نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد و مدیر مرکز تحقیقات و نوآوری ها در توریسم،دانشگاه تیلورز، مالزی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی نظام‌مند چگونگی استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در مجلات حوزه مدیریت ورزش با ارائه دستورالعمل‌های مهم نسبت به وضعیت فعلی گزارش مجلات بود.
روش ­شناسی: پژوهش حاضر یک مرور نظام‌مند و توصیفی است که در آن از داده ­های ثانویه استفاده شد. 183 مطالعه از تمام مطالعات مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی منتشر شده در 14 نشریه مدیریت ورزش که بین سال‌های 1399 تا 1401 منتشر شده بودند؛ از نظر دلایل استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، ویژگی‌های داده ­ها، ویژگی‌های مدل، ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری، ارزیابی مدل ساختاری، گزارش‌دهی و استفاده از تحلیل‌های پیشرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها: یافته­ ها نشان داد، محققان به دلایل محدودی در خصوص استفاده از پی ال اس اشاره داشته‌اند؛ از مهم­ترین دلایل آن می ­توان به تعداد کم نمونه ­ها و عدم نیاز به نرمال بودن توزیع داده ­ها اشاره کرد؛ همچنین اکثر مطالعات در گزارش ­دهی مدل اندازه­ گیری در مدل­ های مرتبه دوم، درست عمل نکرده ­اند و در مورد در نظر گرفتن معیارهای پیشرفته برای ارزیابی مدل ساختاری بی اطلاع هستند.
نتیجه ­گیری: نتایج این تحقیق به محققان، داوران و ویراستاران مجلات کمک می­ کند، در مطالعات بعدی برای نحوه گزارش داده­ ها با استفاده از این نرم ­افزار حساسیت بیشتری نشان دهند و با استناد به یافته ­های این تحقیق از گزارش ­های نادرست پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ali F, Rasoolimanesh S M, Cobanoglu C. (Eds.). Applying partial least squares in tourism and hospitality research. Emerald Publishing, 2019.
 2. Bodoff D, Ho S Y. Partial least squares structural equation modeling approach for analyzing a model with a binary indicator as an endogenous variable. Communications of the Association for Information Systems, 2016; 38(1), 23-32.
 3. Bullock H E, Harlow L L, Mulaik S A. Causation issues in structural equation modeling research. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1994; 1(3), 253-267.
 4. Hanushek E A, Jackson J E. Statistical methods for social scientists. Academic Press, 2013.
 5. Khine M S. (Ed.). Application of structural equation modeling in educational research and practice, 2013; (Vol. 7). Rotterdam: SensePublishers.
 6. Hwang H, Malhotra N K, Kim Y, Tomiuk M A, Hong S. A comparative study on parameter recovery of three approaches to structural equation modeling. Journal of Marketing Research, 2010; 47(4), 699-712.
 7. Lastovicka J L, Thamodaran K. Common factor score estimates in multiple regression problems. Journal of Marketing Research, 1991;28(1), 105-112.
 8. Ciavolino E, Aria M, Cheah J H, Roldán J L. A tale of PLS structural equation modelling: episode I—a bibliometrix citation analysis. Social Indicators Research, 2022; 1-26.
 9. Richter N F, Cepeda-Carrion G, Roldán Salgueiro J L, Ringle C M. European management research using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). European Management Journal, 2016a; 34 (6), 589-597.
 10. Shmueli, G., Ray, S., Estrada, J. M. V., Chatla, S. B. The elephant in the room: Predictive performance of PLS models. Journal of business Research, 2016; 69(10), 4552-4564.
 11. Rigdon E E, Sarstedt M, Ringle C M. On comparing results from CB-SEM and PLS-SEM: Five perspectives and five recommendations. Marketing: ZFP–Journal of Research and Management, 2017;39(3), 4-16.
 12. Hair J F, Hollingsworth C L, Randolph A B, Chong A. Y. L. An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial Management & Data Systems, 2017a; 117(3), 442–458.
 13. Rigdon E E. Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective. European Management Journal, 2016; 34(6), 598-605.
 14. Sarstedt M, Hair J F, Ringle C M, Thiele K O, Gudergan S P. Estimation issues with PLS and CBSEM: Where the bias lies!. Journal of business research, 2016; 69(10), 3998-4010.
 15. Hair JF, Sarstedt M, Ringle CM, et al. An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, 2012b; 40(3): 414-433.
 16. Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Piovoso, M. J. Silver bullet or voodoo statistics? A primer for using the partial least squares data analytic technique in group and organization research. Group & Organization Management, 2009; 34(1), 5-36.
 17. Richter, N. F., Cepeda, G., Roldán, J. L., & Ringle, C. M. European management research using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). European Management Journal,  2015; 33(1), 1-3.
 18. Ringle CM, Sarstedt M, Mitchell R, et al. Partial Least Squares Structural Equation Modeling in HRM Research. The International Journal of Human Resource Management forthcoming, 2019.
 19. Hair JF, Hollingsworth CL, Randolph AB, et al. An Updated and Expanded Assessment of PLS-SEM in Information Systems Research. Industrial Management & Data Systems in press, 2016a.
 20. Ringle CM, Sarstedt M and Straub DW. A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly. MIS Quarterly, 2012; 36(1): iii-xiv.
 21. Peng DX and Lai F. Using Partial Least Squares in Operations Management Research: A Practical Guideline and Summary of Past Research. Journal of Operations Management, 2012; 30(6): 467–480.
 22. Nitzl C. The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) in Management Accounting Research: Directions for Future Theory Development. Journal of Accounting Literature, 2016; 37(December): 19-35.
 23. Hair JF, Sarstedt M, Pieper TM, et al. The Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Strategic Management Research: A Review of Past Practices and Recommendations for Future Applications. Long Range Planning, 2012a; 45(5-6): 320-340.
 24. Ali F, Rasoolimanesh SM, Sarstedt M, et al. An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in Hospitality Research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018; 30(1): 514-538.
 25. Kaufmann, L., & Gaeckler, J. A structured review of partial least squares in supply chain management research. Journal of Purchasing and Supply Management, 2015; 21(4), 259-272.
 26. Wold HOA. Soft Modeling: The Basic Design and Some Extensions. In: Jöreskog KG and Wold HOA (eds) Systems Under Indirect Observations: Part II. Amsterdam: North-Holland, 1982; 1-54.
 27. Sarstedt M, Ringle CM and Hair JF. Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In: Homburg C, Klarmann M and Vomberg A (eds) Handbook of Market Research, 2017a; Heidelberg: Springer.
 28. Hair, J. F., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. Rethinking some of the rethinking of partial least squares. European Journal of Marketing, 2019;53(4), 566-584.
 29. Ghasemy, M., Teeroovengadum, V., Becker, J. M., & Ringle, C. M. This fast car can move faster: A review of PLS-SEM application in higher education research. Higher education, 2020; 80(6), 1121-1152.
 30. Chin WW. PLS-Graph 3.0. Houston: Soft Modeling Inc, 2003.
 31. Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., et al. Common beliefs and reality about PLS: comments on Rönkkö and Evermann Organizational Research Methods, 2014; 17(2), 182–209. https://doi.org/10.1177/1094428114526928.
 32. Rönkkö, M. and Evermann, J. “A critical examination of common beliefs about partial least squares path modeling”, Organizational Research Methods, 2013; 6(3), 425-448.
 33. Becker, J.-M. and Ismail, I.R. “Accounting for sampling weights in PLS path modeling: simulations and empirical examples”, European Management Journal, 2016; 34(6), 606-617.
 34. Hair, J.F., Sarstedt, M., Ringle, C.M. and Gudergan, S.P. Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Sage, Thousand Oaks, CA, 2018.
 35. Nitzl, C., Roldán, J.L. and Cepeda, C.G. “Mediation analysis in partial least squares path modeling: helping researchers discuss more sophisticated models”, Industrial Management & Data Systems, 2016; 116 No. 9, pp. 1849-1864.
 36. Chin, W. W. How to write up and report PLS analyses. In V. E. Vinzi, W. W, 2010.
 37. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017b). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2th ed.). Thousand Oaks: Sage, 2017b.
 38. Garson, G. D. Partial least squares: regression and structural equation models. Asheboro: Statistical Associates Publishing, 2016.
 39. Dash, G., & Paul, J. (2021). CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting. Technological Forecasting and Social Change, 2021; 173, 121092.‏
 40. Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. Partial least squares structuralequation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European BusinessReview, 2014; 26(2), 106–121.
 41. Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge, 2013.
 42. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook, 2021;(p. 197). Springer Nature.‏
 43. Kock, N., & Hadaya, P. Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. Information Systems Journal, 2018; 28(1), 227–261.
 44. Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P. and Kaiser, S. “Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: a predictive validity perspective”, Journal of the Academy of Marketing Science, 2012; 40(3), 434-449.
 45. Sarstedt, M., Diamantopoulos, A. and Salzberger, T. “Should we use single items? Better not”, Journal of Business Research, 2016a; 69, 3199-3203.
 46. Sarstedt, M., Hair Jr, J. F., Cheah, J. H., Becker, J. M., & Ringle, C. M. How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM. Australasian marketing journal, 2019; 27(3), 197-211.
 47. Hulland, J. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 1999; 20(2), 195–204.
 48. Hair, J. F., Hult, T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.), 2022; Thousand Oaks: Sage.
 49. Dijkstra, T. K. Latent variables and indices: Herman Wold’s basic design and partial least In V. Esposito Vinzi, W. W, 2010.
 50. Dijkstra, T. K. PLS’ Janus face–response to professor Rigdon’s ‘rethinking partial least. Squares modeling: In praise of simple methods. Long Range Planning, 2014; 47(3), 146–153.
 51. Dijkstra, T. K., & Henseler, J. Consistent partial least squares path modeling. MIS Quarterly, 2015; 39(2), 297–316.
 52. Henseler, J., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. “A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling”, Journal of the Academy of Marketing Science, 2015; 43 No. 1, pp. 115-135.
 53. Salajegheh, A., Biglari, N., & Andam, R. Clarification of Mediator Role of Positive Organizational Behavior in Relationship between Managers’ Sense of Humor with Employee’Creativity in Youth and Sport Offices of Kerman Province. Sport Management Studies, 2022; 13(70), 362-393. [Persian]
 54. Norouzi Seyed Hossini, R., & Moradi, E. An investigation of consumption-commenications emotions affected by well-known sports mascots in explain consumers' behavioral intention: The moderating effect of gender. Communication Management in Sport Media, 2020; 7(4), 23-36. [Persian]
 55. Akbari yazdi, H., roodbari, H., & abdolahi, S. The Impact of Experiential Marketing Dimension on Behavioral Intentions The Student Fans of Iranian Football Premier League. Sport Management and Development, 2020; 9(2), 122-138. Doi: 10.22124/jsmd.2020.4390. [Persian]
 56. Mohammadi Y, elahi A, akbari yazdi H. Development and Validation of Scale to Measure Internal Branding in Sport Federations. 3 2022; 10 (36) :147-161 .[Persian]
 57. Rajabi, M., Esfahani, Z., & Abdollahnezhad, F. Effect of Transformational Leadership on Employee Performance of Physical Education Teachers with Mediating Role of Identity and Work Engagement and Role of Moderated of Pro-active Personality. Human Resource Management in Sports, 2022; 9(2): 413-432. [Persian]
 58. Alidoust Ghahfarokhi, E., Khosromanesh, R., Asadolahi, A., & Heidari, A. Investigating the impact of supporting sections on the main sector of Iran's sports industry using a holistic conceptual model. Contemporary Studies on Sport Management, 2022; 12(23), 35-48. Doi: 10.22084/smms.2020.21853.2637. [Persian]
 59. Shariati, J. A. D., Seifpanahi Shabani, J., & Khosromanesh, R. Identify and study the status of trustees and the desired consequences of sports in Iran. Sport Management Journal, 2022; 14(2), 149-161. [Persian]
 60. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 2011; 19, 139–151.
 61. Becker, J.-M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Völckner, F. How collinearity affects mixture regression results. Marketing Letters, 2015; 26(4), 643–659.
 62. Mason, C. H., & Perreault, W. D. Collinearity, power, and interpretation of multiple regression analysis. Journal of Marketing Research, 1991; 28(3), 268–280.
 63. Aguirre-Urreta, M. I., & Rönkkö, M. Statistical inference with PLSc using bootstrap confidence intervals. MIS Quarterly, 2018; 42(3), 1001–1020.
 64. Shmueli, G., & Koppius, O. R. Predictive analytics in information systems research. MIS quarterly, 2011; 553-572.
 65. Rigdon, E. E. Rethinking partial least squares path modeling: In praise of simple methods. Long range planning, 2012; 45(5-6), 341-358.
 66. Raithel, S., Sarstedt, M., Scharf, S., & Schwaiger, M. On the value relevance of customer satisfaction. Multiple drivers and multiple markets. Journal of the Academy of Marketing Science, 2012; 40, 509-525.
 67. Kenny, D. A. Moderation, 2015; http://davidakenny.net/cm/moderation.htm.
 68. Sarstedt, M. & Danks, N. PPrediction in HRM research—A gap between rhetoric and reality.Human Resource Management Journal, forthcoming, 2021.
 69. Chin, W., Cheah, J. H., Liu, Y., Ting, H., Lim, X. J., & Cham, T. H. Demystifying the role of causal-predictive modeling using partial least squares structural equation modeling in information systems research. Industrial Management & Data Systems, 2020;120(12), 2161-2209.
 70. Sarstedt, M., Ringle, C. M., Smith, D., Reams, R., & Hair, J. FPartial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers. Journal of Family Business Strategy, 2014; 5, 105–115.
 71. Khalili, M. R., Andam, R., & Rajabi, M. Effect of Ethical Leadership Style on Organizational Justice with Moderating Role of Work-Family Conflict among Physical Education Teachers. Human Resource Management in Sport Journal, 2021; 8(2), 309-325. [Persian]
 72. Streukens, S., & Leroi-Werelds, S. Bootstrapping and PLS-SEM: A step-by-step guide to get more out of your bootstrap results. European Management Journal, 2016; 34(6), 618–632.
 73. Lohmöller, J. B., & Lohmöller, J. B. Predictive vs. structural modeling: Pls vs. ml. Latent variable path modeling with partial least squares, 1989; 199-226.
 74. Goodness of Fit (GoF) - SmartPLS. From https://www.smartpls.com/documentation/algorithms-and-techniques/goodness-of-fit/. Retrieved 19 February 2023
 75. Ringle, Christian M., Wende, Sven, & Becker, Jan-Michael. SmartPLS 4. Oststeinbek: SmartPLS. Retrieved from https://www.smartpls.com, 2022.