نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 The School of Human Movement and Nutrition Sciences, The University of Queensland, Brisbane, Australia

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی مدل مسئولیت اجتماعی باشگاه های ورزشی مبتنی بر مدیریت نیروی انسانی در دوران کرونا انجام شد.

روش شناسی: این پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزری بود. و مشارکت‌کنندگان آن را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند که صورت هدفمند انتخاب شدند و بر مبنای اشباع نظری با 13 نفر از آنها مصاحبه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود و جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی نتایج از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. سرانجام جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

یافته‌ها: حاصل تحلیل داده‌های گردآوری شده شناسایی 39 مفهوم و 13 مقوله تحت عنوان ماموریت سازمان، قوانین سازمانی، روحیه حمایت‌گری، نگرش مدیران، مهارت‌های فردی، مهارت‌های جمعی، رفتارهای مسئولانه، عزت و احترام، سرمایه انسانی، اطلاع رسانی، سبک زندگی سالم، نظم و انظباط، فرهنگ اجتماعی بود که در سه مقوله اصلی به‌نام‌های شاخص‌های فرهنگی، رفتاری و سازمانی دسته‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مدیران می‌توانند با تمرکز بر فرایند مسئولیت پذیری باشگاه های ورزشی از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری کنند و باعث ارتقا عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری سازمان و اعتلای هر چه بیشتر ورزش شوند.

کلیدواژه‌ها: باشگاه‌های ورزشی، رفتار مسئولانه، مدیریت نیروی انسانی، مسئولیت اجتماعی، ویروس کرونا

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. 1. Mahmud A, Ding D, Hasan MM. Corporate social responsibility: Business responses to Coronavirus (COVID-19) pandemic. SAGE Open. 2021;11(1):2158244020988710.
 2. 2. Manuel T, Herron TL. An ethical perspective of business CSR and the COVID-19 pandemic. Society and Business Review. 2020.
 3. 3. García-Sánchez I-M, Raimo N, Marrone A, Vitolla F. How does integrated reporting change in light of COVID-19? A Revisiting of the content of the integrated reports. Sustainability. 2020;12(18):7605.
 4. 4. Droppert H, Bennett S. Corporate social responsibility in global health: an exploratory study of multinational pharmaceutical firms. Globalization and health. 2015;11(1):1-8.
 5. 5. Pedersen ER. Modelling CSR: How managers understand the responsibilities of business towards society. Journal of Business Ethics. 2010;91(2):155-66.
 6. 6. Mahmud A, Islam MR. Social stigma as a barrier to Covid-19 responses to community well-being in Bangladesh. International Journal of Community Well-Being. 2021;4(3):315-21.
 7. 7. Kucharska W, Kowalczyk R. How to achieve sustainability?—Employee's point of view on company's culture and CSR practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2019;26(2):453-67.
 8. 8. Marnada P, Raharjo T, Hardian B, Prasetyo A. Agile project management challenge in handling scope and change: A systematic literature review. Procedia Computer Science. 2022;197:290-300.
 9. 9. He H, Harris L. The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of business research. 2020;116:176-82.
 10. 10. Huang SY, Lee S-C, Lee Y-S. Why can green social responsibility drive agricultural technology manufacturing company to do good things? A novel adoption model of environmental strategy. Agronomy. 2021;11(8):1673.
 11. 11. Wang C, Zhang Q, Zhang W. Corporate social responsibility, green supply chain management and firm performance: the moderating role of big-data analytics capability. Research in Transportation Business & Management. 2020;37:100557.
 12. 12. Schoemaker M, Nijhof A, Jonker J. Human value management. The influence of the contemporary developments of corporate social responsibility and social capital on HRM. management revue. 2006:448-65.
 13. 13. Shahvazian S, Hashemi Gheinani F. The Challenges of Human Resource Management During the Transition Period of Corona Pandemic Crisis and Providing Solutions in Iran Hotel Holding Industry Tourism Management Studies. 2020;15(0),:217-52
 14. 14. Obrad C, Gherheș V. A human resources perspective on responsible corporate behavior. Case study: The multinational companies in western Romania. Sustainability. 2018;10(3):726.
 15. 15. Tabsh S, Alavi S, Hoseiny M. Outbreak Of Covid-19 Virus: Social Responsibility Of Sports Clubs. 2020.
 16. 16. Alavi S, Ghafori F, Honari H. Identification Dimension of Social Responsibility of Celebrities Athletes. Sport Management Studies. 2020;12(59):153-76.
 17. 17. Montazeri A, Taleb Pour M, Andam R, Kazem Nejad A. The Role of Social Responsibilities in Attitude of Iran Football Fans. Sport Management Studies. 2019;11(53):157-80.
 18. 18. Raimo N, Rella A, Vitolla F, Sánchez-Vicente M-I, García-Sánchez I-M. Corporate social responsibility in the COVID-19 pandemic period: A traditional way to address new social issues. Sustainability. 2021;13(12):6561.
 19. 19. Úbeda‐García M, Marco‐Lajara B, Zaragoza‐Sáez PC, Manresa‐Marhuenda E, Poveda‐Pareja E. Green ambidexterity and environmental performance: The role of green human resources. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2022;29(1):32-45.
 20. 20. Anagnostopoulos C, Byers T, Shilbury D. Corporate social responsibility in professional team sport organisations: Towards a theory of decision-making. European Sport Management Quarterly. 2014;14(3):259-81.
 21. 21. McCullough BP, Pfahl ME, Nguyen SN. The green waves of environmental sustainability in sport. Sport in Society. 2016;19(7):1040-65.
 22. 22. Smith AC, Westerbeek HM. Sport as a vehicle for deploying corporate social responsibility. Journal of corporate citizenship. 2007(25):43-54.
 23. 23. Rowe K, Karg A, Sherry E. Community-oriented practice: Examining corporate social responsibility and development activities in professional sport. Sport Management Review. 2019;22(3):363-78.
 24. 24. Breitbarth T, Walzel S, Anagnostopoulos C, van Eekeren F. Corporate social responsibility and governance in sport:“Oh, the things you can find, if you don’t stay behind!”. Corporate Governance. 2015.
 25. 25. Babiak K. The role and relevance of corporate social responsibility in sport: A view from the top. Journal of Management & Organization. 2010;16(4):528-49.
 26. 26. Walker MK A. Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes in the sport industry. Journal of Sport Management. 2010;23(6):743-69.
 27. 27. Walker MK, A. . Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes in the sport industry. Journal of Sport Management,. 2010; 23(6), :743-69.
 28. 28. Li T, Hao L, Kubiczek J, Pietrzyk A. Corporate social responsibility of sports club in the era of coronavirus pandemic. Zagłębie Sosnowiec case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2021:1-20.
 29. 29. Collings DG, McMackin J, Nyberg AJ, Wright PM. Strategic human resource management and COVID‐19: Emerging challenges and research opportunities. Journal of Management Studies. 2021.
 30. 30. Barbu MCR, Popescu MC, Burcea GB, Costin D-E, Popa MG, Păsărin L-D, et al. Sustainability and Social Responsibility of Romanian Sport Organizations. Sustainability. 2022;14(2):643.
 31. 31. Omidi A, Dal Zotto C. Socially Responsible Human Resource Management: A Systematic Literature Review and Research Agenda. Sustainability. 2022;14(4):2116.
 32. 32. Y GE. Nathuralistic Inquiry. Newbury Park: sage publication. 1985.
 33. 33. Hamil S, Morrow S. Corporate social responsibility in the Scottish Premier League: Context and motivation. European Sport Management Quarterly. 2011;11(2):143-70.