نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی آن توسط اعضای شورای خبرگان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (93/0α= ) مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد  نمونه تحقیق بر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان (130نفر) و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری (172 نفر) انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق : در این تحقیق برپایه مدل برنامه طراحی استراتژیک (SPP ) به بیان مواردی همچون چشم انداز، ماموریت، حوزه های کلیدی عملکرد و اهداف بلند مدت متناظر با آنها، شاخص های کلیدی عملکرد و استراتژی هایی چون: تقویت کمال جویی و آرمان گرایی زنان کشور در کسب افتخارات ملی و بین المللی، تلاش جهت رفع موانع و کسب مجوزهای ضروری از فدراسیونهای بین المللی به منظور حضور بانوان ورزشکار با پوشش اسلامی و ... پرداخته شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که ورزش قهرمانی بانوان کشور از نظر موقعیت استراتژیک در موقعیت WT قرار دارد و بایستی از راهبردهای تدافعی استفاده کند و تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهایی مناسب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها