نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

حسین عیدی؛ رسول فرجی؛ احدیه صادقی؛ ولی ناصری پلنگرد

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 187-201

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5208.1450

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 90 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، شامل ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22044/shm.2016.836

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان بود. روش‌شناسی: از مجموع 160 کارمند ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 108 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه‌های تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993)، صفات شخصیتی نئو (1985) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ...  بیشتر

ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22044/shm.2013.272

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفه­های آن (معنی­دار بودن، شایستگی، استقلال و تأثیرگذاری) با امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان­های کرمانشاه و ایلام بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش ...  بیشتر