نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش کیفی شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه‌های آموزش رسمی مربی ورزشی بود.
روششناسی: از یک طرح اکتشافی کیفی استفاده شد که در آن مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مبنای جمع‌آوری داده‌ها بود. تحلیل مضمون به‌عنوان یک راهبرد تحلیلی برای شناسایی، سازمان‌دهی و یافتن الگوها یا مضامین برآمده از داده‌ها استفاده شد. هجده کارشناس مجرب در این پژوهش مشارکت نمودند که در گذشته و زمان انجام پژوهش، سابقه فعالیت و آموزش مربیگری در رشته‌های مختلف ورزشی داشتند.
یافته‌ها: سه مضمون اصلی سطح بالا شامل «پیش‌نیازها»، «مهارت‌های انسانی» و «اخلاق‌مداری» شناسایی شد. پیش‌نیازها، داشتن پیشینه مرتبط با رشته ورزشی مربوطه، علاقه و سن بودند. برقراری ارتباط مؤثر با افراد، توجه به ویژگی‌های اجتماعی ـ ‌فرهنگی ورزشکارها و درک متقابل و مناسب از ورزشکاران، مضامین شناسایی‌شده به‌عنوان مهارت‌های انسانی بودند. مضامین فرعی اخلاق‌مداری عبارت بودند از، رعایت اخلاقیات، الگو بودن، نداشتن سوابق غیراخلاقی، کمک به توسعه اخلاقیات ورزشکاران، متعهد و قابل‌اعتماد بودن و داشتن فلسفه مربیگری.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌کند، با لحاظ کردن معیارهای پیشنهادی، انتخاب‌های اولیه علاقه‌مندان ورود به برنامه‌های رسمی آموزش مربیان ورزشی ویرایش شود تا چه‌بسا مربیانی باکیفیت‌تر و با ظرفیت‌های بالاتر برای پیشرفت عملکرد ورزشکاران پرورش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Townsend RC, Huntley TD, Cushion CJ, Culver D. Infusing disability into coach education and development: A critical review and agenda for change. Physical Education and Sport Pedagogy. 2021:1-14. https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1873932
 2. Taylor B, Garratt D. Coaching and professionalization. In: Potrac P, Gilbert W, Denison J, editors. Routledge handbook of sports coaching. New York: Routledge; 2013. p. 27–39.
 3. ICCE & ASOIF. International sport coaching framework (version 1.1). Champaign, IL: Human Kinetics 2012.
 4. ICCE & ASOIF. International sport coaching framework (version 1.2). Champaign, IL: Human Kinetics 2013.
 5. Duffy P, Hartley H, Bales J, Crespo M, Dick F, Vardhan D, et al. Sport coaching as a ‘profession’: Challenges and future directions. International Journal of Coaching Science. 2011;5(2):93-123.
 6. Gowan GR. Canada's national coaching certification program (nccp)-past, present, & future. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 1992;63(7):50-4. https://doi.org/10.1080/07303084.1992.10609919
 7. Townend R, North J. Sports coaching in the uk ii. Leeds: sports coach UK. 2007.
 8. Gano-Overway L, Van Mullem P, Long M, Thompson M, Benham B, Bolger C, et al. Revising the national standards for sport coaches within the USA. International Sport Coaching Journal. 2020;7(1):89-94. https://doi.org/10.1123/iscj.2019-0058
 9. Fawver B, Beatty GF, Roman JT, Kurtz K. The status of youth coach training in the united states: Existing programs and room for improvement. International Sport Coaching Journal. 2020;7(2):239-51. https://doi.org/10.1123/iscj.2019-0017
 10. Callary B, Culver D, Werthner P, Bales J. An overview of seven national high performance coach education programs. International Sport Coaching Journal. 2014;1(3):152-64. https://doi.org/10.1123/iscj.2014-0094
 11. Resende R, Sarmento H, Falcão W, Mesquita I, Fernández J. Coach education in volleyball: A study in five countries. Journal of Physical Education and Sport. 2014;14(72):475-84. https://doi.org/10.7752/jpes.2014.04072
 12. Hamidi M, Memari Z. Determining the explanatory model of iranian elite sport coach selection criteria. Sport Management Studies. 2014;6(24):31-58. (In Persian).
 13. Hamidi M, Memari Z, Asghari Jafarabadi M. The dimensions and criteria for the selection of iranian national coaches. Sport Managment and Development. 2012;1(1):55-74. (In Persian).
 14. Stewart C, Owens L. Behavioral characteristics of ‘favorite’coaches: Implications for coach education. Physical Educator. 2011;68(2):90-7.
 15. Kouhian Afzali F, Elahi A, Akbariyazdi H. A qualitative model for sports coach education and development framework. New Trends in Sport Management. 2021;9(34):101-19. (In Persian).
 16. Vice-Chancellor for Competitive and Professional Sports. Regulations for holding short-term coaching courses and executive instructions. Office of development of basic education and talent search of the ministry of sports and youth. (in persian). 1398.
 17. Memari Z, Hamidi M, Seyfi T. Program study, evaluation and development of sports coaches in selected countries and suggestions. Applied Research in Sport Management. 2013;2(1):99-112. (In Persian). https://doi.org/20.1001.1.23455551.1392.2.1.8.2
 18. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 19. Olmos-Vega FM, Stalmeijer RE, Varpio L, Kahlke R. A practical guide to reflexivity in qualitative research: Amee guide no. 149. Med Teach. 2022:1-11. https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2057287
 20. Smith B, McGannon KR. Developing rigor in qualitative research: Problems and opportunities within sport and exercise psychology. International review of sport and exercise psychology. 2018;11(1):101-21. https://doi.org/10.1080/1750984X.2017.1317357
 21. Eydi H, Shabani Moghadam K, Amiri J. Standardization of professional ethics questionnaire of sporting coaches. Applied Research in Sport Management. 2016;5(1):11-22. (In Persian). https://doi.org/20.1001.1.23455551.1395.5.1.1.6
 22. Burton D, Raedeke TD. Sport psychology for coaches: Human Kinetics; 2008.
 23. Martens R. Successful coaching: Human Kinetics; 2012.
 24. Zamani A, Aroufzad S, Nazari R, Movehedi A. Presentation of paradigm model for iran' professional sport coaching. New Trends in Sport Management. 2021;9(32):139-52. (In Persian).
 25. Butterworth A, O’Donoghue P, Cropley B. Performance profiling in sports coaching: A review. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2013;13(3):572-93. https://doi.org/10.1080/24748668.2013.11868672
 26. Armstrong M. Armstrong's handbook of strategic human resource management. 5th ed: Kogan Page Publishers; 2016.