تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7368.1794

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی به تعداد 210 نفر بودند و نمونه آماری برابر کل جامعه در نظر ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رسول فرجی؛ مهدی بشیری؛ یوسف یاوری؛ حسین ابراهیمی کنگ لو

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22044/shm.2016.836

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان بود. روش‌شناسی: از مجموع 160 کارمند ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، 108 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه‌های تعهد حرفه‌ای می‌یر و همکاران (1993)، صفات شخصیتی نئو (1985) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ...  بیشتر