نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران

10.22044/shm.2024.14093.2616

چکیده

هدف: پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه برند منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات ورزش و جوانان استان تهران) انجام شد.

روش‌شناسی: پژوهش با توجه به نحوة جمع‌آوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و معاونان ورزشی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بودند. به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل؛ مدیران میانی، کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران و روسای هیات‌های ورزشی استان تهران بوند. بر اساس جدول مورگان و کرجسی 270 نفر از آن‌ها به روشی طبقه‌‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاهی مسلط به موضوع پژوهش تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌ از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و میزان پایای پرسشنامه (883/0=α) گزارش شده است. درنهایت از مدل معادلات ساختاری با استفاده نرم‌افزار spss و PLS به منظور طراحی مدل توسعه برند منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی استفاده شد.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها، منجر به شناسایی 128 کد اولیه، 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد؛ با در نظرگرفتن عوامل توسعه برند منابع انسانی در چهار سطح کلان، سطح خرد، سطح فردی و سطح سازمانی می‌توان مدل توسعه برند منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی را تدوین کرد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش ...

کلیدواژه‌ها

موضوعات