نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد پارا المپیک 2020 توکیو انجام شد.

روش‌شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش مسئولان فدراسیون‌ها، مربیان حرفه‌ای و ورزشکاران حرفه‌ای شرکت‌کننده ایران در پاراالمپیک 2020 توکیو بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری، تایید شد.

یافته‌ها: بعد از کدگذاری مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر، تعداد 90 کد نهایی به دست آمد، که در 17 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی عملکرد فدراسیون‌ها و کمیته ملی پاراالمپیک، عملکرد کادرفنی، عملکرد ورزشکاران، عملکرد جامعه و سازمان‌ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عملکرد کمیته ملی پاراالمپیک و فدراسیون‌ها، عملکرد کادرفنی، عملکرد ورزشکاران و عملکرد جامعه‌ها و سازمان‌های مرتبط به کاروان پارالمپیک ایران در رویداد پاراالمپیک 2020 توکیو، عملکرد مثبت و روبه رشدی بود. موانع و مشکلاتی نیز در کاروان پاراالمپیک ایران وجود داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کمیته ملی پاراالمپیک و فدراسیون از لحاظ مدیریتی، برنامه‌ریزی، هدف گذاری و فراهم کردن تجهیزات، عملکرد قابل قبولی بود. از مهم ترین مشکلات، نداشتن شغل پارا ورزشکاران بود. عملکرد کادر فنی و روانشناس از نکات مثبت کاروان پاراالمپیک بود. از مهم‌ترین نکات مثبت کاروان پاراالمپیک، وجود ورزشکاران با انگیزه و تلاشگر بود. همچنین عملکرد جامعه و سازمان‌ها، نشان دهنده ظرفیت بالای ورزش معلولین، حمایت‌های بیشتر جامعه به نسبت پاراالمپیک ‌های پیشین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1.  

  1. Rezaei S. Physical education and sports for the disabled. tehran: University of physical education; 2017 (Persian).
  2. Warner S. Sport as medicine: How F3 is building healthier men and communities. Sport Management Review. 2019;22(1):38.52.
  3. Abbasi Moghadam H. Analysis of coaching behavior and motivation of paralympic athletes based on theory of autonomy. Master Thesis. Faculty of physical Education: Islamic azad university of tehran;2011 (Persian).
  4. Marcellini A. The extraordinary development of sport for people with dis/abilities. What does it all mean? Alter. 2018;12(2):94.104.
  5. Sokhangoy Y, Mohammadian F, Farhadizadeh M, Afsharmand Z. Comprehensive sports book disabled people. Tahran: hatmi publications; 2015 (Persian).
  6. Kiyal M, Naderinasab M, Majedi N. The Model of Psychological Components Affecting the Participation of Veterans and Disabled in Sport Activities. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi). 2020;9(32):41.58 (Persian).
  7. ghasemi h, Poursolantani Zarandi h, Soleimani HR. Comparing the Situation of Disabled and non.Disabled People in the Newspaper's Coverage of Iran .e Varzeshi and Abrar.e Varzeshi. Communication Management in Sport Media. 2017;5(1):27.36 (Persian).
  8. Eydipour K, Eydi H, Abbasi H, Souri A, Nazari F. Assessment and Performance Analysis of Iran Caravans in Paralympics Games. Sport Physiology & Management Investigations. 2015;7(1):85.95 (Persian).
  9. Mokhtari P, VaezMousavi MK. Sources of stress in members of national disabled track.and.field team. Contemporary Psychology. 2011;6(1): 79.90 (Persian).
  10. Thompson WR, Vanlandewijck YC. Perspectives on research conducted at the Paralympic Games. Disability and Rehabilitation. 2021;43(24):3503.14.
  11. Patatas JM, De Bosscher V, Derom I, De Rycke J. Managing parasport: An investigation of sport policy factors and stakeholders influencing para.athletes’ career pathways. Sport Management Review. 2020;23(5):937.51.
  12. Cheong JPG, Khoo S, Inoue C, Surujlal J, Cheong N, Esfahani M, et al. An 11.country analysis of newspaper coverage of the 2016 Rio Paralympic Games. Disability & Society. 2020:1.17.
  13. Nicholls SB, James N, Bryant E, Wells J. Elite coaches’ use and engagement with performance analysis within Olympic and Paralympic sport. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2018;18(5):764.79.
  14. Gholipoor R, Esmaili Mr, Honari H, Ghorbani MH. Codification the Development Model of Knowledge Management in Ministry of Youth and Sports by Using Grounded Theory. Research on Educational Sport. 2017;5(13):193.214 (Persian).
  15. Amiri m, Nowruzi Seyed Hosseini R. An introduction to the method of qualitive research in sport. Tehran: University of tehran publication; 2020 (Persian).
  16. Nicholls SB, James N, Wells J, Parmar N. Performance analysis practice within Olympic and Paralympic sports: A comparison of coach and analyst experiences. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2022:1.9.