نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف:هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر هوش استراتژیک مدیران برعملکردسازمانی کمیته ملّی اُلمپیک ایران بانقش میانجی‌ مزیت رقابتی پایداربود.

روش‌شناسی:پژوهش حاضراز لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی، از نظرماهیت و محتوایی ازنوع توصیفی همبستگی و از حیث گردآوری داده‌ها بصورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران،کارشناسان و اعضای مجمع عمومی کمیته ملّی اُلمپیک ایران تشکیل دادند.همچنین تعیین حجم نمونه بصورت تمام شمار صورت پذیرفت. از این رو تعداد 90 پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش استراتژیک مَک‌کوبی (2004) و عملکرد سازمانی کاپلان و نورتن (2001)، به همراه پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار در پژوهش یو و همکاران (2017) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه‌ها با نظر خواهی از 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. جهت بررسی و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید.داده‌ها بااستفاده از روش حداقل مربعات جزئی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج پژوهش تاثیر مستقیم و مثبت هوش استراتژیک بر عملکردسازمانی و مزیت رقابتی پایدار و همچنین اثرگذاری مستقیم و مثبت مزیت رقابتی پایدار بر عملکردسازمانی را نشان داد. علاوه بر این، نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار در تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: بنابراین، مدیران و تصمیم‌گیران کمیته ملّی اُلمپیک ایران می‌توانند با استفاده از ظرفیت هوش استراتژیک و ابعاد آن در سطح مجموعه، زمینه را برای ایجادحفظ مزیت رقابتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی فراهم نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. . Ioc, “Olympic charter”, available at: https:// stillmed.olympic.org/media/Document% 20 Library OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf. 2020.

  1. 2. Keshavarz L, Hamidi M, Sajjadi S-N, Gudarzi M. Developing the performance evaluation system of the National Olympic Committee with a balanced scorecard approach, Sports Management Studies (Physical Education Research Institute). 2011; 8 (29):83-98. [Persian]
  2. Hong J, Liao Y, Zhang Y, Yu Z. The effect of supply chain quality management practices and capabilities on operational and innovation performance: Evidence from Chinese manufacturers. International Journal of Production Economics. 2019;212: 227-235.
  3. RAJAGURU R, MATANDA M-J. Role of compatibility and supply chain process integration in facilitating supply chain capabilities and organizational performance. Supply Chain Management: An International Journal. 2019.‏
  4. Doan T. Supply chain management drivers and competitive advantage in manufacturing industry. Uncertain Supply Chain Management. 2020;8(3): 473-480.
  5. Meyer D-F, Meyer N, Neethling J-R. Perceptions of business owners on service delivery and the creation of an enabling environment by local government. Administratio Publica. 2016; 24(3): 52-73. ‏
  6. MEYER, Daniel Francois; MEYER, Natanya. Management of small and medium enterprise (SME) development: An analysis of stumbling blocks in a developing region. Polish Journal of Management Studies, 2017, 16.1: 127-141.
  7. Kaplan R-S, Kaplan R-E, Norton D-P, Norton D-P. Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business Press. ‏ 2004.
  8. Keshavarz Turk M-H, Hamidi M, Godarzi M, Heydari M. Identification of organizational factors related to the performance of National Olympic Committee employees based on the model and Isoboard, the 6th National Conference of Physical Education and Sports Science Students of Iran, Tehran. 2011. [Persian]
  9. Kirilov I-S. Strategic Intelligence Strategies for Improving Performance in the Nonprofit Sector (Doctoral dissertation, Walden University). 2019.
  10. Faeq T-A, Abd U-M. The role of strategic intelligence in enhancing organizational performance (Exploratory research of the opinions of the administrative leadership of the University of Fallujah). Journal of Economics and Administrative Sciences. 2018; 24(107):108-127. ‏
  11. Maccoby M, Scudder T. Strategic intelligence: A conceptual system of leadership for change. Performance Improvement. 2011;50(3): 32-40.
  12. Qassem S, Kanaan K. The role of strategic intelligence in developing the performance of insurance companies (a field study on private insurance companies in the Syrian coast. Tishreen University Journal-Economic and Legal, Sciences Series. 2018; 40(4):301-322.
  13. Al-Kharassani F-A-R., Hassan A-M. Strategic intelligence and its impact on achieving the effectiveness of the national security apparatus/Field research. Review of International Geographical Education Online.2021;11(8): 2255-2265.
  14. Al-Fawaeer M, Al-khatib A-W. Investigating The Moderating Role of Teamwork Culture On Strategic Intelligence and Operational Performance. Economics and Management. 2020; 17(2): 124-145.
  15. Johan A, Isfianadewi D, Anwar T-A. Sales Force and Intelligence Strategic in Smes Performance: Case Study of Batik’s Enterprises in Bringharjo Yogyakarta. JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANAGEMENT REVIEW. 2019;2(2): 128-136.
  16. Kori B-W, Muathe S, Maina S-M. Financial and Non-Financial Measures in Evaluating Performance: The Role of Strategic Intelligence in the Context of Commercial Banks in Kenya. International Business Research. 2020;13(10): 130-130.
  17. Ahmed S-F, Abduljabbar B-T, ABED HUSSEIN A-A. Strategic intelligence and sustainable competitive advantage of small and medium enterprises: An exploratory study in Iraq. The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021; 8(6): 721-729.
  18. Alfawaire, F., & Atan, T. The effect of strategic human resource and knowledge management on sustainable competitive advantages at Jordanian universities: The mediating role of organizational innovation. Sustainability. 2021;13(15): 45-84.
  19. Kamal T. Assessing impact of strategic human resource practices and sustainable competitive advantage on organizational performance: An empirical exploration. ‏ 2021.
  20. Dhyanasaridewi I-G-A-D, Augustine Y. The role of sustainability innovations and e-bussiness, in achieving firm performance with a sustainable competitive advantage as mediation. 2021.
  21. SALUNKE S, WEERAWARDENA J, MCCOLL-KENNEDY J-R. The central role of knowledge integration capability in service innovation-based competitive strategy. Industrial Marketing Management. 2019; 76: 144-156. ‏
  22. Daleel A-R, Abdel Karim O, Qawidar H, Abdul-Hadi M. The role of strategic intelligence in improving outstanding performance (Doctoral dissertation, Ahmed Deraya University - Adrar). 2021.
  23. Walowe, k-b. STRATEGIC INTELLIGENCE AND PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN KENYA. 2021. PhD Thesis. KENYATTA UNIVERSITY. ‏
  24. Kaddour, S. The contribution of strategic intelligence to the sustainability of the competitive advantage of small and medium enterprises - Presentation of experiences. 2021.
  25. Alhamadi M-S. Impact of Strategic Intelligence on the sustainable competitive advantage of Industries Qatar. Global Journal of Management and Business Research.2020.
  26. Nasr A-c-M-N, Nasr A-J-M. Strategic intelligence as an entry point to achieve a sustainable competitive advantage in pre-university education institutions in Egypt. Journal of the College of Education in Educational Sciences. 2020; 44(4): 85-206. ‏
  27. Hidayat T, Mahanani R-S, Sugiartono E, Kurniawan B-P-Y. Sustainable Competitive Advantages in Developing Theoretical Models of Business Performance. In 2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health.Atlantis Press. ‏ 2022; 103-115.
  28. Çağlıyan V, Attar M, Abdul-Kareem A. Assessing the mediating effect of sustainable competitive advantage on the relationship between organisational innovativeness and firm performance. Competitiveness Review: An International Business Journal. 2021.
  29. Kim J-H, Seok B-I, Choi H-J, Jung S-H, & Yu J-P. Sustainable management activities: a study on the relations between technology commercialization capabilities, sustainable competitive advantage, and business performance. Sustainability. 2020;12(19): 13-79.
  30. Na Y-K, Kang S, Jeong H-Y. The effect of market orientation on performance of sharing economy business: Focusing on marketing innovation and sustainable competitive advantage. Sustainability. 2019;11(3): 729.
  31. Haseeb M, Hussain H I, Kot S, Androniceanu A, Jermsittiparsert K. Role of social and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable business performance. Sustainability. 2019;11(14): 11-38. ‏

  33. ZARE, Vahid, et al. Developing a strategic intelligence model as a tool for developing strategic management in the Ministry of Sports and Youth. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 2021, 4.16: 83-114. [Persian]

  34. Azadi Y, Eidipour K, Bakhit M, Qaemi B. The Relationship Between Managers' Strategic Intelligence and Job Performance and Organizational Success of Employees from the Viewpoint of Staff and Faculty Members of Farhangian University. Educational and Scholastic studies. 2021; 10(2): 41-61. ‏[Persian]                                                                                                                                  

