نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، گروه تربیت بدنی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد کرمانشاه.، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

10.22044/shm.2024.13631.2583

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت‌بدنی بود.

روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش کیفی (تحلیل محتوا و تحلیل تم) و از نظر هدف کاربردی بود. پژوهش در دو بخش، تحلیل اسناد تحولی اصلی (برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه تربیت‌بدنی، سنجش و ارزشیابی و تعلیم و تربیت، کارشناسان و مدیران و معلمان تربیت‌بدنی بودند. انتخاب نمونه در بخش تحلیل محتوای اسناد تحولی به صورت تمام شمار هدفمند و در بخش خبرگان به صورت غیرتصادفی هدفمند بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌ها با روش کدگذاری و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا نسخه 20 تحلیل شد. اعتباربخشی (روایی و پایایی) پژوهش به‌صورت همسوسازی شامل: چند روش (تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه)، چند منبع (استاد، مدیر، کارشناس، معلم و غیره)، و چند بررسی‌کننده (دو کدگذار) صورت گرفت.

یافته‌ها: در مجموع 8 مضمون فراگیر، 29 مضمون سازمان یافته و 114 مضمون پایه به دست آمد. دانش یاددهی یادگیری تربیت‌بدنی، دانش فناوری، دانش ساختاری، دانش پژوهشی، دانش تخصصی، دانش حرفه‌ای و اسناد تحولی از مهم‌ترین مضامینی هستند که بایستی در آموزش‌های معلمان تربیت‌بدنی مد نظر قرار گیرد.

نتیجه‌گیری: به متولیان وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود مبتنی بر نیازهای احصا شده در این تحقیق، اهداف و سرفصل‌های آموزشی معلمان تربیت‌بدنی را تغییر دهند. همچنین پیشنهاد می‌شود دانشگاه فرهنگیان نیز مبتنی بر این نیازها سرفصل‌های برنامه‌های درسی رشته "دبیری تربیت‌بدنی" را مورد بازنگری قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات