نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بوده و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل90 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی بود. پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 93/0 به دست آمد . با اجرای مدل تأییدی پرسشنامه از طریق نرم‌افزار لیزرل مشخص شد که هر کدام از ابزار پژوهش دارای اعتبار و روایی سازه مناسبی بودند. نتایج تحلیل مسیر با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می‌دهند که دو عامل گشودگی و صداقت و نگرانی و دلواپسی بهترین پیشایندها برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان بودند (R2= .29; p≤ .01). یافته‌ها نشان داد که 17 درصد از تغییرات واریانس توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق اعتماد سازمانی در ورزش ایجاد می‌شوند (r= .41; t-value= 3.24). از این رو به مدیران ورزشی پیشنهاد می‌شود که به منظور ارتقای منابع انسانی خود و در نهایت اثربخشی سازمانی، تلاش کنند تا بسترهای لازم برای محیطی مبتنی بر اعتماد در سازمان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها