شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی

حسین حسن بیگی؛ عباس نظریان مادوانی؛ امیر حسین منظمی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 81-97

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7121.1764

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی انجام شد.روش‌شناسی: تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که به‌ صورت پیمایشی انجام ‌شد. جامعه آماری، مدیران اماکن و فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران بود. طبق جدول مورگان تعداد 169 نفر به‌ عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه-گیری پرسشنامه ...  بیشتر

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 205-219

https://doi.org/10.22044/shm.2016.837

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل ...  بیشتر