ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.22044/shm.2016.709

چکیده
  چکیدههدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه ...  بیشتر

ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22044/shm.2014.284

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است. روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، همه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول کرجسای و مورگان به تعداد 118 نفر، ...  بیشتر