نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه الگوی مدیریت بحران در مجموعه­های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد گلیزر بود. مشارکت­کنندگان شامل اساتید، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه­های ورزشی بود. نمونه­گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­ای نظامند و مصاحبه­های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین کدگذاران ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته­ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله­ای با رویکرد گلیزری استفاده شد.
یافته‌ها: سه مقوله اصلی به‌منظور تدوین الگوی مدیریت بحران در مجموعه­های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی وجود داشت. کد محوری "قبل از وقوع بحران" که دارای مقوله‌های توانمندسازی منابع انسانی، هماهنگی و برنامه­ریزی بود. کد محوری "حین وقوع بحران" که دارای مقوله‌های مدیریتی، روان‌شناختی و ارتباطی و کد محوری "بعد از وقوع بحران" که شامل ارزیابی و اصلاح و بازخورد بود.
 نتیجه‌گیری: توجه به الگو ایجاد شده می‌تواند فرایند برنامه­ریزی و پاسخ به بحران مجموعه­های ورزشی شهرداری تهران را ایجاد نماید و بستری در جهت بهره­گیری از تمامی ظرفیت­های انسانی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Fasth J, Elliot V, Styhre A. Crisis management as practice in small‐and medium‐sized enterprises during the first period of COVID‐Journal of Contingencies and Crisis Management, 2022؛ 30(2): 161-170. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-5973.12371.
 2. Saroj A, Pal S. Use of social media in crisis management: A survey. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2020؛ 48, 1-11. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221242091931684X.
 3. Ostaev G Y, Kondratyev D V, Kravchenko N A, Nekrasova E V. Crisis identification and development of crisis management algorithm in the agricultural sector. Amazonia Investiga, 2020؛9(29): 316-326. DOI: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1398.
 4. Boin A, Rhinard, M. Crisis management performance and the European Union: the case of COVID-19. Journal of European Public Policy, 2022؛ 1-21. DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2022.2141304.
 5. Jurdana D S, Frleta D S, Agbaba R. Crisis management in tourism–literature review. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 2020؛ 473-482. DOI: https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Soldic.
 6. Liu Y, Christensen T. The long‐term development of crisis management in China—Continuity, institutional punctuations and reforms.Review of Policy Research. 2022؛ 39 (3): 282-302. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ropr.12455.
 7. Boeke S. National cyber crisis management: Different European approaches. Governance, 2018؛31(3):449-464. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gove.12309.
 8. Raut P K, Das J R, Gochhayat J, Das K P. Influence of workforce agility on crisis management: Role of job characteristics and higher administrative support in public administration. Materials Today: Proceedings, 2022؛ 61, 647-652. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785321055577.
 9. Atilgan D, Kaplan T. Investigation of the Relationship among Crisis Management, Decision-Making and Self-Confidence Based on Sport Managers in Turkey. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022؛7(1): 49-67. DOI: https://dergipark.org.tr/en/pub/jssr/article/997060.
 10. Sato S. Negative information in sport: Minimizing crisis damage. In Sports management and sports humanities (pp. 103-111). Springer, Tokyo. DOI: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-55324-3_8.
 11. Athamneh S. HR planning for crisis management. In Human resource planning for the 21st century. IntechOpen. 2018.
 12. Amano K. Crisis management for public sports facilities. EASM Confrancem, 2012, 18-21.
 13. Wang J, Hutchins H M, Garavan T N. Exploring the strategic role of human resource development in organizational crisis management. Human resource development review, 2009؛8(1): 22-53. DOI: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534484308330018.
 14. Mirzapour M, Toutian S, Mehrara A, Khorrampour S. The strategic role of human resource management in crisis management considering the mediating role of organizational culture. International Journal of Human Capital in Urban Management, 2019؛ 4(1): 43-50. [In Persian]
 15. Maryam S T, Atamimi R, Sumartono E, Orbaningsih D, Riinawati R. Global financial crisis management by human resource management. Journal of Critical Reviews, 2020؛ 7(1): 287-290. DOI: https://idr.uin-antasari.ac.id/16677/.
 16. Hutchins H M. What does HRD know about organizational crisis management? Not enough! Read on. Advances in Developing Human Resources, 2008؛ 10(3): 299-309. DOI: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1523422308316181.
 17. Orr M, Kellison T. Sport facilities as sites of environmental and social resilience. Managing Sport and Leisure, 2020, 1-6. DOI: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23750472.2020.1855081.
 18. Chaudhari C, Nakhate V, Rautrao R R. Role of HR trends in corona-crisis management and organizational sustainability readiness. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 2278-2286. DOI: https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-823554.
 19. Alhazaimeh A S, Alzoubi M O. The impact of human resources management practices as an entry point in crisis management. Journal of Asian Scientific Research, 2020 ؛10 (4): 238-254. DOI: http://www.class.jpu.edu.jo/juris/uploads/publication/sidr/20210715-2109112094.pdf.
 20. Babaei M, Soheili B. The Factors Affecting Participatory Governance of Coronavirus Crisis Management in Sports Businesses with a Grounded Theory Approach. Sport Management Studies. 2023 Jan 24. DOI: https://smrj.ssrc.ac.ir/article_3555_en.html.
 21. Manoli AE, Anagnostou M. Operational crisis communication management: a content analysis of FIFA’s communication during Covid-19. Sport Management Review. 2023 Mar 15; 26(2):293-314. DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14413523.2022.2059992
 22. Lee S, Oh T. The role of trust in sports organization crisis communication: the case of the Houston Astros' sign-stealing scandal. International journal of sports marketing and sponsorship. 2023 Jan 17; 24(1):90-107. DOI: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSMS-12-2021-0231/full/html.
 23. Nizamidou C, Vouzas F. The contribution of preoccupation with failure to TQM, crisis management and HR aiming to overcome crises. The TQM Journal, 2020, 32(6): 1077-1098. DOI: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TQM-11-2019-0265/full/html.
 24. Manole C, Alpopi C, Colesca S E. The strategic role of human resources development in the management of organizational crisis. Economia. Seria Management, 2011, 14(1): 207-221. DOI: http://management.ase.ro/reveconomia/2011-1/18.pdf.
 25. Wright R K, Kobayashi K, Fletcher T. COVID-19 and Sport Stadia: Managing Large Sport Facilities during a Crisis Like No Other. In Routledge Handbook of Sport and COVID-19, 2022, (pp. 173-185). Routledge. DOI: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003176329-19/covid-19-sport-stadia-richard-keith-wright-koji-kobayashi-thomas-fletcher.
 26. Thumiki V R R, Jovancai-Stakić A, Al, B R. S S. Resultant effect of crisis-driven HR strategies applied during current economic crisis in Oman: An HR manager's perspective. The European Journal of Applied Economics, 2019؛ 16(1): 77-98. DOI: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2406-25881901077T.
 27. McDonald M, Mihara T, Hong J. Japanese spectator sport industry: Cultural changes creating new opportunities. European Sport Management Quarterly. 2001 Mar 1; 1(1):39-60. DOI: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16184740108721886.
 28. Shamansouri ez, hashemi-minabad ha. Causes of sport crises, ways of their elimination and a crisis-management strategic model. Studies in Physical Culture and Tourism. 2010 Apr 1; 17(1):79-83. DOI: https://wbc.poznan.pl/Content/133863/PDF/11_Shamansouri_%20REV.pdf.
 29. Atilgan D, Kaplan T. Investigation of the relationship among crisis management, decision-making and self-confidence based on sport managers in Turkey. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2022 Jun 6; 7(1):49-67. DOI: https://dergipark.org.tr/en/pub/jssr/article/997060.
 30. Utz S, Otto F, Pawlowski T. Germany crashes out of World Cup: A mixed-method study on the effects of crisis communication on Facebook. Journal of Sport Management. 2020 Jul 24; 35(1):44-54. DOI: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsm/35/1/article-p44.xml.