نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کاشان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 203 نفر در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوه تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (هانگ کیت و همکاران، 2005) و رضایت مشتریان (استرینگ فلو و همکاران، 2004) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری را بین چهار بعد مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش توان پیش‌بینی 37 درصد از واریانس متغیر رضایت مشتریان را دارند.
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با بهبود و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در ادارات خود، زمینه افزایش رضایت مشتریان را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها