آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی

هادی تقی زده؛ ناصر بای؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11514.2423

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد و جامعه آماری آن شامل کلیه کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش کشور (1141 نفر) بود که 288 کارشناس به‌عنوان ...  بیشتر

آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
نقش جو سازمانی مبتنی بر یادگیری در رفتار پویای شغلی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری در شغل کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش

هادی تقی زده؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9502.2180

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جو سازمانی مبتنی بر یادگیری بر رفتار پویای شغلی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری در شغل کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش بود.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش ایران (1141 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 288 نفر به‌شیوه ...  بیشتر