نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثر اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی بود.

این پژوهش کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی اجرا شد. کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان گلستان تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (230 نفر). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش 145 کارمند برآورد گردید و انتخاب آن‌ها به شیوه تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های درگیر شدن در شغل (شاک و همکاران، 2016)، مهارت مربیگری مدیران و بازآفرینی شغلی (سورا و همکاران، 2018) بود. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط پنج دکترای مدیریت ورزشی تأیید شد و در یک مطالعه مقدماتی، نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد پایایی پرسش‌نامه‌های مورد استفاده قابل قبول می‌باشند. تحلیل داده‌های گردآوری شده به شکل توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (مدل‌سازی معادلات ساختاری) انجام گردید.

نتایج مشخص نمود مهارت مربیگری مدیران اثر مثبت و معنی‌داری بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد اثر مهارت مربیگری مدیران بر بازآفرینی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مثبت و معنی‌دار است. در نهایت، اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی تأیید گردید.

با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مدیران ادارات ورزش و جوانان با استفاده از مهارت مربیگری و توسعه قابلیت بازآفرینی کارکنان در شغل خود می‌توانند موجب افزایش درگیر شدن آن‌ها در شغل خود شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات