پژوهشی کاربردی
تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22044/shm.2015.604

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر در پی بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور در سال (93 ـ 92) می‌باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان170 نفر بوده ...  بیشتر

مقاله مستقل
تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22044/shm.2015.605

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی سازوکار توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بوده و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران شامل90 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی و پرسشنامه ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

نازنین راسخ؛ سید نصرا... سجادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 93-103

https://doi.org/10.22044/shm.2015.606

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران

امین کلانی؛ نعمت خلیفه؛ سجاد طیبی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 105-115

https://doi.org/10.22044/shm.2015.607

چکیده
  هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در سال 1392 تشکیل داده‌اند (180N~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل ‌دادند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22044/shm.2015.608

چکیده
  هدف: ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع همیستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. از سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، شادکامی در سازمان و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 93- 1392 (745N=) بود. نمونه آماری (254 نفر) به روش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 129-137

https://doi.org/10.22044/shm.2015.609

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 203 نفر در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوه تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر