تأثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

فرهاد خوشنویس؛ سید محمد کاشف؛ مهدی بشیری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22044/shm.2021.8454.1998

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.روش‌‎شناسی تحقیق: تحقیق حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار

محبوب شیخعلی زاده؛ مهدی بشیری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 169-183

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8152.1943

چکیده
  هدف: جو رقابتی محیط کار تاثیر عمده‌ای بر روی انگیزه و رفتار کارکنان دارد و سازمان‌های ورزشی دارای جو سازمانی خاصی هستند که پویا بودن آن می‌تواند باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار می‌باشد.روش شناسی: روش تحقیق ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22044/shm.2016.836

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان بود. روش‌شناسی: از مجموع 160 کارمند ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 108 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه‌های تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993)، صفات شخصیتی نئو (1985) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ...  بیشتر