ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22044/shm.2016.833

چکیده
  ‌هدف: هدف پژوهش ارائه الگوی تحلیل نیازمندی های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی با متدولوژی «یو ام ال» و با استفاده از مدل طراحی شی گرای «آر یو پی» بود. ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعة آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22044/shm.2014.279

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی(فردی و سازمانی) و تبیین مدل، معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود . جامعه آماری کلیه معلمان ورزش استان کردستان(894 نفر) و با استفاده از جدول مورگان(269) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق اصلاح شده استرس شغلی اشپیل برگر بود. جهت ...  بیشتر