نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس ایلام

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون­های ورزشی منتخب بود.
روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 220 نفر از کارکنان تمام وقت یازده فدراسیون منتخب پزشکی ورزشی، دو و میدانی، دوچرخه سواری، جودو، بسکتبال، شنا، کاراته، تیر و کمان، بولینگ، شطرنج و تنیس روی میز بودند، که140 نفر بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها، پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (1998)، تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) و پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی نتمیر و همکاران (1977) بود. از آزمون­های آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیون­های ورزشی رابطه معناداری وجود داشت (001/0=P، 40/0 r = ). همچنین بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری مشاهد شد (001/0P=، 46/0r =). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سابقۀ شغلی، سن، تعهد سازمانی و هوش هیجانی در مجموع 28 درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کردند.
نتیجه­گیری: نتیجه اینکه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و برخی ویژگی­های فردی مانند سن و سابقۀ شغلی عامل­های مهمی در پیش­بینی رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان  فدراسیون­های ورزشی هستند. پیشنهاد می­شود مدیران فدراسیون­ها توجه ویژه­ای به عوامل روانشناختی برای افزایش کارایی فدراسیون­ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها