نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران و خبرگان فوتبال (مربیان حرفه‌ای، کارشناسان فوتبال، مدیران‌ ورزشی فدراسیون فوتبال، ادارات ورزش و جوانان، باشگاه‌ها و آکادمی‌های حرفه‌ای و اساتید مدیریت‌ورزشی) بودند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام شد که با انجام 31 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. به‌منظور گردآوری اطلاعات در مرحله اول به‌صورت کتابخانه‌ای به مطالعه و بررسی کتب، مقالات، اسناد و سایت‌های اینترنتی پرداخته شد. سپس مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته برنامه‌ریزی و با توجه به شرایط کرونایی به صورت تماس‌ تلفنی و با استفاده از فضای ‌مجازی صورت پذیرفت. جهت سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال و تایید‌پذیری استفاده شد.
یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل داده‌ها 245 کد اولیه شناسایی شد. بر اساس تکراری بودن بعضی از آن‌ها و بر اساس کدگذاری باز، 120 کد مستقل اولیه ایجاد شد و 20 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی (عوامل فنی، آکادمیک و استعدادیابی، سازمانی و منابع‌انسانی) به عنوان عوامل انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان با در نظر گرفتن عوامل متعدد مدیریتی از جمله توسعه‌ عوامل فنی و ورزشی، نظارت بر آکادمی‌ها و مدارس فوتبال و امر استعدادیابی، بررسی سازمان‌های ورزشی مربوطه و در نهایت توانمندسازی نیروی انسانی در حیطه‌ فوتبال و نیز یافتن عوامل کلیدی مهم و تاثیر‌گذار برای رویایی با چالش‌ها و انتقال بازیکنان فوتبال جوان، به‌ویژه خلاهای موجود در زمینه عوامل فنی و آکادمیک، کمک شایانی تا رسیدن به مرحله حرفه‌ای و نخبه‌شدن آنها کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Steps to Become a Professional Football Player Career Advice, Career Options, and New Age Career Options. Careerguide. Com. 2023.
 2. Flatgard G, Larsen C H, Sæther S. A. Talent development environment in a professional football club in Norway: 2020. DOI: https://doi.org/10.7146/sjsep.v2i0.114470.
 3. Mason Blake V, Scott H. Designing elite football programmes that produce quality athletes and future ready adults: incorporating social emotional learning and career development. Solberg Published online: 2023. https://doi.org/10.1080/14660970.2022.2149505.
 4. Baker J, Schorer J, & Wattie N. Compromising Talent: Issues in Identifying and Selecting Talent in Sport: Quest. 2018; 70(1): 48–63. DOI:10.1080/00336297.2017.1333438.
 5. Herrebrøden H, & Bjørndal C.T. Youth International Experience Is a Limited Predictor of Senior Success in Football: The Relationship between U17, U19, and U21 Experience and Senior Elite Participation across Nations and Playing Positions. Henrik and Thue Bjørndal. Sec. Elite Sports and Performance Enhancement. 2022: 4. https://doi.org/10.3389/fspor.2022.875530.
 6. Baron-Thiene A, Alfermann D. Personal characteristics as predictors for dual career dropout versus continuation–A prospective study of adolescent athletes from German elite sport schools. Psychology of Sport and Exercise: 2015; 21: 42-49. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.04.006.
 7. Park S, Lavalee D, Tod D. Athletes' career transition out of sport: a systematic review. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2013; 6 (1): 22-53. https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.68705.
 8. Schlossberg N. A model for analyzing human adaptation to transition. The Counseling Psychologist, Soccer Science. Champaign, IL: Human Kinetics. 9(2):2–18. DOI:10.1177/001100008100900202.1981
 9. Finn J, McKenna J. Coping with Academy-to-First-Team Transitions in Elite English Male Team Sports: The Coaches' Perspective. International Journal of Sports Science & Coaching: 2010:5(2): 257-279. DOI:10.1260/1747-9541.5.2.257.
