نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

3 استاد تمام مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی منافع نهادینه‌سازی تفکر استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی بوده است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از مطالعات کیفیِ اکتشافی بوده که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش، خبرگان مدیریت ورزشی با تجربة آشنایی با مبانی مدیریت و تفکر استراتژیک بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت‌کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده‌ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه‌ها استفاده شد. همچنین از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد که در برگیرنده‌ی چهار معیار جداگانه اما به هم مرتبط می‌باشد و عبارتند از: معیارهای باورپذیری، اطمینان‌پذیری، انتقال‌پذیری و تأییدپذیری، جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده شد.

یافته‌ها: تحلیل مضمون با استفاده از مدل شش مرحله‌ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 168 کد، 12 مضمونِ فرعی و چهار مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که منافع نهادینه‌سازی تفکر استراتژیک در فدراسیون‌های ورزشی شامل "توسعه‌ی ورزش"، "توسعه‌ی اقتصادی"، "تعالی سازمانی" و "مواجهه با بحران" بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به منافع ویژه‌ای که نهادینه‌سازی تفکر استراتژیک برای فدراسیون‌های ورزشی به همراه دارد، تمرکز متولیان مدیریت ورزش بر توسعه و تقویت تفکر استراتژیک در بدنة فدراسیون‌ها و مدیران ورزشی می‌تواند منشأ تحولات قابل توجهی در عرصة ورزش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Mura R, Vicentini F, Portaluri G. Managing Climate Crisis in the Sport Sector: New Challenges and Opportunities for Sports Organisations. Business Under Crisis. 2022, Volume I, 125-148. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76567-5_7
 2. Kluka DA. Governance of sport for the 21st century: Contemporary perspectives. In Sport Governance and Operations. 2021; 9-20. Routledge. P. 37. https://www.routledge.com/Sport-Governance-and-Operations-Global-Perspectives/Kim-Zhang/p/book/9781032101071
 3. Honari H, Sarkoohi P, Talaei R. Strategic Thinking in Sport. Danesh Afrooz Press. First edition. 2017; 124 [In Persian]
 4. Ershadi MJ, Eskandari Dehdazzi R. Investigating the role of strategic thinking in establishing organizational excellence model: A moderating role of organizational forgetting. The TQM Journal. 2019; 31(4): 620-640. DOI: 1108/TQM-05-2018-0062
 5. Salavati S, Veshareh EJ, Safari H, Veysian A, Amirnezhad G. Strategic thinking and its related factors in a medical science university in Iran. Electronic physician. 2017; 9(5): 4332. doi: 19082/4332
 6. Shahul NS, Salamzadeh Y, Abdul Rahim NF, Salamzadeh A. The impact of business process reengineering on organizational performance during the coronavirus pandemic: moderating role of strategic thinking. Foresight, ahead-of-print. 2021; https://doi.org/10.1108/FS-02-2021-0036
 7. Shahlaee Bagheri J, Mazloomi Soveini F, Ghorbani MH. The Effect of Strategic Thinking Skills on the Effectiveness of Strategy Creation Process in Sport Federations. Journal of New Studies in Sport Management. 2020; 1(1): 45-52. 22103/jnssm.2020.16524.1006
 8. Shabani Bahar G, Goodarzi M, Honari H, Maghsoudi Eiman H. Effect of Participative Management on Strategic Thinking among Selected Iranian Sports Federations. Strategic Studies on Youth ans Sports. 2016; 15(32): 9-24. https://faslname.msy.gov.ir/article_151.html?lang=en. [In Persian]
 9. Mousavian S, Mehdipour A, Khoda Moradi M. A Model of Strategic Thinking to Developing Performance of Sports Managers (Case Study: Sport Federations of Islamic Republic of Iran). Strategic Studies on Youth ans Sports. 2019; 18(43): 165-186. https://faslname.msy.gov.ir/article_304.html?lang=en. [In Persian]
 10. Casey AJ, Goldman EF. Enhancing the ability to think strategically: A learning model.  Management Learning. 2010; 41(2): 167-185. https://doi.org/10.1177/1350507609355497
 1. Shahlaee J, Honari H, Mazloomi soveini F. Measuring Strategic thinking among managers in Sports Federations of the Islamic Republic of Iran according to Lidtka Model. Sport Physiology & Management Investigations. 2019; 11(4): 65-80. https://www.sportrc.ir/article_107711.html?lang=en. [In Persian]
 1. Ahani A, Nilashi M. Coronavirus outbreak and its impacts on global economy: the role of social network sites. Journal of Soft Computing and Decision Support Systems. 2020; 7(2): 19-22. https://www.semanticscholar.org/paper/Coronavirus-Outbreak-and-its-Impacts-on-Global-The-Ahani-Nilashi/2d0fe745f2f44335c436c3395092251f33d77112
 2. Jafari M, Salehi M, Sajadi H. The strategic thinking in today’s organizations. Specialty Journal of Engineering and Applied Science. 2017; 3(3): 1-9. https://sciarena.com/storage/models/article/OCCNatkaNI2FDmKAbZ2Rb0K0pL32qXnC6Hv1xe6ckYPVzIbsaC6lEEpDg6hn/the-strategic-thinking-in-todays-organizations.pdf
 3. Greenwood R, Hinnings CR. Understanding radical organizational change: bringing together the old and the new institutionalism. Academy of Management Review. 1996; 21: 1022–1054. https://doi.org/10.2307/259163
 4. Ningsih T, Wiyani NA. Theological Values Internalization in Central Learning Management at Kindergarten. Edukasia Islamika. 2021; 6(1): 35-53.