  35. Maccoby M. Only the brainiest succeed. Research Technology Management. 2004; 47(5): 61. ‏‏

  1. Kaplan R-S, Norton D-P. Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part 1. Accounting horizons. 2001;15(1): 87-104. ‏
  2. Yu C, Zhang Z, Lin C, Wu Y-J. Knowledge creation process and sustainable competitive advantage: The role of technological innovation capabilities. Sustainability. 2017;9(12): 2280.
  3. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications. ‏ 1st Edition. 2014.
  4. Henseler J, Hubona G, Ray P-A. Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial management & data systems. ‏ 2016; 116(1): 2-20.
  5. Henseler J, Ringle C-M, Sinkovics R-R. The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited. 2009‏; 277-319.
  6. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications. Second Edition. 2016.
  7. Jahanshahi S, Haddadi M-A. Investigating the impact of strategic intelligence on company performance with an emphasis on the mediating role of human resource diversity management in Alborz Province Electricity Department, Studies in Islamic Human Sciences. 2022; 29: 45-54. [Persian]
  8. KORI B-W, MUATHE S-MA, MAINA S-M. Strategic Intelligence and Firm Performance: An Analysis of the Mediating Role of Dynamic Capabilities from Commercial Banks in Kenya. Journal of Business. 2021; 9(1): 1-11. ‏
  9. Taqavi N, Haji-Aghajani A. The effect of managers' strategic intelligence on the organization's financial performance according to the mediating role of­ organizational development (case study: Mazandaran Province Telecommunication Company), 8th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business, Tehran.2021. [Persian]
  10. Rebiai, E. Contributions of strategic intelligence to achieving outstanding performance in light of the mediating role for quality assurance. Roa Iktissadia Review. 2021; 11(1): 505-520.
  11. Nayef A-A, Maravi M-A-H. The effect of strategic intelligence on organizational performance excellence/a survey of the opinions of a sample of Ministry of Interior managers. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies. 2020; 12(2):356-388.

  47. Zohair Q-K. The impact of strategic intelligence on a high performance organization: A prospective study for the directors of the Center for Kidney Diseases and Transplantation in Medical City - Baghdad Journal of Economics and Administrative Sciences. 2017; 23(96), 166-166.

  48. Mustafavi-Rad F, Nik-Bakht A. Investigating the role of strategic intelligence on organization performance with the mediating role of strategic flexibility (case study of Housing Bank of Fars province). 2016. [Persian]

  1. Agha S, Atwa E, Kiwan S. The impact of strategic intelligence on firm performance and the mediator role of strategic flexibility: An empirical research in biotechnology industry. International Journal of Management Science. 2014;1(5): 65-72. ‏
  2. Atwa E-I. The impact of strategic intelligence on firm performance and the role of strategic flexibility an empirical research in biotechnology industry (doctoral dissertation, university of Petra). Unpublished MBA Research Project, University of Petra, Jordan. 2013.
  3. Al-Badrani I-A-M-A. The Role of Strategic Intelligence in Improving the Quality of Banking Performance Analytical Search of the Views of a Sample of Workers in a Number of Private Banks in the City of Mosul. Al-Rafidain University College for Sciences. 2016; (37):145-179.
  4. Kaddour, S. The contribution of strategic intelligence to the sustainability of the competitive advantage of small and medium enterprises - Presentation of experiences. 2021.
  5. Fallag M, Kharshi I. The contribution of strategic intelligence to the sustainability of the competitive advantage of cellular communications companies operating in Algeria, a field study, Al-Riyada Journal of Business Economics, 2020; 6(4):156-173.
  6. Knouch M, Jaadi N. The role of strategic intelligence in achieving and enhancing sustainable competitive advantage: A comparative study between Mobilis Corporation and Ooredoo Telecom Corporation in Algeria. Journal of Human Sciences of Oum El Bouaghi University. 2020; 7(3):1297-1308.
  7. Al-Humairi B-A, Abdul-Mahdi A-M. The role of strategic intelligence in achieving sustainable competitive advantage (An analytical survey of the views of a sample of workers in the Iraqi General Insurance Company. magazine of college Administration&Economics for economic &administration & financial studies. 2019; 11(2):432-459.
  8. Knouch M. The role of strategic intelligence in achieving and enhancing sustainable competitive advantage: a comparative study between Mobilis Corporation and Ooredoo Telecom Corporation in Algeria (Doctoral dissertation). 2018.
  9. Al-Shammari A-M-A. Strategic intelligence and its role in achieving sustainable competitive advantage an exploratory research for the opinions of a sample of department managers and managers of administrative divisions at the University of Karbala. Misan Journal of Academic Studies. 2021; 20(40): 190-211.
  10. Supriyadi. Strategic Sustainable Competitive Advantages of Firmsperformance.” International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), vol. 2020; 09(03): 25-37.
  11. RAUF A, KADIR A-R, KAMARIAH N. The Role of Firm’s Unique Resource in Developing Sustainable Competitive Advantage from Strategy Inimitability and its Effect on Firm Performance of Mining Companies in Indonesia. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. 2019; p. 092022. ‏
  12. Asante B-E, Adu-Damoah M. The impact of a sustainable competitive advantage on a firm’s performance: Empirical evidence from Coca-Cola Ghana limited. Global Journal of Human Resource Management. 2018;6(5): 30-46.
  13. Guimarães J-C-F-D, Severo E A, Vasconcelos C-R-M-D. Sustainable competitive advantage: a survey of companies in Southern Brazil. BBR. Brazilian Business Review. 2017;14: 352-367. ‏‏‏‏‏‏‏