نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: امروزه مطالعه‌ مفهوم سبک زندگی و تفکرات حرفه ­ای ورزشکاران نخبه در جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. از طرفی با مطالعه پیشینه پژوهش حاضر مشخص شد، بیشترین تمرکز تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بر تعیین مؤلفه‌های سبک زندگی و تفکر حرفه­ ای بوده و تاکنون به ریشه ­یابی علت بروز و ظهور یک تفکر و یا سبک زندگی خاص در بین ورزشکاران نخبه پرداخته نشده است، از این رو پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر در شکل­ گیری سبک زندگی و تفکر حرفه ­ای ورزشکاران نخبه انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد زمینه‌ای با استفاده از طرح سیستماتیک انجام شد. در این پژوهش ابتدا نمونه ­ها به ­صورت هدف‌مند انتخاب شدند و فرایند نمونه ­گیری به­ صورت گلوله‌برفی ادامه پیدا کرد و با انجام مصاحبه ­های عمیق نیمه ساختاریافته با 21 نفر خبره و رسیدن به معیار اشباع نظری به اتمام رسید. سپس با تجزیه ‌و تحلیل متن مصاحبه ­ها، مشاهدات صورت گرفته و یادنوشت ­های محقق کدگذاری­ ها انجام شد. روایی و پایایی کدهای تولیدشده توسط چهار نفر از مشارکت‌کنندگان مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ­ها: ابتدا با تجزیه و تحلیل متن مصاحبه­ ها 107 کد باز در قالب 30 زیر مقوله و 5 مقوله اصلی شناسایی و دسته ­بندی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ­ها تحت عنوان شرایط علّی: شرایط فردی، شرایط زمینه ­ای: عوامل مؤثر در شکل­ گیری شخصیت، شرایط تسهیل ­گر: فلسفه و تفکرات مربیان، مقوله محوری: تفکر حرفه ­ای، راهبردها: نقش فدراسیون، باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی و پیامد: مؤلفه­ های عینی سبک زندگی در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند و مدل ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج تحقیق حاضر تفکر حرفه­ ای بعد درونی و ذهنی سبک زندگی حرفه ­ای است که در مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های سبک زندگی به شکل عینی و ظاهری خود را نشان می ­دهد؛ همچنین باید از سنین پایه روی تفکر حرفه‌ای و سبک زندگی یک ورزشکار کار شود تا زمانی که فرد به مرحله خودآگاهی برسد. در این صورت زمانی که فرد به سطوح حرفه ­ای رسید، سبک زندگی حرفه ­ای برای او درونی‌سازی شده و اصول حرفه ­ای را به صورت خودکار رعایت می ­کند. نتایج این پژوهش می‌تواند جهت کمک به مدیران، مربیان و ورزشکاران برای برنامه ­ریزی­ های کارآمد آموزشی و حرکت به سمت حرفه ­ای گرایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Peh SY-C, Chow JY, Davids K. Focus of attention and its impact on movement behaviour. Journal of science and medicine in sport. 2011;14(1):70-8. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.986365
 2. Barajas A, Fernández-Jardón CM, Crolley LJAaS. Does sports performance influence revenues and economic results in Spanish football? 2005. http://www.bloomsbury.com/uk/dictionary-of-sport-and-exercise-science-9780713677850/
 3. Betman H, McAdam K, Sargeant H. “Dictionary of Sport and Exercise Science. London: A&C Black2006. http://sure.sunderland.ac.uk/id/eprint/5197
 4. Majid J-F, Ebrahimi A-G. Management of Sports Events and Camps. 8th, editor. Tehran Tehran University Press Institute; 2023. (In Persian)
 5. Hosami DZ, Ramzankhani DA, Kashani DBS, Falah-Tefti DS, Heydari DG. Prevalence of smoking and awareness and attitude towards it in male athletes of Iran's national teams. Hakim. 2010:115-20. . [Persian] http://hakim.tums.ac.ir/article-1-655-fa.html
 6. Paul R, Elder L. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools: Rowman & Littlefield; 2019.
 7. Pooladi R. Investigation of Youth Lifestyle Patterns [Thesis]. Faculty of Social Sciences: University of Tehran; 2013. (In Persian)
 8. Mohammadi Torkamani E, Rahmati, Givi N, Sharbatzadeh B. Construction and Validation of Lifestyle Questionnaire of Iranian Elite Athletes. Sports Management and Development. 2019;8(4):34-50. [Persian] 10.22124/jsmd.2023.23448.2752
 9. Karimi M, Khojaste S, KhajeNoori B. A Study of the Relationship between Cultural Globalization and National Identity (The Case of Lors in Noorabad Mamasani and Arabs in Kangan). 2014;3(2):99-114. [Persian] 20.1001.1.23221453.1393.3.2.7.0
 10. Mohamadi Torkamani E, Bagheri Q, Zarei Matin H, Moeini H, Khanifar H. Iranian Elite Athlete’s Lifestyles (Providing a Grounded Theory). Research on Educational Sport. 2016;4(11):71-96. [Persian] https://doi.org/10.22089/res.2016.846
 11. Mohammadi Torkamani E, Moghadam Zadeh A, Khanifar H. Typology of Elite Athletes' Leisure Lifestyle. Strategic Studies on Youth and Sports. 2019;18(43):229-44. [Persian] https://faslname.msy.gov.ir/article_305.html?lang=en
 12. Abbasi Moghadam HR, Esmaeili MR, Zargar TS. Relationship between Lifestyle Model, Media Literacy and Social Identity in Sports Organizations. Strategic Studies on Youth and Sports. 2021;20(52):29-40. [Persian] https://faslname.msy.gov.ir/article_438.html?lang=en
 13. Mahdavi Kani MS. The concept of style of life and its field in social sciences. Journal of Iranian Cultural Research. 2008;1(1):199-230. [Persian] https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.008
 14. Vyncke P. Lifestyle Segmentation: from Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences. European Journal of Communication. 2002;17(4):445-63. https://doi.org/10.1177/02673231020170040
 15. Qodratollah B, Mohamadi Torkamani E, Hasan ZM, Moeini. Khanifar H. Iranian Elite Athlete’s Lifestyles (Providing a Grounded Theory). Research in Educational Sports. 2016;4(11):71-96. [Persian] https://doi.org/10.22089/res.2016.846
 16. Devaney DJ, Nesti MS, Ronkainen NJ, Littlewood M, Richardson D. Athlete Lifestyle Support of Elite Youth Cricketers: An Ethnography of Player Concerns Within a National Talent Development Program. Journal of Applied Sport Psychology. 2018;30(3):300-20. http://dx.doi.org/10.1080/10413200.2017.1386247
 17. Soininen M, Merisuo-Storm T. The Life Style of The Youth, Their Every Day Life and Relationships in Finland. Procedia Social Behavioral Sciences. 2010;2(2):1665-9. [Persian] https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.255
 18. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Social Stratification: Routledge; 2019. p. 499-525.
 19. Zare B, Fallah M. Investigating The Lifestyle of Young People in Tehran and The Factors Affecting It. Iranian Cultural Research Quarterly. 2013;5(4):75-105. [Persian] https://doi.org/10.22059/jsm.2021.219013.1714
 20. Byrne R. The secret. 10 ed. Los Angles: Simon and Schuster; 2008. 425 p.
 21. Harcar T, Kaynak E. Life‐Style Orientation of Rural Us and Canadian Consumers: Are Regio‐Centric Standardized Marketing Strategies Feasible? Asia Pacific Journal of Marketing Logistics. 2008;20(4):433-54. 10.1108/13555850810909740
 22. Telama R, Nupponen H, Piéron M. Physical Activity Among Young People in The Context of Lifestyle. European Physical Education Review. 2005;11(2):115-37. https://doi.org/10.1177/1356336X05052892
 23. Jeffreys I. Lifestyle Profiling in High School Athletes. Strength Conditioning Journal. 2006;28(3):77-9.
 24. Moses MO, Oladapo RY. Health and Wellness Lifestyles of Nigerian Women League Football Players. International Journal of Economy, Management Social Sciences. 2013;2(11):939-44.
 25. Ahmadi A. Comparison of Emotional Intelligence and Lifestyle of Elite Athletes of Kermanshah City. Islamic Life Journal. 2022;6(3):481-90. [Persian] http://islamiclifej.com/article-1-1688-fa.html
 26. Barani M, Solimani M, Afkhar A. Investigating the Psychological Issues of Professional Athletes in the Epidemic of Coronavirus. Sport Psychology Studies. 2023;11(42):81-104. [Persian] https://doi.org/10.22089/spsyj.2022.11784.2266
 27. Sadeghi MK, Seyed Mohammad The Effect of Self-Care on Depression and The Quality of Life of Athletes During Retirement. Sociology of Lif Style 2021;7(18). [Persian] 20.1001.1.24237558.1399.5.2.8.6
 28. Babazadeh N, Najafzadeh MR. The Relationship between Values ​​and Lifestyle with Women's Sports Participation. Sociology of Sports 2021;7(17):70-91. [Persian] 20.1001.1.24237558.1399.5.1.4.0
 29. Pourbahrami B, Yaqubnejad A, Tawanger A, Rouhi A. The Effect of Personality Traits and Thinking Style on Compliance with Professional Ethics by Certified Accountants. Quarterly Journal of Accounting and Management Auditing Knowledge. 2021;2(40). [Persian] https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_18278.html?lang=en
 30. Moharramzadeh M, Nour MS. Investigating The Role of Lifestyle of Physical Education Faculty Members in Students' Role Modeling for Proper Leisure Time. Sociology of Lif Style. 2021;7(18):211-24. [Persian] 20.1001.1.24237558.1399.5.2.12.0
 31. Afrozeh MS. Identifying Examples of Exploitation in Professional Sports. Sports Management and Development. 2022;1(23):23-39. [Persian] 10.22124/JSMD.2021.19944.2577
 32. Corbin J, Strauss A. Principles of qualitative research method; Basic theory. 3th ed: SAGE Publications; 2015.p 252.
 33. Wang S-Y, Windsor C, Yates P. Introduction to Grounded Theory. Hu Li Za Zhi 2012;59(1):91. https://doi.org/10.7748/nr.4.3.17.s3 
 34. Moghaddam A. Coding Issues in Grounded Theory. Issues in Educational Research. 2006;16(1):52-66.
 35. Lincoln YS, Guba, Egon G. . Naturalistic Inquiry: Sage; 1985. 416 p.
 36. Creswell JW. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 2005.
 37. Schultz DP, Schultz SE. Theories of personality: Cengage Learning; 2016.
 38. Corbin J, Strauss A. Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications, Inc2014.
 39. Zandipour A. Futsal book (Do's and Don'ts of Coaching): Gorgan; 2021. 119 p. (In Persian)
 40. Kohian-Afzali, Farzad, Elahi A, Akbari-Yazdi H. Identifying the Initial Criteria for Entering the Official Sports Coach Training Programs. Human Resource Management in Sports. 2023;2(10):271-86. [Persian] https://doi.org/10.22044/shm.2023.12659.2523
 41. Hadi Tahan M, Mosavi Rad ST, Farahani A. Identifying the Factors Affecting Students' Sports Lifestyle (Case Study: Students of Payame Noor University of Tehran). Sociology and Lifestyle Management. 2021;6(16):77-98. [Persian] 20.1001.1.24237558.1399.6.2.16.7
 42. Goudarzi M, Shojaei A. Presenting a model for developing the social responsibility of elite female athletes on Instagram. Organizational Behavior Management in Sport Studies 2021;8(1):67-86. [Persian] https://doi.org/10.30473/fmss.2021.37813.1723