نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار مدیریت ‌ورزشی دانشگاه کردستان

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به­صورت میدانی انجام‌گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند و تعداد 255 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000) و مدیریت دانش (حداد، 2007)، استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودارها و جداول) و آمار استنباطی (آزمون‌ کلموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده)، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد و نیز مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی قادر به پیش‌بینی معنی‌دار مدیریت دانش می‌باشند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، می‌توان اذعان نمود که فرهنگ سازمانی می‌تواند در افزایش مدیریت دانش کارکنان نقش مؤثری داشته باشد. به بیان دیگر، برای پیاده‌سازی چرخۀ مدیریت دانش در این سازمان، توجه ویژه به فرهنگ سازمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها