نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، البرز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوزستان، ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در سال 1392 تشکیل داده‌اند (180N~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل ‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004 ) و انسجام تیمی کارون و همکاران (1997 ) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد؛ از بین مولفه‌های هوش فرهنگی، مولفه استراتژی (فراشناختی) و از بین مولفه‌های انسجام تیمی، مولفه کشش فرد به گروه-وظیفه‌ای بیشترین میانگین را داشتند. همچنین نتایج نشان داد؛ بین هوش فرهنگی و انسجام تیمی بازیکنان تیم های والیبال لیگ برتر کشور ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش‌بین (هوش فرهنگی)، تغییرات در میزان انسجام تیمی را تبیین می‌نمایند.
نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود؛ مربیان به هوش فرهنگی تیم‌های خود توجه نمایند تا از این طریق بتوانند استراتژی‌های مدنظر خود را بهتر اجرا کرده و از طریق انسجام تیمی بیشتر، موفقیت تیم خود را رقم بزنند.

کلیدواژه‌ها