 10. Alfermann D, Stambulova N. A developmental perspective on transition faced by athletes. In G. Tenenbaum & R. Eklund (Eds.), Handbook of Sport Psychology New York: Wiley: 2007:712 –733. DOI 10.1002/9781118270011.
 11. Richardson D, Relvas H, Littlewood M. Sociological and cultural influences on player development. In: Williams M (ed.) Science and soccer: ISBN9780203131862. 2013.
 12. Rye A, Ransom D, Littlewood M & Sæther. S. A. Performance and organizational stressors in the junior-to-senior transition in football. Article in Current Issues in Sport Science (CISS): 2022. Volume 7. DOI: 10.36950/2022ciss003.
 13. Stambulova N. Symtpoms of a crisis transition: a grounded theory study. in Svensk Idrottspsykologisk Förening, ed. N. Hassmen (Hyderabad: University Press). 2003:97–109.
 14. Stambulova, N.B. Crisis-transitions in athletes: Current emphases on cognitive and contextual factors. Curr. Opin. Psychol: 2017; 16:62–66. doi: 10.1016/j.copsyc.2017.04.013.
 15. Pehrson, & et al, Stambulova et al. A recent empirical model of the junior-to-senior transition by Stambulova and colleagues eveloping Elite Performers. London: Routledge: 2017; 54–139. https://doi.org/10.1177/1747954117694928.
 16. Jones, R. and Mahoney, J. and Gucciardi, D. On the transition into elite rugby league: Perceptions of players and coaching staff. Sport, Exercise and Performance Psychology: DOI: 10.1037/spy0000013. 2014; 3 (1): 28-45.
 17. Roynesdal O, Toering T., & Gustafsso Z H. Understanding players’ transition from youth to senior professional football environments: A coach perspective. International Journal of Sports Science & coaching: DOI:10.1037/spy0000013. 18 Jaunary 2018. 26-37.
 18. FIFA. The Big Count 2006. Retrieved. 2007; September (29) 2015.
 19. Kuettela A, Eleanor Boylea B, Mette K, Christensenc C, & Schmidd J. A Cross-National Comparison of the Transition out of Elite Sport of Swiss, Danish, and Polish Athletes. aUniversity of Southern Denmark, Denmark University of Toronto, Canada. Aarhus University, Denmark University of Bern, Switzerland. Sport and Exercise Psychology: March 2018; 14 (1): 3-22.
 20. Candice E, Thomas Timothy P, Chambers C, Paul B, Gastin P.B. Factors Influencing the Early Development of World-Class Caribbean Track and Field Athletes: A Qualitative Investigation. Additional article information: Collection 2019 Dec.PMCID: PMC6873121. 2019; Nov 19;18(4):758-771.
 21. Chiu Kuan-Wei. The possibility of player development model in youth football of Taiwan–From grassroots coaches. College of Sports and Reacreation: September 2020.
 22. Lazarevic S. Role of Football scouts in player transformation process:frome talented to elite athlete sport- Science & Practice: DOI:10.5937/snp2001065L. 2020; 10:65-79
 23. Mills A, Butt J, Maynard I, & Harwood C. Examining the Development Environments of Elite English Football Academies: The Players' Perspective: International Journal of Sports Science & Coaching: https://doi.org/10.1260/1747-9541.9.6.1457. December 2014; 9 (6).
 24. Morris R, Tod D, & Oliver E. An analysis of organizational structure and transition outcomes in the youth-to-senior professional soccer transition. Journal of Applied Sport Psychology: http://dx.doi.org/10.1080/10413200.2014.980015. 2017; 27(2):216-234.
 25. Henriksen K. Talent Development in Football—A Holistic Perspective: The Case of KRC Genk September 2020 International Sport Coaching Journal: doi .10.1123/iscj.2019-0045. 2020; 7(3):1-10.
 26. Henriksen K. World class academy in professional football: The case of Ajax Amsterdam. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology Larsenet al., SJSEP: doi: 10.7146/sjsep. v2i0.119746. 2020; 6.
 27. Sweeney L, McNamara A, & Horan D. The Irish Football Player Pathway: Examining Stakeholder Coherence Throughout and Across the Player Development System. Elite Sports and Performance Enhancement: https://doi.org/10.3389/fspor.2022.834633. 14 February 2022. Volume 4.
 28. Jordet G. Psychology and elite soccer performance. In B. Drust (Ed.).
 29. Holt N. L, Mitchell T. Talent development in English professional soccer. International Journal of Sport Psychology. April 2006; 37(2): 77-98.
 30. Mills A, Butt J, & Maynard I. Examining the development environments of elite English football academies: The players' perspective. International Journal of Sports Science & Coaching: DOI:10.1260/1747-9541.9.6.1457. December 2016; 9(6):1457-1472.
 31. Van Y peren N. Why some make it and others do not: Identifying psychological factors that predict career success in professional adult soccer. The Sport Psychologist: DOI:10.1123/tsp.23.3.317. 2009; 23:317-329.
 32. Nesti M, Littlewood M, O’Halloran L, Eubank M, & Richardson D. Critical Moments in Elite Premiership Football: Who Do You Think You Are? Physical Culture and Sport. Studies and Research: https://doi.org/10.2478/v10141-012-0027-y. 2012; 56:23-32.
 33. Bullough S, Mills A. Give Us a Game: Evaluating the Opportunities that Exist for English Footballers to Play in the English Premier League. International Journal of Sports Science & Coaching: DOI:10.1260/1747-9541.9.4.637. September 2014; 9(4):637-650.
 34. Abualmmaani KH. Qualitative Reaserch from Theory to practice. Tehran, ELM Publisher. 2012. Htpps:// taaghche. Com/book/73818. [Persian]
 35. mada P. Challenges and prospects of football talent identification and development process in gamogofa zone-the case in arba minch town. College of Natural and Computational Sciences. 2012.
 36. Andronikos G. The trajectory to Elite level:An Investigation of the Individual and Environmental Features 0f Within Career Transition in Sports: http://etd.aau.edu.et/handle/123456789/2223.http://researchrepository.napier.ac.uk/Output/1253325. 19 Jul 2018; 1-300.
 37. Ford P.R, Bordonau J.L.D Bonanno D, Tavares J, Groenendijk C, Fink J. A survey of talent identification and development processes in the youth academies of professional soccer clubs from around the world. J. SPORTS Sci: doi: 10.1080/02640414.2020.1752440. Jun 2020; 38:1269-1278.
 38. Larsen H. C, Storm K. L, Sæther A. S, Pyrdol N, Henriksen K. A World class academy in professional football: The case of Ajax Amsterdam. Scandinavian Journal ofSport and Exercise Psychology Larsenet al., SJSEP: DOI:10.7146/sjsep. v2i0.119746. October 2020; .2: 33-43.
 39. Pouyandekia M, Memari ZH. How can clubs play an essential role in talent identification and development programmes? A case study of German football. Published online. Sport in Society. DOI:10.1080/17430437.2020.1863372. 19 Jan 2021; 1-35. [Persian]
 40. Balliauw M, Bosmans J, Pauwels D. Does the quality of a youth academy impact a football player's market value?To read the full version of this content please select one of the options below:Does the quality of a youth academy impact a football player's market value? Sport, Business and Management an International Journal. ISSN 2042-678XArticle publication date: DOI:10.1108/SBM-02-2021-001. 20 September 2021.
 41. Henriksen K. The Ecology of Talent Development in Sport. a Multiple Case Study of Successful Athletic. Talent Development Environments in Scandinavia. Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics Faculty of Health Sciences University of Southern Denmark: https//www. Researchgate. Net/publication/260278422. January 2010; 1-139.