پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی فضیلت شغلی

سروش آریانپور؛ محمدرضا خلیلی؛ هادی باقری

دوره 11، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 191-207

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13522.2575

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فضیلت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی بود که به روش میدانی انجام‌ شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند (1600N=) که از بین آنها ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ایران

هادی باقری؛ موسی قوام صفت؛ غلامرضا حاصلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7698.1858

چکیده
  هدف: مهاجرت نخبگان و متخصصان ورزشی به عنوان پدیده ای اجتماعی، اثرات زیانباری بـر فرآیندهای رشد و توسعۀ ورزش بر جای میگذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه ایران است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله نخست، گردآوری داده‌ها از طریق 8 مصاحبۀ ...  بیشتر

ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با توجه به نقش واسطه‌ای هدف‌گرایی

حسام زارع؛ هادی باقری

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6302.1617

چکیده
  هدف: در مواجهه با تحولات سریع و غیرقابل پیشبینی جوامع و تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، نهادهای ورزشی ناگزیرند به سازمانی چابک تبدیل شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی با توجه به نقش واسطه هدفگرایی است.روششناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه ...  بیشتر