نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

10.22044/shm.2024.13677.2586

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر اکتشاف مولفه‏های قابلیت بازاریابی ورزشی نیروی انسانی فوتبال عراق بود.

روش‌شناسی: این پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در رابطه ‌با قابلیت‏های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی انجام شد. از آنجایی که در کشور عراق ضعف این تحقیقات بسیار وجود دارد و ادبیات پژوهش کمی موجود بود، از این رو به صورت کیفی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام‌گرفته استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با 19 مورد و تعداد توافق برابر 7 است. بنا بر رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 73/0 که مناسب هست. جامعه آماری پژوهش از کلیه مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌ها، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال، اساتید هیئت‌علمی دانشگاه‏ها و دانشجویان دکتری بازاریابی ورزشی کشور عراق تشکیل شده بود. جهت نمونه‏گیری برای انجام مصاحبه‏های عمیق از روش نمونه‏گیری گلوله‌برفی استفاده شد و مصاحبه‌ها با خبرگان این بخش تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد.

یافته‌ها: بر اساس مدل برخاسته از داده‏های کیفی، تعداد 76 کد باز، تعداد 11 کد محوری و تعداد سه کد انتخابی (قابلیت‏های ورزشکاران و مربیان، قابلیت‏های مدیران و کارکنان، قابلیت حامیان و هواداران) در زمینه قابلیت‌های بازاریابی نیروی انسانی فدراسیون فوتبال کشور عراق شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات