پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی فضیلت شغلی

سروش آریانپور؛ محمدرضا خلیلی؛ هادی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13522.2575

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مطالعه تأثیر معنویت بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فضیلت شغلی معلمان ورزش بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داد‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که به روش میدانی انجام‌ شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش شهر تهران بودند (1600N=) که از بین آنها 310 نفر به‌صورت ...  بیشتر

کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی هویت و اشتیاق کاری و نقش تعدیل گری شخصیت فعال

مجتبی رجبی؛ زینب اصفهانی؛ فائزه عبدالله نژاد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 413-432

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11558.2430

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی هویت، اشتیاق کاری و تعدیل گری شخصیت فعال بود.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. داده‌ها از 208 معلم تربیت‌بدنی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه بود که ...  بیشتر

شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22044/shm.2014.279

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل فشارزای شغلی(فردی و سازمانی) و تبیین مدل، معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود . جامعه آماری کلیه معلمان ورزش استان کردستان(894 نفر) و با استفاده از جدول مورگان(269) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق اصلاح شده استرس شغلی اشپیل برگر بود. جهت ...  بیشتر