نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزش دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل مدیران تربیت­بدنی دانشگاه­ها بود. همچنین بررسی این مطلب ‌که رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل، چگونه تعهد سازمانی را پیش­بینی می­کنند.
روش­شناسی: روش تحقیق همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری را مدیران تربیت­بدنی دانشگاه­ها تشکیل داد. حجم نمونه برابر با کل جامعه و به­صورت کل‌شمار تعیین‌شد ( 67 نفر ). از 3 پرسش­نامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (ویس و همکاران،1967)، عجین‌شدن با شغل (لاداهل و کجنر، 1965) و تعهد سازمانی (مودای و همکاران، 1979) استفاده شد. تحلیل داده­ها بااستفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی انجام‌گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی­داری بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی (313/0r=)، رضایت شغلی با عجین‌شدن با شغل (531/0r=) و تعهد سازمانی با عجین‌شدن با شغل (384/0r=) وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر رضایت شغلی 6/47 درصد و عجین‌شدن با شغل 8/26 درصد از واریانس تعهد سازمانی را پیش­بینی می­کنند. به­طور کلی، رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل پیش­بینی‌کننده تعهد سازمانی بودند.
نتیجه­گیری: دانشگاه­ها و اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم می­توانند بالا بودن تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران را به‌عنوان یک پتانسیل در نظر بگیرند. همچنین به منظور متعهدبودن مدیران به سازمان، باید به دو متغیر رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان توجه شود.

کلیدواژه‌ها