آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 421-438

https://doi.org/10.22044/shm.2020.9349.2148

چکیده
  هدف: دانشکده های علوم ورزشی به عنوان بستر آماده سازی سرمایه انسانی و کنشگران دانشگاهی به عنوان مولد دانش و نوآوری، برای انتقال دانش و فناوری موفقیت آمیز نیاز مبرم به کنش های کارآفرینانه دارند. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی بود.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی ...  بیشتر

شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 163-177

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4589.1358

چکیده
  چکیده هدف: اگر چه ارتباطات میان فردی بهتر به منزله کسب نتایج بهتر برای تیم است؛ اما متأسفانه موانع متعددی بر سر راه ارتباطات اثربخش در تیم‌های ورزشی وجود دارد. هدف این پژوهش که با تمرکز بر "جفت مربی - ورزشکار" صورت گرفته شناسایی بخشی از این موانع در تیم‌های ورزشی است. روش‌شناسی: گردآوری داده‌ها در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. ...  بیشتر