 5. Bonn I. Improving Strategic Thinking: A Multilevel Approach. Leadership & Organization Development Journal. 2005; 26(5): 336– 354. https://doi.org/10.1108/01437730510607844
 6. Wootton S, Horne T. Strategic thinking: A step-by-step approach to strategy and leadership. Kogan Page Publishers. 2010; P. 91. https://www.amazon.com/Strategic-Thinking-Approach-Leadership-Marketers/dp/0749460776
 7. Moon BJ. Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research. 2013; 66(10): 1698-1708. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.11.006
 8. Dixit S, Singh S, Dhir S, Dhir S. Antecedents of strategic thinking and its impact on competitive advantage. Journal of Indian Business Research. 2021; 13)4(: 437-458. https://doi.org/10.1108/JIBR-08-2020-0262
 9. Liedtka, J. M. (1998). Strstegic thinking: can it be Taught? long range planning, 31(1), 129-120. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(97)00098-8
 1. Hamel, G. (1998). Opinion strategy innovation and the quest for value. Sloan Management Review, 39(2), 714. https://sloanreview.mit.edu/article/strategy-innovation-and-the-quest-for-value/
 2. Goldman F. Ellen. (2005). Becoming an Expertise Strategic Thinker. The Learning Journey of Healthcare CEOs, 20-27 available at: www.proquest.umi.com.
 3. Gimbert’X. (2011). Think Strategically. Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/book/10.1057/9780230307568
 1. Moshabbaki, A., Khazaei, A. Elements of strategic thinking in Iranian organizations. Journal of Business Management, 2008; 1(1): 105-118. 1001.1.20085907.1387.1.1.7.8. [In Persian]
 2. Shahlaee, J., Honari, H., mazloomi soveini, F. Measuring Strategic thinking among managers in Sports Federations of the Islamic Republic of Iran according to Lidtka Model. Sport Physiology & Management Investigations, 2019; 11(4): 65-80. https://www.sportrc.ir/article_107711.html?lang=fa. [In Persian].
 3. Mousavian, S. A., Mehdipour, A., Khoda Moradi, M. A Model of Strategic Thinking to Developing Performance of Sports Managers (Case Study: Sport Federations of Islamic Republic of Iran). Strategic Studies on Youth and Sports, 2019; 18(43): 165-186. https://faslname.msy.gov.ir/article_304.html?lang=en. [In Persian]
 4. Honari, H., ghafory, F., & sarkoohi, P. The impact of gamification training on strategic thinking of sports managers. Sport Management Journal. 2019; 11(1): 175-194. https://doi.org/10.22059/jsm.2017.222487.1748. [In Persian]
 5. Bakhtiyari, S., Zardoshtian, S. The Mediator Role of Strategic Thinking in Relationship Between leadership Styles and Organizational Culture in Sports and Youth Offices of Kurdistan Province. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2016; 3(4): 23-34. 1001.1.25384023.1395.3.4.2.7. [In Persian]
 6. Javani, V., ehsani, M., amiri, M., kozechian, H. Sport Branding Model by Strategic Thinking approach in Iran. Contemporary Studies on Sport Management, 2016; 6(12): 43-56. 22084/smms.2017.10702.1879. [In Persian]
 7. Leisle R. Financial Rationale for Long-Term Care Planning. Journal of Financial Service Professionals. 2008; 62(1): 46-53. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A4%3A9540708/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A28627057&crl=c
 8. Monavvarian A, Aghazade H, ShahamatNejad M. Measuring the Strategic Thinking of the Managers of Tehran's Municipality. Journal of Business Management. 2012; 4(2): 129-146. 22059/jibm.2012.29187. [In Persian]
 9. Eidi H, Ramezaninejad R, Yousefi B, Asgari B. The Analysis of Effectiveness Patterns in Sport Federations According to Competing Value Framework (CVF). Journal of Sport Management. 2014; 6(2): 361-380. https://doi.org/10.22059/jsm.2014.50477. [In Persian]
 10. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006; 3: 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.
 11. Golafshani N. Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report. 2003; 8(4): 597-607. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1870
 12. Boyatzis R. Transforming Qualitative Information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks: Sage publications. 1998; 89. https://us.sagepub.com/en-us/nam/transforming-qualitative-information/book7714
 13. Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences. In N. k. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research. Third Edition, Thousand Oaks, CA: sage. P: 194. https://www.amazon.com/Handbook-Qualitative-Research-Norman-Denzin/dp/0761915125
 14. Mazloomi Soveini, F., Jaberi, A., Khazaei Pool, J. Designing a Model to Investigate the Effect of Creativity and to Share Tacit and Explicit Knowledge on Performance of Sport Organizations Based on BSC Approach. Sport Management Journal, 2016; 7(6): 847-864.doi: 10.22059/jsm. 2016.57452. [In Persian]
 15. Movahedi F. The role of strategic thinking on the performance of the marketing department of insurance companies (case study: Iran Insurance Company in Kashan). The second national conference on humanities and development. Shiraz. 2020; https://civilica.com/doc/1183773.
 1. Ruekert R. Developing a market orientation: An organizational strategy perspective. International Journal of Research in Marketing. 1992; 9(1): 225–245. https://doi.org/10.1016/0167-8116(92)90019-H
 1. Etemadi M, Khodami A. Investigation of the Strategic Thinking Role in Implementation of the EFQM Model through Organizational Learning within the Logistics Department of the Ministry of Energy and the Ministry’s Subsidiary Companies. Industrial Management. 2016; 11(36): 119-134. https://imj.sanandaj.iau.ir/article_536675.html?lang=fa. [In Persian]
 1. Rahmani N, Hosseini M, Mahmudi Meymand M, Amini M. Developing a Comprehensive Model of Strategic Thinking as an Organizational Competency for the NIGC (Iranian National Gas Co.). Future study Management. 2019; 29(115): 15-30. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_13677.html?lang=en. [In Persian]
 2. Nnenne Ifechi A, Phina ON, Emmanuel DC. Strategic thinking and competitive advantage of small and medium scale enterprises (SME’s) in Southeast Nigeria: Strategic thinking. International Journal of Management & Entrepreneurship Research. 2021; 3(5): 201-207.‏ DOI: 10.51594/ijmer.v3i5.232
 1. Williamson PJ. Strategy as options on the future. Sloan Management Review. 1999; 40(3): 117-126. https://www.thecasecentre.org/products/view?id=6456
 2. Najjarzadeh F. Investigating the strategic thinking and social responsibility of managers in government offices in Kerman. Master's thesis, Payam-Noor University, Faculty of Management, Economics and Accounting, MBA, Department of Human Sciences. 2015; P. 88 [In Persian]
 3. Allahveisi F, Ahmadi K, Mohammadi M. The Role of Strategic Thinking in the Quality of Crisis Management Operations. Int J Bus Manag. 2019; 4(2): 113-121. https://sciarena.com/article/the-role-of-strategic-thinking-in-the-quality-of-crisis-management-operations
 4. Rehman J, Sohaib O, Asif M, Pradhan B. Applying systems thinking to flood disaster management for a sustainable development. International journal of disaster risk reduction. 2019; 36: 101101. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101101
 5. Frawley S. Organizational power and the management of a mega-event: The case of Sydney 2000. Event Management. 2015; 19(2): 247–260. https://ssrn.com/abstract=2574536
 6. Dwyer MJ, Pasini M, De Dominicis S, Righi E. Physical activity: Benefits and challenges during the COVID-19 pandemic. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2020; 30(7): 1291. doi: 10.1111/sms.13710.
 7. Adedoyin OB, Soykan E. Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. Interactive learning environments. 2020; 29(2): 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180
 1. Mondailzadeh Z., Fakhri F., Soleimaninejad A. Barriers to Implementing Innovation in the Sports Clubs during COVID-19 Pandemic: An Approach for the Future Crises. Journal of New Studies in Sport Management. 2022; 3(4): 565-576. doi: 10.22103/jnssm.2022.19615.1091
 2. Zia M, Rouhollahi V. Relationship between Creativity and Emotional Intelligence in Sport Organizations: A Gender Comparison. Journal of New Studies in Sport Management. 2020; 1(1): 53-58. doi: 10.22103/jnssm.2020.16424.1002