نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه مدل مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی می‌باشد.

روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران ورزش شهرداری، مدیران مجموعه‌های ورزشی) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.

یافته ها: بر اساس چارچوب مفهومی استخراج سه کد محوری به‌منظور تدوین مدل مدیریت بحران در مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران با تأکید بر منابع انسانی وجود دارد. کد محوری قبل از وقوع بحران که دارای مقوله‌های توانمندسازی منابع انسانی، هماهنگی و برنامه‌ریزی می‌باشد.

نتیجه گیری: کد محوری حین وقوع بحران که دارای مقوله‌های مدیریتی، روان‌شناختی و ارتباطی می‌باشد و کد محوری بعد از وقوع بحران که شامل ارزیابی و اصلاح و بازخورد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات