نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22044/shm.2023.12138.2486

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل أثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران بود. روش پژوهش کیفی و از نوع زمینه‌یابی (گرندد تئوری) بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند با خبرگان انجام پذیرفت. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه صاحب‌نظران مدیریت استعداد فوتبال در سه حوزه علمی، مدیریتی و اجرائی تشکیل-دادند که به موضوع پژوهش اشرافیت کامل داشتند و روش نمونه‌گیری هدفمند بود. مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به إشباع نظری ادامه‌یافت (21 مصاحبه با 19 نفر). یافته‌های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری در سه مرحله‌ی باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرارگرفتند. یافته‌ها: در مجموع 46 عامل أثرگذار علّی در قالب چهار مقوله‌ی فرعی (مؤلفه) و در دو مقوله‌ی کلی (مفهوم)، نیروی انسانی متخصّص و عوامل مدیریتی-تسهیلاتی شناسائی‌شدند. همچنین 52 عامل أثرگذار زمینه‌ای در قالب هفت مقوله‌ی فرعی (مؤلفه) و در سه مقوله‌ی کلی (مفهوم)، عوامل علمی-‌پژوهشی، عوامل محیطی و عوامل زمینه‌ای فردی قرار‌گرفتند. در نهایت در گروه عوامل مداخله‌گر در مجموع 24 عامل أثرگذار در قالب 4 مقوله‌ی مداخله‌گر (فرآیند، علّی، زمینه‌ای و راهبردها) دسته‌بندی‌شدند. نتیجه‌گیری: ایجاد بسترهای لازم بخصوص تقویت حوزه علمی و پژوهشی و مفهوم‌سازی دقیق استعداد و مدیریت استعداد، توجه به سایر ویژگی‌های مؤثر فردی بخصوص ارزش‌های اختصاصی، شخصیت اخلاقی و سبک زندگی، آماده‌نمودن شرایط مناسب در محیط فرهنگی، سیاسی، قانونی، اقتصادی، ایجاد ساختارهای مناسب و تدوین و اجرای برنامه‌ استراتژیک، تأمین مالی و تسهیلاتی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری روی مربیان و مدیران در کنار کنترل عوامل مداخله‌گر، برای مدیریت استعداد فوتبال ایران، مؤثر و ضروری ‌می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات