نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف طراحی مدل شبیه ­سازی توسعه بهره ­وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد انجام شد.
روش ­شناسی: روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی  تحلیلی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه، مدیران، معاونان و نیز کارشناسان خبره اداره کل ورزش و جوانان استان یزد و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی نمونه­ گیری با روش گلوله برفی (به علت گسترده بودن خبرگان) تا دستیابی به اشباع نظری و در بخش کمی به شیوه قضاوتی انجام شد. ابزار اندازه­ گیری در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪل رواﺑﻂ ﺑﻪ روش دﯾﻤﺘﻞ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و در نهایت ﻣﺪل توسعه بهره­ وری منابع انسانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻣﺪل­ سازی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎن شبیه­ سازی گردید.
یافته ­ها: تحلیل داده ­ها، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شناسایی 50 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 3 مضمون اﺻﻠﯽ (سازمانی، محیطی و شغلی) شد که عامل سازمانی به­ عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آینده توسعه بهره ­وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد اراﺋﻪ دهد.
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مدیران ورزشی باید شرایط محیطی، شغلی و سازمانی را فراهم کنند که نقش به‌سزایی در توسعه بهره ­وری منابع انسانی در سازمان­ های ورزشی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Zongjun L. Research on Factors Affecting Employee Productivity in Shanghai. International Journal of Management. 2019; 10(6): 147-160. DOI: 34218/IJM.10.6.2019.015.
 2. Amaechi A, Obiweluozor N. Impact of Human Resource Management on Teachers' Productivity in Colleges of Education in North Central Geopolitical Zone of Nigeria. Universitepark Bulten/Universitepark Bulletin0x20. 2020; 9(1): 62-71. DOI: 10.22521/unibulletin.2020.91.6.
 3. Tahmasebi Limooni S. The Effect of Enterprise Architecture on Human Resources Productivity from the Perspective of Medical Librarians. Depiction of Health. 2020; 11(3): 281-289. DOI: 34172/doh.2020.35. [Persian]
 4. Gholami A. N, Khatibi A, Heydarinejad S. The consequences of human resource development (HRD) on employee's productivity in the Ministry of Sport and Youth. Applied Research in Sport Management. 2022; 11(2): 40-49. DOI: 10.30473/arsm.2022.63226.3654. [Persian]
 5. Barimani A, Esfandyari The Relationship between Organizational Creativity and Productivity Employees of Medical Sciences University. Journal of Maritime Management Science Studies. 2022; 25(1): 1-36. DOI: 10.22034/mmr.2022.316487.1063. [Persian]
 6. Ferdosi M, Niaraees Zavare S, Akbari F. Analyzing Hospital Bed Productivity Using an Innovative Indicator. Journal of Military Medicine. 2020; 22(7): 737-746. DOI:30491/JMM.22.7.8. [Persian]
 7. Ghahremanlo M, Hasani A A, Forati H. A model for productivity evaluation of hospital units based on data envelopment analysis and fuzzy bestworst. JMIS. 2021; 69(1): 73-77. DOI: 52547/jmis.7.3.69. [Persian]
 8. Farhadi P, Ravangard R, Sajjadnia Z, Jafari A, Ghasemi H, Rahgoshay I. Study of factors affecting the productivity of nurses based on the ACHIEVE model and prioritizing them using analytic hierarchy process technique. Archives of Pharmacy Practice. 2013; 4(2): 51-63. DOI: 4103/2045-080X.112986. [Persian]
 9. Baibordy L, Bafandezendeh A, Aali S. Designing a Model for Human Resources Productivity in Health Care Sector. Political Sociology of Iran. 2022; 1(1): 614-628. DOI: 30510/PSI.2022.309118.2417. [Persian]
 10. Bahadori M, Teimourzadeh E, Masteri Farahani H. Factors Affecting Human Resources’ Productivity in a Military Health Organization. Journal of Military Medicine. 2013; 15(1): 77- 86. DOI: 283-800-153-363. [Persian]
 11. Khosravizadeh E, Azizi S, Mondalizadeh Z. Effect of strategic human resource management practices on employee’s organizational performance with mediating role of organizational learning (case study: sport and youth offices in Markazi province). Human Resource Management in Sports. 2022; 10(1): 21-39. DOI: 22044/shm.2022.11701.2450. [Persian]
 12. Robati S, Fahimi Nejad A, Morsal B, Hoseininia R. Effect of Organizational Transparency on Organizational Ambidexterity with Mediating Role of Human Capital Synergy and of Documentation experiences (Case Study of Tehran Sports and Youth Administrations). Human Resource Management in Sports. 2022; 9(1): 25-43. DOI: 22044/shm.2022.9475.2173. [Persian]
 13. Hosseini M, Alidoost Ghafarakhi I, Darogh Arefi N, Dehghan, S. Effects of Organizational Trust and Professional Commitment on Human Resource Productivity in Youths and Sport General Administration in East Azarbaijan Province. Human Resource Management in Sports. 2018; 6(1): 161-178. DOI:22044/shm.2019.7368.1794. [Persian]
 14. Ngoc NM, Tien NH. Solutions for Development of High Quality Human Resource in Binh Duong Industrial Province of Vietnam. International Journal of Business and Globalisation. 2023; 4(1):28-39. DOI: 1504/ijbg.2025.10056380. 
 15. Hafat SE, Ali H. Literature Review Determination of Work Quality and Work Productivity: Analysis of Commitment and Work Culture. Dinasti International Journal of Management Science. 2022; 3(5): 877- DOI: 10.31933/dijms.v3i5.1227.
 16. Alaghbari W, Al-Sakkaf AA, Sultan B. Factors affecting construction labour productivity in Yemen. International Journal of Construction Management. 2019; 19(1): 79-91. DOI: 1080/15623599.2017.1382091.
 17. Kianto A, Shujahat M, Hussain S, Nawaz F, Ali M. The impact of knowledge management on knowledge worker productivity. Baltic Journal of Management. 2018; 14(2): 178-197. DOI: 1108/BJM-12-2017-0404.
 18. Ashuri F. Review Factors affecting the productivity of human resources in Railway Company of the Islamic Republic of Iran [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Tehran University of Medical Sciences. 2014. [Persian]
 19. Bordbar G.The Effective Factors on Labor Productivity with Multicriteria Decision Making Techniques a Case Study: Personnel of Shahid Sadoghi Hospital in Yazd. Health Management. 2014; 16(51): 70-82. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1291-fa.html. [Persian]
 20. Aghaei N. A comparative study of the effect Demographic, economic and social factors on interest Human resources in the education of the city Tehran. Sports Management Journal and Behavior. 2012; 7(14): 113-130. URL: https://msb.journals.umz.ac.ir/article_417.html. [Persian]
 21. Karimi S, Mohammadinia L, Mofid, M. The survey of relation between compasses of socialization and productivity of employees in Yazd hospitals based on Biligard and Gold smite models. Health Information Management. 2015; 11(7): 1036-1046. DOI:4103/2277-9531.139696. [Persian]
 22. Taleghani G.R, Tanaomi M, Farhangi A, Zarrinnegar M. studying factors effect on increase of productivity (case study: Saman bank). Journal of Public Administration. 2011; 3(7): 115-130. DOR: 1001.1.20085877.1390.3.7.7.8. [Persian]
 23. Nouri F. A Comparative Study of the Scientific and Technological Organizations of the Countries on Human Resource Productivity. International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences. 2021; 1(4): 17–31. DOI: 10.52547/ijimes.1.4.17.
 24. Honary H, Rezaeian A, Kouzecheian H, Ehsani M. Relation between Motivation & Productivity of Human. Resources in Body Training organizations. Journal of Spring Movement. 2006; 27(1): 106-123. URL: http://joh.ut.ac.ir/article_28383.html. [Persian]
 25. Tavari M, Sokhakeian M, Mirnejad SA. Identification & Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. Journal of Industry Management. 2008; 1(1): 68-88. DOR:1001.1.20085885.1387.1.1.5.6. [Persian]
 26. Zarepour S, Nasrollahi M. Prioritizing the factors affecting the productivity of human resources using multi-criteria decision-making techniques in water and wastewater company of Qazvin. QUID: Investigación. Ciencia y Tecnología. 2017; 1(1): 577-584. URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6131598. [Persian]
 27. Najarian R, Hajinabi k, Nazarimanesh L. The Relationship between Human Resource Empowerment and Organizational Productivity of Imam Hossein (AS) Shahrood Hospital. Journal of healthcare management. 2022; 13(2): 7-15. DOI: 30495/JHM.2022.67880.11054. [Persian]
 28. Ghasemi Z, Moadab N, Keshtkaran V, Keshtkaran A, Nabeiei P. Study of an investigation on factors influencing human resources productivity in Shiraz University of Medical Sciences. Journal of health management and informatics. 2016; 3(1): 30-32. URL: https://metalibsfx.aguia.usp.br:3443/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004. [Persian]
 29. Vigneshwar R., Shanmugapriya S. investigating the factors affecting construction site productivity a case of India. Engineering, construction, and architectural management. 2023; 30(2): 963-985. DOI: 10.1108/ECAM-06-2022-0529.
 30. Bhargva M, Yadav A. Factors affecting the performance of a solar still and productivity enhancement methods: A review. Nvironmental science and pollution research international. 2021; 28(39): 54383-54402. DOI: 1007/s11356-021-15983-z.
 31. Greer R, Bruton D, Zachary A. Patent productivity: Strategic human resources and the attention-based view. International journal of human resource management. 2022; 1(1): 1-31. DOI: 10.1080/09585192.2022.2055970.
 32. Zahiri M, Shakhi K, Dehghani R, Faraji Khiavi F. Association between organizational justice and productivity of human resources: a study at the Jundishapur Medical Sciences University of Ahvaz. Journal of fundamental and applied sciences. 2017; .9(1): 457-481. DOI: 4314/jfas.v9i1s.676. [Persian]
 33. Hutton S, Eldridge S. Improving productivity through strategic alignment of competitive capabilities. Int. J. Product. Perform. Manag. 2019; 68(1): 644–668. DOI: 10.1108/IJPPM-11-2017-0277.
 34. Azizi N, Malekzadeh H, Akhavan P, Haass O, Saremi S, Mirjalili S. IoT–Blockchain: Harnessing the Power of Internet of Thing and Blockchain for Smart Supply Chain. Sensors. 2021; 21(1): 48-68. DOI: 10.3390/s21186048.
 35. Meshki majelan M, satari S, Soleimani T, Mirzaee Daryani S. Human Resource Productivity Indicators Factor Analysis: Emphasizing Scientific and Ethical Factors. International Journal of Ethics and Society. 2020; 1(4):35-45. URL: http://ijethics.com/article-1-59-en.html. Top of Form
 36. Boon C, Den Hartog D. N, Lepak D. P. A systematic review of human resource management systems and their measurement. Journal of Management. 2019; 45(6): 2498–2537. DOI: 10.1177/0149206318818718.
 37. Chadwick C, Li P. HR systems, HR departments, and perceived establishment labor productivity. Human Resource Management. 2018; 57(6): 1415–1428. DOI:1002/hrm.21914.
 38. Trullen J, Stirpe L, Bonache J, Valverde M. The HR department’s contribution to line managers’ effective implementation of HR practices. Human Resource Management Journal. 2016; 26(4): 449–470. DOI: 1111/1748-8583.12116.
 39. Kerner P, Wendler, T. Convergence in resource productivity. World development. 2022; 158(5): 6-20. DOI: 1016/j.worlddev.2022.105979.
 40. Vazifeh Z, Kiani Ghaleh Nou M. A study on the effects of productivity of human resources in banking network and work ethics. International journal of industrial engineering computations. 2014; 4(6): 1139-1146. DOI: 5267/j.msl.2014.5.017.
 41. Aithal S, Kumar S. Theory A for Optimizing Human Productivity. IRA-International Journal of Management & Social Sciences. 2016; 4(3): 526- 535. DOI: 21013/jmss.v4.n3.p2.
 42. Lee H. W, Pak J, Kim S, Li L. Z. Effects of human resource management systems on employee proactivity and group innovation. Journal of Management. 2019; 45(2): 819-846. DOI: 1177/0149206316680029.
 43. Subramony M, Guthrie J, Dooney J. Investing in HR? Human resource function investments and labor productivity in US organizations. International journal of human resource management. 2021; 32(2): 307- DOI: 10.1080/09585192.2020.1783343.
 44. Mohammadian B. Identifying effective factors on improving the productivity of human resources in the tire industry (case study: Iran Tire Company). Iranian Rubber Industry. 2020; 26(104): 51-61. DOI: 10.22034/irm.2021.245281.1111. [Persian]