نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی،دانشگاه محقق ادربیلی،اردبیل،ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شایسته‌سالاری مدیران سازمان‌های ورزشی اجرا شده است.
روش ­شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده ‌بنیاد بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان پژوهش، 15 نفر از اساتید هیات علمی مدیریت ورزشی با سابقه مدیریتی در سازمان‌های ورزشی بودند و نمونه ­گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت.
یافته­ ها: بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد 130 کد نهایی به دست آمد که در 12 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی، شایستگی­ های مدیران ورزش،  فرآیند مدیریت استعداد مدیران ورزشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با در نظر­گرفتن شایستگی­ های مدیران ورزشی (شایستگی‌های مدیریتی، تخصصی، سیاسی، عملکردی، حرفه‌ای، اخلاقی، ارتباطی) و فرآیند مدیریت استعداد مدیران ورزشی (بسترهای سازمانی لازم،پیش‌نیازهای لازم، شناسایی و جذب استعدادها، آموزش و پرورش استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها) می‌توان الگوی مدیریت استعداد برای شایسته‌سالاری مدیران ورزشی تدوین کرد.
نتیجه­ گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می­دهد که از طریق سیستم مدیریت استعداد می­توان مدیران ورزشی دارای شایستگی­ های مدیریتی را انتخاب و جذب سازمان کرد. نتایج می‌تواند به بهبود شایسته‌سالاری مدیران ورزشی و افزایش عملکرد آنها منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Mitosis KD, Lamnisos D, Talias MA. Talent management in healthcare: A systematic qualitative review. Sustainability. 2021;13(8):4469. https://doi.org/10.3390/su13084469.
 2. Jafari L, Ranaei Kordshouli HA. An analysis on talent management concepts and models. Iranian journal of management sciences. 2019;14(56):23-36 [Persian]
 3. Hossinpour D, Manteghi M, Malekmohamadi S. Investigating the Role of Talent Management in Organization's Intellectual Capital Development: A Case Study of Iran's PANHA. Innovation Management Journal. 2015;4(3):97-118 [Persian]
 4. Norad Sadigh M. Designing a model of talent management for principals of non-government secondary schools in Tehran. Doctoral dissertation of Kharazmi University.2016.[Persian]
 5. Jalalifarahani M. Evaluate the Educational, Politic and Athletic Background Of Senior Sport managers of Iran and selected countries. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2014;1(4):57-68 DOR:20.1001.1.25384023.1393.1.4.5.6.[Persian]
 6. jafarbeigi s, Nouri Ms, moharramzadeh M. Developing a conceptual model of international competence and diplomacy of the country sports managers. Sport Management Studies. 2022;14(75):109-46. https://doi.org/10.22089/smrj.2022.11672.3528. [Persian]
 7. Guidotti F, Demarie S, Ciaccioni S, Capranica L. Knowledge, Competencies, and Skills for a Sustainable Sport Management Growth: A Systematic Review. Sustainability. 2023;15(9):7061. https://doi.org/10.3390/su15097061.
 8. Hassan Y, Pandey J, Varkkey B, Sethi D, Scullion H. Understanding talent management for sports organizations-Evidence from an emerging country. The InTernaTIonal Journal of human resource managemenT. 2022;33(11):2192-225. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1971736.
 9. Duclos-Bastías D, Giakoni-Ramírez F, Parra-Camacho D, Rendic-Vera W, Rementería-Vera N, Gajardo-Araya G. Better managers for more sustainability sports organizations: Validation of sports managers competency scale (COSM) in Chile. Sustainability. 2021;13(2):724. https://doi.org/10.3390/su13020724.
 10. Kryshtanovych S, Bilyk O, Shayner H, Barabash O, Bondarenko V. Study of the Experience of the Formation of Professional Competence in Future Managers of Physical Education and Sports. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021;13(1Sup1):162-76. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1Sup1/390.
 11. Teodora T. Sports center management: competence structure model for sport managers. Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports. 2020;20(2):2-7. https://doi.org/10.36836/2020/2/6.
 12. Meyers MC, van Woerkom M, Paauwe J, Dries N. HR managers’ talent philosophies: prevalence and relationships with perceived talent management practices. The International Journal of Human Resource Management. 2020;31(4):562-88. https://doi.org/10.1080/09585192.2019.1579747.
 13. Flöthmann C, Hoberg K, Wieland A. Competency requirements of supply chain planners & analysts and personal preferences of hiring managers. Supply Chain Management: An International Journal. 2018. https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0101.
 14. Maley J, Moeller M. Inpatriate managers: are they being effectively utilized as global talent? Thunderbird International Business Review. 2018;60(4):647-59. https://doi.org/10.1002/tie.21913.
 15. Safari h, Zafarani Z, Saravi MM. A dairy Products Green Supply Chain model with Emphasis on Customer Satisfaction: Combining Interpretive Structural Modeling Approach and Analytical Network Process. Journal of Innovation and Value Creation. 2022;19(10):169-84. DOR: 20.1001.1.27170454.1400.10.19.10.1.[Persian]
 16. Najafi M. Designing and explaining the succession model with talent management approach in the army of the Islamic Republic of Iran. Doctoral dissertation of Tehran Azad University.2018[Persian]
 17. Javani Kohne Shahri P. Investigating the relationship between talent management and the selection process of Selmas elementary school principals. Master's thesis of Selmas Azad University.2017[Persian]
 18. Mokhtari Dinani M. Designing and explaining the optimal model of intelligence required for effective leadership of sports managers. Doctoral dissertation of Tarbiat Modares University.2016[Persian]
 19. Naderian Jahormi M, Amir Hosseini A. Investigating the relationship between personality and demographic characteristics of sports managers and their job skills. Olympic.2006; 15 (4): 105-114. DOR: 20.1001.1.17352029.1385.4.1.2.4 [Persian]
 20. Danaee Fard H, Alvani SM, Azar A. Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach.Tehran: Saffar Publication;2018) Persian).
 21. Skinner J, Edwards A, Smith AC. Qualitative research in sport management: Routledge; 2020.
 22. Amiri m, Nowruzi Seyed Hosseini R. An introduction to the method of qualitive research in sport. Tehran: University of tehran public; 2020 [Persian]