نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 PHD Student.Sport management. Faculty of Management and Accounting. Farabi Campus. University of Tehran, Qom, Iran

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران

10.22044/shm.2024.13796.2595

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان‌ها، اتخاذ روش‌هایی برای پرورش نیروی انسانی است، در همین راستا هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی توانمندسازی مدیران وزارت ورزش و جوانان با رویکرد جانشین‌پروری می‌باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تکنیک برخاسته از داده‌ها انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل اساتید هیئت علمی، مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که تعداد 16 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در الگوی نهایی تحقیق که براساس کدگذاری و تحلیل داده‌ها شکل گرفت، 6 مقوله اصلی در حوزه شرایط علّی، 5 مورد در رابطه با راهبردهای توسعه توانمندسازی، 4 مورد عوامل مداخله‌گر، 3 مورد زمینه های موجود، سبب ایجاد 5 پیامد مثبت برای وزارت ورزش و جوانان که درصدد توانمندسازی مدیران خویش با رویکرد جانشین پروری می‌باشند را دارد.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، سازمان‌ها به منظور رشد و ارتقاء خویش در محیطی که تنها پدیده ثابت آن تغییر و دگرگونی است بایستی در کشف و پرورش استعدادهای سازمان خود کوششی مضاعف به عمل آورند و مدیریت جانشین پروری و توانمندسازی منابع انسانی یکی از مهمترین ابزارهایی است که در کشف و پرورش استعدادهای نهفته سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات