تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

محمد هاشمی سیاوشانی؛ محمد جوادی پور؛ محمد حسین قربانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 237-253

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8093.1935

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.روش شناسی :روش این تحقیق ، آمیخته (کمی و کیفی) است. جهت تجزیه و تحلیل داده از یک سو از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی (انجام کد گذاری باز، آزاد و محوری) جهت استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و همچنین از روشهای تجزیه و تحلیل کمی ...  بیشتر

نقش برندسازی کارفرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی

محمد حسین قربانی؛ فاطمه معظمی گودرزی؛ حمید رضا صفری جعفرلو

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 405-420

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8702.2037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برند کار فرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از روئسا، نائب رئیسان، اعضای مجمع، کارشناسان، دبیران، مدیران کمیته‌ها، مربیان و ...  بیشتر