پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22044/shm.2016.711

چکیده
  چکیدههدف: با توجه به توانایی شخصیت در پیش‌بینی رفتار کارکنان و همچنین پیامدهای مهم سکوت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سکوت سازمانی از طریق تیپ شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اجرا شد.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر