نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22044/shm.2024.14267.2628

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در عصر دیجیتال انجام شد.

روش شناسی: روش اجرا از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان شامل اساتید مدیریت ورزشی با تجربه آموزشی و پژوهشی مرتبط و مدیران و کارشناسان با تجربه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بودند. بر اساس شاخص اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند در مجموع با 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود و با ارائه بازخورد به شرکت‌کنندگان و جلب روایتی که بر نحوه پاسخ‌های آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد، به منظور افزایش روایی درونی اقدام شد و در ادامه توافق درون موضوعی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها سه شاخص اصلی و مهم و تاثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در عصر دیجیتال شامل فرهنگ دیجیتال، ارتباطات دیجیتال و فرایندهای مدیریتی است.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته ها نتیجه گیری می شود برای منابع انسانی باید با شاخص های دیجیتال در عصر نوین آشنایی کامل داشته باشند. استفاده از آموزش‌های آنلاین برای ارتقای مهارت‌های کادر مدیریتی و مربیان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، همچنین ایجاد یک پلتفرم داخلی برای ارتباط و هماهنگی بیشتر میان اعضای فدراسیون، می‌تواند بهبود موثری در مدیریت منابع انسانی و ارتقای عملکرد سازمانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات