriers to the use of e-learning in human resource training. Teaching Research. 2020; 7 (3): 116-91. (Persian).
 33. Rezaei MR, Daei Karimzadeh S, Fadaei M, Etebarian A, Bahrami H .Investigating the relationship between providing financial resources, physical, legal and manpower infrastructure in the implementation of the health insurance program for villagers and nomads of the Health Insurance Organization. Iran Health Insurance. 2009;2 (1): 21-29. (Persian).
 34. Samer F, Shiraz T, Taqim M, Ma'alim al-B. The technology of information on the history of human affairs in the community of Tishrin-Field course on the workers in the community of Tishrin. Journal of the Supporting Society. 2020; 3 (4).
 35. Mohammad Mahmoud H. The effect of applying the express statements on admiration of the management of human resources management is a field study on technology companies and state information in Egypt. Scientific Journal for Commercial and Professional Studies.2021; 12 (1): 150-190.
 36. Raqiq A, Labidisami S.A, Sharif H. The importance of information technology and communication in the appreciation of human resources within mathematical institutions. 2021. (Persian).
 37. Zahaf M. Official connection and interest in the regulatory authorities for the agents in the mathematical administration. Journal of Science and Technology for Physical and Mathematical Development. 2016;13 (13): 11-57.
 38. Ben S, sharif T. It's important to have knowledge and information in the practical process of scribbling and guiding mathematics. 2020.
 39. Taibi Ahmed, & Bin Salim Kamal. Managing human resource management in light of the sports strategy. Journal of Human Sciences. 2021;21 (1): 600-613.
 40. Habib G. Evaluation of the relationship between participation in decision-marking and strengthening the shared purpose and creativity of human resource activity in the municipality of Hamadan. 2021; 3(29):143-148. (Persian).
 41. Singh S. K, Del Giudice M, Chierici R, Graziano D. Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change. 2020;(150):119762.
 42. Westerman J. W, Nafees L, Westerman J. Cultivating Support for the Sustainable Development Goals, Green Strategy and Human Resource Management Practices in Future Business Leaders: The Role of Individual Differences and Academic Training. Sustainability 2021;13(12): 1050-2071. 
 43. Qufi F, Al-Zahra B, Jabbar, A. Re-engineering human resource training processes and their impact on human performance in economic institutions. 2020.
 44. Abdel Qader S,  El-Sayed A, Mohamed S, Hanan A.  A proposed vision for developing the dimensions of administrative accountability and organizational justice among academic leaders in the faculties of preparing kindergarten teachers in the light of the experiences of some developed countries. A proposed suggested for developing the dimensions of administrative accountability and organizational justice among academic leaders in the faculties of preparing kindergarten teachers in the light of the experiences of s. Journal of Education and Child Culture, 2020;16 (2): 1-25.
 45. Zahed Babalan A, Castle A, Deoband A , Kazemi S. The mediating role of job motivation in the relationship between professional ethics and organizational accountability. Ethics in science and technology. 2021; 15 (1): 123-129. (Persian).