نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ادراک از عدالت جنسیتی بر ادراک از عملکرد اجتماعی با نقش میانجی بهزیستی سازمانی بود.

روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود و به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 890 نفر کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که 278 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق‌ساخته عدالت جنسیتی، بهزیستی سازمانی واترمن (2008) و عملکرد اجتماعی سازمان هادیان‌نسب (1394) بود. برای روایی پرسشنامه‌ها از نظرات 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس در دو بخش مدل اندازه‌گیری و بخش ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که ادراک از عدالت جنسیتی اثر مثبت و معنا‌داری بر عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان دارد. از طرفی بهزیستی سازمانی بر عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر ادراک از عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی، مثبت و معنا‌دار بود.

نتیجه‌گیری: بسط عدالت جنسیتی توسط مدیران وزارت ورزش و جوانان، همراه با بهبود عملکرد اجتماعی خواهد بود و اگر زمینه توسعه بهزیستی سازمانی فراهم شود، به طور کلی شاهد بهبود عملکرد وزارت ورزش و جوانان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات