نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر

10.22044/shm.2024.14297.2629

چکیده

مدیران اخلاقی تاثیر بسزایی در عملیاتی کردن بهینه برنامه‌های آموزشی مدارس و دستیابی به اهداف آموزشی سازمان دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس در تسهیم دانش معلمان بدنی بر اساس نقش واسطه ای مالکیت روانی بود.

روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود که از بین آنها تعداد247 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، پرسشنامه مالکیت روانشناختی آوی و همکاران (2008) و پرسشنامه تسهیم دانش پارک و لی (2013) بود که پایایی درونی آنها در یک مطالعه راهنما در جامعه آماری به روش آلفای کرونباخ تأیید گردید (81/0<α). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم-افزار PLS-3 استفاده گردید (05/0≥P).

یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که مدیریت اخلاقی اثر مستقیم و معناداری بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی دارند. همچنین سازه مالیکت روانشناختی تعدیل کننده توانمندی برای به اشتراک گذاشتن دانش از سوی معلمان تربیت بدنی بود.

نتیجه‌گیری: بنابراین به سیاست‌گذاران نظام آموزشی کشور پیشنهاد می‌شود که با بکارگیری مدیران متعهد به مشخصات اخلاقی علاوه بر اینکه بستر لازم برای دانش‌افزایی معلمان از طریق کسب و تسهیم دانش را فراهم می‌نمایند، می توانند با توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی فضای تعاملی داوطلبانه‌ای را در راستای بهینه‌سازی برنامه‌های آموزشی و موفقیت دانش‌آموزان فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات